centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XX seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
RECENZJE PRAC NAUKOWYCH
PROCEDURY, PRAKTYKA, KONTROWERSJE
Warszawa, 23.02.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Leszek R. Jaroszewicz

Leszek R. Jaroszewicz

Leszek R. Jaroszewicz

Prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz (1959) w 1984 rozpoczął pracę naukową w Instytucie Fizyki Technicznej (IFT) Wojskowej Akademii Technicz-nej. W okresie 1994-2001 był kierownikiem Zakładu Technicznych Zastosowań Fizyki, zaś w latach 2002-2005 dyrektorem IFT, W latach 2005-2008 pełnił funkcję prorektora WAT ds. nauko-wych, zaś od 2008 ponownie kieruje IFT. Od 1984 jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia koherentnej transmisji światłowodo-wej, aplikacji FOG jak sejsmometru rotacyjnego, fazowych i polarymetrycznych czujników światło-wodowych oraz technologii fotonicznych w zakre-sie hybrydowych układów ciekłokrystalicznych, technologii wytwarzania monokryształów i szkieł zwłaszcza tlenkowych, teorii złożonych struktur półprzewodnikowych dla nowej generacji detek-torów podczerwieni oraz technologii zaawansowa-nych elementów światłowodowych w tym na włóknach fotonicznych.
Leszek R. Jaroszewicz jest członkiem Fellow SPIE, był członkiem SPIE Scholarship Committee w latach 2004-2007, SPIE Symposia Committee w 2006 oraz członkiem Międzynarodowego Komitetu ewaluacji projektów w NSERC Kanada (lata 2007, 2014), CINECA Consorzio we Włoszech w latach 2013-2015 oraz Akademi Nauk Republiki Czeskiej w latach 2013,-2014. Jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polskiego Towarzystwa Technik Sensorowych, a od roku 2015 jest Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego Opto-Electronics Review. Ponadto z wyboru pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Konkursowej przy OPI dla oceny projektów POIG dla osi 1.3 oraz 1.1 (2008-2009), Zespołu Specjalistycznego ds. programów „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” oraz „PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków” w NCBiR (2011 - 2013), Zespołu ds. oceny wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację projektów złożonych w konkursie w ramach działania 2.3 POIG - NCBiR (2013) jak i Zespołu ds. rozpatrywania protestów od wyników oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w 2013 w ramach Działania 1.4 POIG (2014). Był członkiem Zespołu Ekspertów przy NCBiR dla przedsięwzięcia „IniTech-2” (2008-2009) oaz członkiem Zespołu Ekspertów ds. Projektów Międzynarodowych w NCBiR (2010-2013). Obecnie z wyboru pełni funkcję członka Rady Naukowo-Doradczej Dywizji Bumar Elektronika (2013-2015), oraz przewodniczy z wyboru Zespołowi oceniającemu projekty złożone w ramach konkursów OPI w ramach POIG 1.1.1 i 1.3.1 na lata 2007-2013 na zakończenie ich realizacji.
Do tej pory kierował 19 projektami naukowymi pozyskanymi w drodze konkursu oraz był członkiem Komitetu Zarządzającego akcji COST 299 oraz TD1001. Jest autorem lub współautorem ponad 300 artykułów (w tym blisko 100 z tzw. listy filadelfijskiej), 15 książek, 10 patentów oraz 24 zgłoszeń patentowych

Prelegenci | Andrzej Kraśniewski

Andrzej Kraśniewski

Andrzej Kraśniewski

Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; pełnomocnik Rektora PW ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich; Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (od 1999 r.); członek Zespołu Ekspertów Bolońskich (do grudnia 2013 r.); autor ok. 130 prac publikacji w dziedzinie inżynierii komputerowej oraz ok. 55 publikacji – w większości zagranicznych - na temat różnych aspektów szkolnictwa wyższego; Fellow of the Institute of Electrical Engineers (UK), Senior Member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA).

