centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXIII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Warszawa, 15 - 16.10.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

23 edycja Forum Informatyki w Administracji będzie skoncentrowane na dwóch tematach wiodących:
1. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej;
2. Elektroniczna identyfikacja w administracji
Powyższe bloki tematyczne to tylko część interesujących problemów w programie forum. Zwracamy Państwa uwagę zarówno na ciekawe wystąpienie prof. Andrzeja Sobczaka (Smart miasta i gminy) - jak też efektowny koniec pierwszego dnia w postaci pokazu filmowego i prezentacji o aspektach informatycznych słynnego projektu filmowego w technice 3D t.j. „Warszawa 1935”.
Gwarantujemy 2 dni ciekawych wystąpień i dyskusji, komfort nowego hotelu, świetnie skomunikowanego z centrum Warszawy oraz, jak zwykle, możliwość kuluarowych kontaktów i wymiany doświadczeń.

Zapraszamy więc Państwa do czterogwiazdkowego kompleksu hotelowego Z-Hotel Business & SPA**** otoczonego 2 hektarowym terenem zieleni. Z-Hotel Business & SPA to zdrowy, zielony i ekologiczny hotel dobrowolnie decydujący się działać na rzecz środowiska naturalnego.

PROGRAM

Pierwszy dzień, 15 października 2014
12:00 Wykład i dyskusja: Smart miasto i gmina.
Określenie „Inteligentne Miasta” stało się obecnie bardzo modnym zwrotem. Wręcz jest to słowo-wytrych. Bardzo chętnie posługują się nim zarówno samorządowy jak i przedstawiciele firm IT. Wydaje się jednak, że jest to ostatni moment (bo za chwilę zostaną rozdysponowane środki z nowej perspektywy UE), aby zastanowić się jak w praktyce podejść do realizacji przedsięwzięć w tym obszarze. Czy należy je traktować jako projekty informatyczne? Kto powinien za nie odpowiadać? Jak mierzyć sukces w budowie inteligentnych miast?
Prof. dr hab. Andrzej Sobczak
(kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej)
13:00 Prezentacja Partnera Forum.
13:30 Prezentacja: Bezpieczeństwo informatyczne systemów EZD w świetle uwarunkowań prawych.
Paweł Nogowicz
(Evercom)
14:00 Przerwa, obiad, konsultacje w stoiskach firmowych
15:00 Blok tematyczny: Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej.
wprowadzenie: Tomasz Kulisiewicz
15:15 Wykład i dyskusja: Prawo do informacji publicznej.
Krzysztof Kwiatkowski
(Prezes Najwyższej Izby Kontroli)
16:00 Wykład i konsultacje: Praktyczna realizacja dostępu do informacji publicznej w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa.
Prof. Dr hab. Przemysław Szustakiewicz
(Uczelnia Łazarskiego, Biuro Orzecznictwa NSA)
17:00 Przerwa
17:15 Wykład i konsultacje: Postępowanie w sprawie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
 • rozróżnienie spraw z zakresu dostępu do informacji oraz ponownego wykorzystywania (ustalenie właściwości rzeczowej)
 • etap formalny postępowania
 • etap merytoryczny postępowania – zakres stosowania k.p.a.
 • sposób załatwienia wniosku:
  1. zawiadomienie o bezwarunkowym wykorzystywaniu,
  2. oferta,
  3. decyzja odmowna,
 • oferta ponownego wykorzystywania informacji publicznej:
  1. elementy oferty,
  2. sprzeciw wobec oferty i postępowanie w tym przedmiocie (decyzja stwierdzająca warunki oferty)
 • odmowa: obligatoryjna i fakultatywna
 • postępowanie w II instancji oraz kontrola sądowoadministracyjna.
Adwokat, dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
18:00 Wykład i konsultacje: Jak przetwarzać i udostępniać informację publiczną nie naruszając prawa do prywatności i ochrony danych osobowych (w tym omówienie skutków prawnych wyroku ETS w sprawie retencji danych):
 • Krótkie wprowadzenie do tematu.
  1. Obowiązek udostępniania informacji publicznej.
   1. jakie podmioty są obowiązane do udostępnienia informacji publicznej;
   2. szerokie rozumienie pojęcia „informacja publiczna” w świetle orzeczeń NSA.
  2. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 • Ograniczenia w zakresie dostępu do informacji publicznej:
