centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XX seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
RECENZJE PRAC NAUKOWYCH
PROCEDURY, PRAKTYKA, KONTROWERSJE
Warszawa, 23.02.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

PROGRAM

23 lutego 2016 r.
10:00 Otwarcie seminarium, przedstawienie programu.
10:15 Wykład: Etyka publikacji naukowych i ich recenzji. Ghostwriting i quest autorship - jako przejawy nierzetelności naukowej.
 • Etyczny a prawny wymiar praktyk publikacyjnych.
 • Autoplagiat jako problem moralny? – perspektywa awansów naukowych.
 • Autorstwo publikacji naukowych – wytyczne najważniejszych instytucji z zakresu komunikacji naukowej.
 • Cztery składowe definicji autora publikacji naukowej.
 • Rozróżnianie autorów od współpracowników.
 • Oznaczanie autorstwa – dobre praktyki.
 • Prawna i etyczna strona ghostwriting – perspektywa autora, wydawcy, redaktora.
 • Etyczne obowiązki recenzenta.
 • Od double-blind review do open review – jak sposób recenzowania sprzyja rzetelności naukowej.
 • Guest autorship jako podatek?
Dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
11:00 Wykład i konsultacje: Recenzje prac naukowych a prawa autorskie. Jak pisać recenzje, aby nie naruszać praw autorskich.
 • Podstawowe założenia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Recenzja jako opracowanie naukowe.
 • Recenzja szczególnym utworem pracowniczym?
 • Recenzja jako utwór samoistny, inspirowany, zależny.
 • Dozwolony użytek chronionych utworów: prawo cytatu.
Prof. dr hab. Ewa Nowińska
(Uniwersytet Jagielloński)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Uczciwi Recenzenci Potrzebni od Razu.
Zjawisko nieuczciwego publikowania wyników naukowych nie jest czymś istotnie nowym w historii. Pomijając już całe działy ciekawości ludzkiej oparte na oszustwie, np. alchemia z jej działem transmutacji, także w drugiej połowie XIX wieku pojawiła się cała masa oszustw naukowych a wraz z rozwojem nauki i zwiększaniem się liczby prawdziwych i nie osiągnięć naukowych wymogło to na wydawcach powstających wydawnictw naukowych kontrolę nie tylko prawdy naukowej zawartej w „doniesieniach” im przysyłanych ale też ich jakości. W ten sposób w nauce oddolnie zrodził się system oceny osiągnięć naukowych ich jakości i wagi. system ten udoskonalony w drugiej połowie XX wieku znalazł się w sytuacji krytycznej wraz z dwoma zjawiskami cywilizacyjnymi, które w istotny sposób zaczęły dominować nad życiem naukowym pod koniec XX i na początki XXI wieku. Zjawiska te to , zakończona sukcesem, próba przejęcia kontroli nad badaniami naukowymi i ich kierunkami oraz wartością przez ośrodki finansujące naukę—tj głównie agencje rządowe kilku najbogatszych państw świata oraz pojawienie się równoległych struktur przekazu informacji w internecie. Poprzedni system kontroli jakości nauki wydaje się nie być w stanie sprostać konsekwencjom tych przemian.
Mój wykład poświęcony będzie ocenie tej sytuacji w oparciu o kilka przykładów z dziedziny nauki, która wydawało by się powinna być bardzo odporna na proliferację nieprawdy naukowej, tj. fizyki oraz dyscyplin naukowych o gigantycznym znaczeniu społecznym tj. medycyny klinicznej i psychologii społecznej.
Prof. dr hab. Łukasz Turski
(Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Centrum Nauki Kopernik)
13:15 Wykład: Recenzowanie artykułów naukowych i odpowiadanie na uwagi recenzenta(ów).
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski
(Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska)
14:00 Wykład: Dobre praktyki w recenzowaniu projektów badawczych. Perspektywa recenzenta i wnioskodawcy.
 • „Nie ważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy” - chronologia projektu badawczego.
 • Struktura pozyskiwania środków na projekty badawcze w trybie konkursowym.
 • Co powinien prezentować wnioskodawca przed, w trakcie i na zakończenie projektu.
 • Na co zwracają lub powinni zwracać uwagę recenzenci przy ocenie wniosku, ocenie stopnia realizacji projektu oraz przy jego rozliczaniu.
 • Etyczne aspekty wnioskodawcy oraz recenzenta.
prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz
(dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna)
14:45 Przerwa
15:00 Wykład: Pozyskiwanie recenzentów i współpraca z nimi w procesie wydawania prestiżowych czasopism naukowych:
 • Cechy dobrego recenzenta.
 • Jak pozyskać recenzentów do współpracy?
 • Profesjonalna komunikacja z recenzentami.
 • Rozwiązywanie kwestii spornych.
 • Praca w systemie „editorial manager”.
Dr inż. Grzegorz Liśkiewicz
(Politechnika Łódzka)
16:00 Zakończenie programu
program
fotoreportaz
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78