centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w tym rejestracji na szkolenia za pośrednictwem serwisu internetowego www.cpi-sk.pl (zwanego dalej „Serwisem”), bądź drogą tradycyjną. Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Międzyborskiej 50, tel. (22) 870 69 10 (78), fax (22) 870 69 95, e-mail: biuro@cpi-sk.pl, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404804, NIP:1132851907 (dalej jako „CPI SK”).
 2. CPI SK organizuje szkolenia prezentowane na stronie Serwisu. Zamieszczona za pośrednictwem Serwisu informacja o organizowanym szkoleniu stanowi ofertę z punktu widzenia przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Tematyka szkoleń oraz ich dokładny harmonogram są każdorazowo wskazywane za pośrednictwem Serwisu na dedykowanej dla danego szkolenia podstronie. CPI SK zastrzega, że z przyczyn niezależnych od CPI SK istnieje możliwość zmiany prelegentów oraz harmonogramu szkolenia.

§ 2 Ogólne warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęciem szkolenia wskazanego za pośrednictwem Serwisu lub do momentu wyczerpania limitu wolnych miejsc.
 2. W stosunku do niektórych ze szkoleń CPI SK zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęciem szkolenia w razie braku osiągnięcia minimalnej liczby zarejestrowanych uczestników. W takim wypadku uczestnicy otrzymają niezwłocznie powiadomienie drogą elektroniczną o odwołaniu szkolenia oraz ewentualną propozycję nowego terminu szkolenia, jak również zwrot całości wpłaconej ceny jeśli nowo zaproponowany termin nie będzie odpowiadał uczestnikowi. Minimalna liczba uczestników dla każdego z organizowanych szkoleń może się różnić.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu będzie realizowane poprzez wypełnienie stosownego formularza za pośrednictwem Serwisu, w szczególności poprzez podanie danych uczestnika (imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, adres e-mail oraz numeru telefonu) oraz danych płatnika i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, bądź poprzez wysłanie drogą pocztową, faksem lub e-mailem (skan formularza zgłoszeniowego przesłany na adres biuro@cpi-sk.pl) formularza, o którym mowa powyżej na adres CPI SK.
 4. W przypadku, gdy zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, dokonuje osoba nie będąca uczestnikiem, oświadcza ona, że jest ona uprawniona do podania danych uczestnika na potrzeby jego udziału w szkoleniu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za podane dane oraz udzielone w imieniu uczestnika zgody.
 5. Umowa o udział w szkoleniu jest zawarta pomiędzy uczestnikiem, a CPI SK, bądź pomiędzy płatnikiem, a CPI SK (w przypadku, gdy zgłoszenia i zapłaty ceny dokonuje podmiot inny niż uczestnik) z chwilą wysłania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, drogą elektroniczną, bądź doręczenia go CPI SK drogą tradycyjną. Treść zawartej umowy stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie informacje zamieszczone za pośrednictwem Serwisu, w tym na dedykowanej danemu szkoleniu podstronie.
 6. CPI SK na adres e-mail podany podczas zgłaszania uczestnika wyśle, w przypadku uczestnika będącego osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej, wiadomość potwierdzającą zawarcie umowy o której mowa w ust. 5 powyżej.

§ 3 Koszty

 1. Cena udziału w szkoleniu jednego uczestnika jest podawana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu i może być różna w zależności od czasu dokonywania zgłoszenia o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu (wcześniejsze zgłoszenie może być możliwe za odpowiednio niższą cenę).
 2. Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje udział w szkoleniu jednego uczestnika, komplet materiałów szkoleniowych, wydane przez CPI SK zaświadczenie o uczestnictwie oraz może zawierać koszt cateringu w zakresie wskazanym za pośrednictwem Serwisu.
 3. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania ani dojazdu uczestników do miejsca organizacji szkolenia.
 4. CPI SK może w stosunku do każdego ze szkoleń modyfikować zakres usług objętych ceną, wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, o czym wyraźnie poinformuje za pośrednictwem Serwisu.
 5. Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna zostać zapłacona na rachunek bankowy CPI SK o numerze 10 1240 1095 1111 0010 4282 9066 nie później, niż w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia. W tytule wpłaty należy wpisać tytuł szkolenia, miasto, w którym odbywa się szkolenie oraz imię i nazwisko uczestnika, ew. numer faktury pro forma.
 6. CPI SK przewiduje możliwość organizowania szkoleń bezpłatnych. Uczestnik lub płatnik nie będący osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej który zawarł umowę o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu na udział w szkoleniu bezpłatnym, zobowiązany jest poinformować CPI SK o braku udziału w szkoleniu najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia, w przeciwnym przypadku będzie obowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł.