  1. ogólne uwagi,
  2. ochrona prywatności,
  3. ochrona danych osobowych.
 • Ograniczenia w zakresie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności.
  1. jak rozumieć pojęcie prywatności;
  2. węższa ochrona prywatności w odniesieniu do „osób pełniących funkcje publiczne”;
  3. „osoby pełniące funkcje publiczne” próba zdefiniowania tego pojęcia w aspekcie praktycznym.
 • Ochrona danych osobowych – relacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Omówienie ograniczeń w dostępie do informacji publicznej na konkretnych przykładach.
  1. W jakich sytuacjach udostępniać informację publiczną zawierającą dane osobowe i informacje z zakresu życia prywatnego; odwołanie do konkretnych przykładów, np.:
   1. informacje o imionach i nazwiskach kontrahentów podmiotów publicznych (np. samorządów);
   2. inne informacje zawarte w umowach z podmiotami publicznymi;
   3. informacje o wynagrodzeniu, emeryturze, rencie osób pełniących funkcje publiczne;
   4. informacje o świadczeniach o charakterze socjalnym dla osób pełniących funkcje publiczne;
   5. informacje o osobach sporządzających opinie i ekspertyzy na zamówienie podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej.
  2. Podstawy prawne udostępniania informacji z posiedzeń organów władzy publicznej (samorządowych, Sejmu i Senatu), ich komisji, podkomisji, sprawozdania tych organów. Jak je udostępniać, jeśli zawierają dane osobowe i informacje mogące ingerować w prywatność osób trzecich.
  3. Jak długo udostępniać w BIP-ie dane osobowe i informacje wkraczające w prywatność osoby fizycznej, jeśli obowiązek ich publikacji wynika z ustawy (np. oświadczenia majątkowe) – bezterminowo, czy można wskazać jakiś moment, z którym dane te powinny przestać być publicznie dostępne (temat ten wpisuje się w szerszą debatę na temat „prawa do bycia zapomnianym” – projekt unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, COM (2012) 11; orzeczenie ETS w sprawie Google, C-131/12).
 • Wyrok ETS w sprawie retencji danych (C-293/12 i C-594/12) w kontekście udostępniania informacji publicznej.
  1. Udostępnianie przez podmioty publiczne informacji zbiorczych, ogólnych, statystycznych co do retencji danych.
  2. Zagadnienie obowiązków retencyjnych operatorów telekomunikacyjnych będących podmiotami publicznymi zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej.
 • Krótkie omówienie innego rodzaju ograniczeń w dostępie do informacji publicznej
Ewa Wojnarska-Krajewska
(radca prawny)
18:45 Aspekty informatyczne filmu 3D p.t. „Warszawa 1935”
pokaz filmu oraz spotkanie z pomysłodawcą i reżyserem Tomaszem Gomołą
19:45 Zakończenie obrad I dnia Forum.
20:00 Kolacja
Drugi dzień, 16 października 2014 r.
09:00 Wykład: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnych specjalizacji (RIS3):
 • Geneza i założenia koncepcji „smart specialization”.
 • Proces identyfikacji regionalnych specjalizacji.
 • Podkarpackie inteligentne specjalizacje:
  1. Lotnictwo i kosmonautyka.
  2. Sektor „Jakości Życia”.
  3. Technologie informatyczno-komunikacyjne.
 • Wdrażanie Strategii RIS3 – instrumenty, źródła finansowania, monitoring i ewaluacja.
Piotr Czerepiuk
(pełnomocnik Zarządu Województwa Podkarpackiego ds. Regionalnej Strategii Innowacji )
09:50 Case study: Gminna sieć LTE.
 • Geneza, założenia i cele projektu budowy bezprzewodowej sieci szerokopasmowej.
 • Miasto Radom jako operator telekomunikacyjny.
 • Wybór odpowiedniej technologii.
 • Powstała infrastruktura.
 • Kierunki rozwoju wybudowanej sieci szerokopasmowej.
Piotr Zychowicz
(Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Urząd Miejski w Radomiu)
10:20 Wykład, konsultacje i dyskusja: Samorząd operatorem telekomunikacyjnym – uwarunkowania prawne, technologiczne, organizacyjne.
 • kiedy i w jakim celu samorząd powinien się angażować w świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 • otoczenie prawne – wytyczne KE, ustawy i rozporządzenia,