Prelegenci | Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej (Warsztat badacza). Wspiera ruch Otwartej Nauki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Doradza redakcjom w zakresie całego procesu wydawniczego: od zakładania periodyku do aplikowania na wykaz czasopism punktowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt "Czas Zawodowców"). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Został wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej.

Prelegenci | Grzegorz Liśkiewicz

Grzegorz Liśkiewicz

Grzegorz Liśkiewicz

Pracuje jako Adiunkt na Politechnice Łódzkiej. Specjalizuje się w maszynach przepływowych i mechanice płynów. Ukończył doktorat na Politechnice Łódzkiej oraz University of Strathclyde. Odbywał staże naukowe w University of Leeds oraz Oxford University. Ukończył dwa kierunki studiów magisterskich, dwukrotnie nagrodzony stypendium Ministra, nagrodą dla najlepszego absolwenta oraz innymi nagrodami, w tym za wkład w popularyzację nauki i najlepszy artykuł. Jest członkiem American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics oraz The Institution of Engineering and Technology.
Grzegorz posiada doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako edytor, recenzent i autor. Pełnił rolę Coordinating Editor w Open Engineering gdzie nadzorował przebieg procesu peer-review oraz podejmował decyzję o akceptacji/odrzuceniu artykułów. Regularnie recenzuje artykuły dla czasopism z energetyki oraz mechaniki płynów. Jest współautorem poradnika “Wprowadzenie do Efektywnego Publikowania Naukowego”. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z publikowania naukowego dla doktorantów. Pasjonat fotografii, muzyki oraz jazdy na nartach.
Doświadczenie w dziedzinie czasopism naukowych:
• Redaktor: Open Engineering, Springer;
• Redaktor wydania specjalnego dla wydawnictwa Springer;
• Recenzent: Tribology: Materials, Surfaces & Interfaces, Maney Publishing;
• Recenzent: Applied Energy, Elsevier;
• Recenzent: Archive of Mechanical Engineering, PAN.

Prelegenci | Ewa Nowińska

Ewa Nowińska

Profesor Ewa Nowińska specjalizuje się w zakresie prawa na dobrach niematerialnych. W szczególności przedmiotem zainteresowania są kwestie związane z ochroną rynku przed czynami nieuczciwej konkurencji, w tym reklamy oraz prawo mediów.
Jest autorem szeregu opracowań monograficznych, w tym (jako współautor) Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obszernego opracowania dotyczącego prawa własności przemysłowej, monografii o granicach wolności wypowiedzi prasowej.
Jest kierownikiem Zakładu Prawa Konkurencji i Środków Masowego przekazu. Wiedzę teoretyczną wykorzystuje prowadząc kancelarię radcowską. Jest arbitrem w Sądzie Polubownym przy KIG oraz w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych.

Prelegenci | Łukasz A. Turski

Łukasz A. Turski

Łukasz A. Turski

Fizyk, profesor dr hab. Laureat nagrody im. H. Steinhausa oraz Złotego Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Oprócz stu kilkudziesięciu prac naukowych autor artykułów popularno-naukowych oraz publicyst: Wprost, Znak, Tygodnik Powszechny, Odra, Gazeta Wyborcza, Polska the Times, Rzeczpospolita. Autor audycji radiowych i programów telewizyjnych o nauce i społeczeństwie. Przewodniczący Kolegium ds. audycji edukacyjnych Polskiego Radia (do 2003r). Przewodniczący Komitetu Naukowego Pikników Naukowych oraz Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk do rozwiązania Towarzystwa w 2010r. . Członek Rady Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. Członek zagranicznych towarzystw naukowych. W latach 2000-2004 wybrany członek Komitetu Badań Naukowych. Współpracował jako profesor-gość z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w USA, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii i Belgii. Profesor zwyczajny w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Żonaty, ma syna i dwóch wnuków. (web.me.com/lukaszturski).

program
fotoreportaz
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78