§ 4 Odstąpienie

 1. W przypadku, gdy na dedykowanej każdemu ze szkoleń podstronie Serwisu zostanie przewidziana taka możliwość, Uczestnik bądź płatnik (będący stroną umowy o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu) może odstąpić od Umowy, o której mowa w § 2 ust. 5 bez konieczności podawania przyczyn oraz poniesienia jakichkolwiek kosztów, w tym zapłaty ceny, o której mowa w § 3 ust. 1, w terminie do 7 dni przed datą szkolenia.
 2. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku, gdy umowa, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, jest zawarta przez uczestnika bądź płatnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, uczestnik bądź płatnik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając CPI SK stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia w którym doszło do zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 6.
 3. Rezygnacja ze szkolenia w terminach późniejszych, niż wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, wiąże się z koniecznością wniesienia całości ceny w wysokości wskazanej na dedykowanej każdemu ze szkoleń podstronie Serwisu.
 4. Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy zgodnie z trybem wskazanym powyżej nie zwalnia uczestnika lub płatnika z obowiązku zapłaty ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, a jednocześnie pozbawia go uprawnienia do ubiegania się o otrzymanie certyfikatu/zaświadczenia o uczestnictwie.
 5. Po skutecznym odstąpieniu o czym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, uczestnik zostaje niezwłocznie skreślony z listy uczestników szkolenia i w przypadku, gdy jest do tego uprawniony, otrzymuje zwrot dokonanej wpłaty na podany przez siebie numer rachunku bankowego.
 6. Uczestnik lub płatnik będący stroną umowy, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, ma prawo przekazać prawo uczestnictwa w szkoleniu osobie trzeciej bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia CPI SK drogą elektroniczną bądź za pomocą faksu.

§ 5 Obowiązki stron

 1. Do obowiązków CPI SK należy:
  1. realizacja programu szkolenia zamieszonego na dedykowanej danemu szkoleniu podstronie;
  2. zapewnienie materiałów szkoleniowych;
  3. zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń;
  4. wydanie uczestnikom imiennych certyfikatów;
  5. zapewnienie innych dodatkowych usług, w tym cateringu, zgodnie z treścią oferty przeprowadzenia szkolenia zamieszczonej za pośrednictwem Serwisu.
 2. Do obowiązków uczestnika i płatnika (gdy stroną umowy o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu jest płatnik) szkolenia należy:
  1. zaakceptowanie niniejszego regulaminu;
  2. dokonanie na rzecz CPI SK wpłaty ceny we wskazanych w niniejszym Regulaminie terminie;
  3. potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych.
 3. Treści przekazane przez CPI SK w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. CPI SK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

§ 6 Reklamacja

 1. W trakcie trwania szkolenia uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CPI SK o wszelkich nieprawidłowościach szkolenia.
 2. Uczestnik lub płatnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia szkolenia, w formie pisemnej, na adres siedziby CPI SK lub w formie elektronicznej na adres email biuro@cpi-sk.pl.
 3. CPI SK złożone reklamacje rozpatrzy w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania i przekaże swoje stanowisko pisemnie, na wskazany w reklamacji adres.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-041) przy ul. Międzyborskiej 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404804
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu, realizacji zamówień na materiały szkoleniowe oraz w celach marketingu produktów lub usług administratora danych i podmiotów trzecich (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: „u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. Dane osobowe udostępniane będą sponsorom i patronom szkoleń współpracującym z CPI Sp. z o.o. Sp. k., w celach marketingu własnych produktów lub usług sponsora.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. CPI SK może w każdym czasie dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o dokonanych zmianach zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz udostępnione w siedzibie CPI SK. Zmiana regulaminu nie może pogorszyć sytuacji prawnej uczestników i płatników, którzy przed datą zmiany Regulaminu zawarli umowę, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.
 2. Treść serwisu oraz materiałów szkoleniowych udostępnionych przez CPI Sp. z o.o. Sp. k. uczestnikowi podlega ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2018 roku.
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78