 • jak przygotować infrastrukturę do świadczenia usług (technologie, wymiarowanie),
 • optymalna organizacja prac, jakie zadania powierzyć na zewnątrz a jakie realizować samemu.
Dr Krzysztof Heller
11:00 Prezentacja Sponsora Forum: Ochrona informacji poprzez zastosowanie technologii DLP (Data Leakage Prevention) – możliwości narzędzia oraz aspekty organizacyjne wdrożenia.
Ochrona informacji wrażliwych jest w dzisiejszych czasach obowiązkiem prawnym i koniecznością biznesową. Świadomość tego faktu zwiększa się wśród ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT oraz wśród „standardowych” użytkowników. Jednak sama świadomość często nie jest wystarczająca w zapobieżeniu utraty. Złośliwe oprogramowanie, nieuwaga użytkowników lub celowe działanie są częstymi powodami wycieku danych pomimo istniejącej świadomości ich rangi. Stąd też konieczność użycia narzędzia, które poprzez wbudowane mechanizmy będzie wspomagało organizacje w działaniach mających na celu ochronę informacji.
Prezentacja przedstawi technologię DLP (Data Leakage Prevention) skupiając się zarówno na możliwościch technicznych rozwiązań, jak i na aspektach organizacyjnych związanych z udanym wdrożeniem narzędzia.
Aleksander Raczyński
(WEBSENSE OVERSEAS)
11:30 Przerwa
11:50 Blok tematyczny: Elektroniczna identyfikacja w administracji
wprowadzenie: Wiesław Paluszyński
12:00 Wykład: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym:
 • Cel i zakres zastosowania rozporządzenia
 • Omówienie podstawowych definicji.
 • Identyfikacja elektroniczna w usługach świadczonych przez organ sektora publicznego.
 • Warunki notyfikowania systemów identyfikacji elektronicznej.
 • Warunki uznawania środków identyfikacji elektronicznej.
 • Usługi zaufania i ich dostawcy.
 • Ramy prawne dla podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych.
Dr Agnieszka Gryszczyńska
(adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie)
12:45 Wykład i dyskusja: Technologie informatyczne podpisu i pieczęci elektronicznej. Co spowalnia wdrożenie tych rozwiązań w polskiej e-administracji.
W wykładzie zostanie przedstawiony aktualny stan zastosowań w obiegu publicznym technik podpisu elektronicznego i elektronicznego uwierzytelniania. Zostanie omówione przyjęte przez Parlament europejski rozporządzenie o Identyfikacji elektronicznej i podpisie elektronicznym eIDAS, które w znacznej części zastąpi obowiązującą ustawę o podpisie elektronicznym. Na tym tle zostaną przedstawione możliwości zastosowania tego rozporządzenia dla modernizacji zaufanego profilu i innych usług wymagających podpisu elektronicznego i elektronicznej identyfikacji.
Wiesław Paluszyński
13:30 Przerwa
13:45 Wykład postulowany w ankietach uczestników poprzedniej edycji: Elektroniczny czy biometryczny: fałszywa alternatywa. Rzecz o dokumentach osobistych.
Różnego rodzaju dokumenty poświadczające tożsamość obecne były już w starożytności. Przez tysiące lat zmieniał się ich wygląd oraz funkcje. Podobnie jak w innych dziedzinach, również i w zakresie dokumentów osobistych przełom przyniósł skok technologiczne końca XX wieku, który przedefiniował funkcje dokumentów osobistych.
Podczas wykładu zostanie podjęta próba odpowiedzi na kilka pytań, a także zarysowane zostaną korzyści i istotne zagrożenia związane z zaawansowanymi dokumentami osobistymi w środowisku usług publicznych.
Po co są dokumenty osobiste? Jakie funkcje spełniają, a jakie spełniać mogą? Bezpieczeństwo dokumentów osobistych. Elektroniczne dokumenty osobiste. Jakie dane na dokumencie elektronicznym? Dokument elektroniczny a biometryczny. Dokumenty elektroniczne w sieci zintegrowanych usług publicznych: wygoda vs wolność obywateli. Superdowód osobisty czy superszpieg?
Grzegorz Gacki
14:30 Zakończenie programu Forum, wręczenie certyfikatów, obiad
15:00 Obiad, po obiedzie odjazd autokaru do Warszawy

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
sprawozdanie
prelegenci
sponsor
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78