centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XVII seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE
STUDIA DOKTORANCKIE
ASPEKTY PRAWNE, ORGANIZACYJNE I FINASOWO-PODATKOWE
Warszawa, 27.01.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Teresa Hanna Bednarczyk

Teresa Hanna Bednarczyk

Teresa Hanna Bednarczyk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Jej badania naukowe koncentrują się wokół przekształceń zachodzących na rynku ubezpieczeniowym oraz wpływu rozwoju ubezpieczeń na procesy wzrostowe w sferze realnej gospodarki. Pracuje na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Posiada wieloletni staż pracy w szkolnictwie wyższym jako nauczyciel akademicki i ma związane z tym bogate doświadczenia dydaktyczne, a także znaczący dorobek w kształceniu i rozwoju młodych kadr. Autorka ponad 80 samodzielnych publikacji naukowych, w tym 2 monografii. Kierownik kilku projektów badawczych KBN i Ministerstwa Nauki. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Stowarzyszenie Finansów i Bankowości.

Prelegenci | Marcin Dokowicz

Marcin Dokowicz

Marcin Dokowicz

Doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu aktywnie działający na rzecz środowiska doktorantów. Rzecznik Praw Doktoranta, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert ds. doktoranckich (wcześniej również ds. studenckich) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Senatu, Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący Poznańskiego Porozumienia Doktorantów. Były wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2014) oraz przewodniczący Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM (2013-2014). Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania oraz opiniowania wewnątrzuczelnianych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie studiów doktoranckich. W latach 2013-2014 aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw, przygotowując szereg poprawek i opinii. Aktywnie reprezentował doktorantów na posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP oraz Podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego, zgłaszając liczne poprawki do procedowanych ustaw oraz prezentując problemy środowiska doktorantów. Współautor kilku opracowań na temat problematyki studiów doktoranckich w Polsce. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu fizykochemii mikrokropel.

Prelegenci | Michał Gajda

Michał Gajda

Doktorant na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej od lat aktywny działacz społeczny na rzecz środowiska akademickiego. Obszar zainteresowań zawodowych to współpraca uczelni z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym. W kadencjach 2007 i 2008 Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, członek Senatu, Rady Wydziału oraz kilku komisji senackich i rektorskich. Obecnie Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) z grona doktorantów oraz członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej na Politechnice Warszawskiej. W latach 2009-2012 członek składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnik licznych debat oraz konferencji poświęconych szkolnictwu wyższemu ze szczególnym uwzględnieniem kwestii doktoranckich.

Prelegenci | Hubert Izdebski

Hubert Izdebski

Hubert Izdebski

Radca prawny, adwokat; profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Dyrektor Instytutu Prawa; do 1.10.2015 r. prof. zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1994-98; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2003 r.); wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych, m in. we Francji, Szwajcarii, W. Brytanii i USA; autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego (w tym komentarzy do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustawy o fundacjach i prawa o stowarzyszeniach, oraz Kodeksu cywilnego); od1991 r. zaangażowany w prace – w których uczestniczyli też pozostali Partnerzy- nad reformą administracji publicznej, w szczególności reformą „centrum rządu” (1991-93),kształtowaniem nowego ustroju Warszawy (1993-94), reorganizacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1993-94) i reformą centrum gospodarczego i administracyjnego Rządu (1995-97), ekspert OECD w zakresie zarządzania publicznego; autor lub współautor wielu aktów normatywnych; członek Polskiego Towarzystwa Legislacji;

Prelegenci | Marek Lisiński

Marek Lisiński

Marek Lisiński

Profesor nauk ekonomicznych,
Kariera naukowa od momentu ukończenia studiów związana była z Wyższą Szkolą Ekonomiczną w Krakowie, później Akademią Ekonomiczną. Obecnie kieruje Katedrą Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Od 2002 roku ekspert, a od 2004 do chwili obecnej członek, najpierw Państwowej, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie Wiceprzewodniczący Zespołu Nauk Społecznych w Zakresie Nauk Ekonomicznych. Członek Zespołu ds. Jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Od 2003 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obecnie kierownik Katedry Zarządzania, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Nauki, kierownik Seminarium Doktorskiego.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki nauk o zarządzaniu, szczególnie metodologii tej dyscypliny naukowej, zarządzania strategicznego, metod formułowania i implementacji strategii, metodologii i organizacji audytu wewnętrznego.

Prelegenci | Joanna Mach

Joanna Mach

Joanna Mach

Doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego na portalu www.podatki.abc.com.pl, www.kancelaria.lex.pl, publikacji prasowych (Rzeczpospolita) poświęconych m.in. problematyce zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na studia doktorancie i aplikacje prawnicze oraz publikacji naukowych. Uczestniczka licznych konferencji krajowych oraz międzynarodowych poświęconych prawu podatkowemu. Badania naukowe nad doktoratem skupione zostały wokół międzynarodowej współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych, w szczególności wymiany informacji podatkowych.

Prelegenci | Jacek Pakuła

Jacek Pakuła

Jacek Pakuła

Prawnik na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca toruńskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów; członek komisji stypendialnych, a następnie przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014) oraz współautor pracy pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Świadczenia i postępowanie (Toruń 2015).

program
fotoreportaz
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78