centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XVII seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE
STUDIA DOKTORANCKIE
ASPEKTY PRAWNE, ORGANIZACYJNE I FINASOWO-PODATKOWE
Warszawa, 27.01.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

27 stycznia 2016 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Prawa i obowiązki doktorantów w najnowszych regulacjach prawnych. Procedury podejmowania decyzji w sprawach studiów doktoranckich i odwołania od decyzji negatywnych. Aspekty prawne prowadzenia dokumentacji postępowań doktorskich.
Prof. Dr hab. Hubert Izdebski
(sekretarz CK)
10:50 Wykład: Zasady prowadzenia przez uczelnie odpłatnych seminariów doktorskich.
 • Uwarunkowania formalno - prawne i merytoryczne wyznaczające zasady prowadzenia seminariów doktorskich.
 • WSB w Dąbrowie Górniczej jako uczelnia akademicka prowadząca seminarium doktorskie.
 • Czynniki determinujące sprawne funkcjonowanie Seminarium Doktorskiego w WSB.
 • Szkoła naukowa jako kluczowy czynnik wyznaczający wysoką jakość rozpraw doktorskich prowadzonych w WSB.
 • Regulamin prowadzenia seminariów doktorskich oraz tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, jako podstawa prawna funkcjonowania Seminarium Doktorskiego.
 • Warunki organizacyjne i ich wpływ na sprawność prowadzenia seminariów doktorskich przez Uczelnię.
 • Słuchacz seminarium jako interesariusz wewnętrzny Szkoły.
Prof. Dr hab. Marek Lisiński
(Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
11:30 Wykład: Status prawny i społeczny doktorantów. Problemy i patologie studiów doktoranckich:
 • Podstawowe akty prawne dotyczące studiów doktoranckich i doktorantów.
 • Definicja legalna studiów doktoranckich i doktoranta a ich odbiór społeczny:
  1. Pojęcie studiów doktoranckich i doktoranta z punktu widzenia ustawodawcy, społeczności akademickiej oraz ogółu społeczeństwa.
  2. Doktorant a osoba przygotowująca rozprawę doktorską.
 • Zjawiska patologiczne najczęściej obserwowane na studiach doktoranckich.
 • Najważniejsze problemy doktorantów w Polsce oraz oczekiwane kierunki zmian.
mgr Marcin Dokowicz
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rzecznik Praw Doktoranta, Krajowa Reprezentacja Doktorantów)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i konsultacje: Pozyskiwanie funduszy i finansowanie grantów w jednostkach naukowo-badawczych ze środków krajowych i unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów dedykowanych doktorantom:
 • przegląd europejskich i krajowych instytucji finansujących projekty,
 • prezentacja wybranych typów grantów finansowanych z krajowych i europejskich źródeł i ich zakresów tematycznych,
 • rodzaje i terminy konkursów, podstawy prawne, wymogi formalne,
 • wprowadzenie do generatorów wniosków,
 • katalog kosztów kwalifikowanych – omówienie.
Podczas wykładu zaprezentowane zostaną instytucje finansujące poszczególne rodzaje badań, wraz ze wskazaniem zakresu finansowanych badań i przedsięwzięć oraz mechanizmów wsparcia. Przekazane zostaną bieżące informacje na temat dostępnych konkursów, ich terminów oraz wymogów formalno-prawnych partycypacji w naborach konkursowych. Omówione zostaną generatory wniosków projektowych (ich lokalizacja, sposób korzystania, funkcjonalności) oraz katalogi kosztów kwalifikowanych.
Ewa Mendec, Biuro Obsługi Rejestrów Krajowych, Politechnika Śląska (zaproszenie zostało skierowane)
13:30 Wykład: Pomoc finansowa dla doktorantów:
 • Wprowadzenie:
  1. cel pomocy materialnej dla doktorantów,
  2. charakter stypendium doktoranckiego i tzw. Projakościowego.
 • Podział i struktura funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.
 • Świadczenia pomocy materialnej - wybrane problemy.
 • Stypendium doktoranckie i tzw. Projakościowe.
 • Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych.
Jacek Pakuła
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
14:00 Wykład: Ubezpieczenia zdrowotne doktorantów – zasady i praktyka.
 • Co to są ubezpieczenia zdrowotne?
 • Kto podlega obowiązkowym, a kto dobrowolnym ubezpieczeniom zdrowotnym?
 • Na jakich zasadach doktoranci podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym?
 • Kiedy uczelnia ma obowiązek zgłaszania doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego?
 • Jakie są obowiązki doktoranta, który jest ubezpieczony przez uczelnię?
 • Jaki jest zakres świadczeń medycznych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych?
 • Doktoranci obcokrajowcy, a ubezpieczenia zdrowotne.
Dr hab. Teresa Bednarczyk
(prof. nadzw. Instytut Ekonomii i Finansów UMCS w Lublinie)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład i konsultacje: Aspekty podatkowe studiów doktoranckich - zaliczenie w koszty wydatków na studia.
 • Pojęcie kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Związek przyczynowy pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem.
 • Znaczenie momentu poniesienia wydatków na możliwość zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów.
 • Charakter wydatków związanych z edukacją i podnoszeniem kwalifikacji.
 • Stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w kontekście możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na studia.
Joanna Mach
(Kancelaria Adwokacka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
15:30 Wykład i dyskusja: Diagnoza problemów doktorantów i postulowane zmiany w naborze i finansowaniu studiów doktoranckich.
 • Diagnoza obecnych problemów na podstawie przeprowadzonych ankiet oraz dyskusji środowiskowych.
 • Masowość a elitarność – oczekiwania doktorantów.
 • Finansowanie doktorantów a efektywność studiów doktoranckich.
 • Przykłady międzynarodowych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie studiów doktoranckich.
 • Postulowane zmiany w modelu studiów doktoranckich i ich finansowaniu.
Michał Gajda
(Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów)
16:15 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów.
program
fotoreportaz
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78