centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
74 seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO UMOWY TELEKOMUNIKACYJNE - SPORY W ZAKRESIE UMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
Warszawa, 26.01.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

10:00 Wykład: Reakcje UKE na skargi w sprawach usług telekomunikacyjnych. Poprawność umów telekomunikacyjnych w ocenie UOKIK:
 • UKE podejmuje skuteczne działania w zakresie ochrony abonentów, którym usługodawcy nienależycie świadczą usługi:
  • skuteczność prowadzonych przez Prezesa UKE interwencji i mediacji,
  • najczęściej pojawiające się problemy, z którymi stykają się abonenci na rynku usług telekomunikacyjnych,
  • działania Prezesa UKE w zakresie wyeliminowania nieprawidłowości na rynku usług telekomunikacyjnych.
 • UKE stale monitoruje rynek usług telekomunikacyjnych pod kątem zgodności umów telekomunikacyjnych z obowiązującymi przepisami Prawa Telekomunikacyjnego:
  • pozyskiwanie przez Prezesa UKE informacji w zakresie nieprawidłowości wzorców umownych
  • działania Prezesa UKE w przypadku wykrycia nieprawidłowości we wzorcach umownych.
Milena Górecka
(Naczelnik Wydział Polityki Konsumenckiej, Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej)
11:00 Wykład: Reklamacje usług telekomunikacyjnych:
 • Przypadki, w których można złożyć reklamację usługi telekomunikacyjnej.
 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za niewykonanie lub nienależyte wykonania usługi telekomunikacyjnej na gruncie kodeksu cywilnego.
 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powszechnej, usług międzynarodowych i w związku z przeniesieniem numery.
 • Reklamacja usługi telekomunikacyjnej jako obligatoryjny etap przed wstąpieniem na drogę sądową.
 • Reklamacja usługi pre-praid (na kartę).
 • Niezbędne elementy reklamacji w świetle Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.
 • Roszczenia z jakimi może wystąpić użytkownik końcowy w ramach reklamacji oraz zasady kształtowania wysokości odszkodowania.
 • Odpowiedź przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na reklamację.
 • Reklamacja w praktyce operatorów – ogólne warunki umów i regulaminy świadczenia usług.
 • Przedawnienie roszczeń z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej.
 • Postulaty de lege ferenda.
Ewa Całus
(Uniwersytet Wrocławski)
11:40 Wykład i konsultacje: Obszary sporów z dostawcami usług telekomunikacyjnych:
 • Naruszenia tajemnicy telekomunikacyjnej.
 • Wprowadzenie w błąd abonenta przy zawieraniu umowy przez przedstawicieli handlowych.
 • Niedotrzymywanie warunków usług w przypadkach przedłużania umowy.
 • Zaniżona jakość świadczonych usług w stosunku do zawartości umów.
 • Utrudnienia w kontaktach z działami obsługi klientów.
Marcin Serafin
(MARUTA WACHTA SP.J.)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład: Odpowiedzialność abonenta na gruncie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – teoria – praktyka – orzecznictwo.
W referacie omówiona zostanie problematyka roszczeń przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wobec abonenta, ze szczególnym uwzględnieniem roszczenia o zwrot wartości ulgi (art. 57 ust. 6 ustawy – Prawo telekomunikacyjne). Przedstawione zostaną także możliwości prawne zastrzeżenia na rzecz dostawcy usług kary umownej lub ustanowienia instytucji o podobnej funkcji. Wywód będzie uwzględniał praktykę obrotu (w tym przedstawione zostaną wybrane postanowienia umowne), orzecznictwo oraz teorię prawa.
Tomasz Sobel
(radca prawny)
13:30 Wykład: Mediacja w sferze umów telekomunikacyjnych.
W sektorze telekomunikacyjnym powstają spory różnego rodzaju. Należą do nich na przykład spory pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i organem regulacyjnym dotyczące spraw związanych z regulacją rynku telekomunikacyjnego. Liczne są także spory pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, np. dotyczące dostępu telekomunikacyjnego. Sporami często występującymi w telekomunikacji są również te, które dotyczą świadczenia usług telekomunikacyjnych konsumentom. Ich stronami są konsumenci oraz przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne. Ze względu na jedną ze stron sporów tego rodzaju – konsumenta – mają one szczególne znaczenie. Zwykle bowiem „przeciwnikiem” podmiotu profesjonalnego – przedsiębiorcy telekomunikacyjnego – jest osoba fizyczna, która ze względów finansowych i organizacyjnych może doświadczać większych trudności w dochodzeniu swoich roszczeń przed sądem. Z tego powodu państwo „otacza” konsumentów szczególną opieką, aby ułatwić im dochodzenie roszczeń w sporach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.
Dr Ewa Galewska
(Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Orzecznictwo w zakresie sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (rynek hurtowy):
 • najważniejsze spory na rynku hurtowym – przegląd spraw z ostatnich 5 lat,
 • kompetencja Prezesa UKE w sporach dotyczących rynku hurtowego,
 • skutek wydania i uchylenia decyzji Prezesa UKE,
 • weryfikacji decyzji Prezesa UKE w postępowaniach przed SOKiK – przegląd orzecznictwa.
Agnieszka Wachowska
(Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
15:10 Wykład i dyskusja: Język umów telekomunikacyjnych – praktyka pisania umów tak, aby nikt nie mógł ich zrozumieć:
 • Kształt językowy umów telekomunikacyjnych – wymagania formalne.
 • Odbiorcy umów i ich kompetencje w zakresie rozumienia tekstów. Dlaczego Polacy nie czytają umów?
 • Analiza elementów językowych wpływających na zrozumiałości umów:
  • czytelność tekstu (indeks mglistości R. Gunninga),
  • terminologia,
  • składnia,
  • struktura tekstu; odwołania wewnętrzne i zewnętrzne (pułapki standaryzacji),
  • poprawność językowa (ortografia i interpunkcja, zastosowanie dużych liter),
  • forma graficzna umów.
 • Wnioski. Postulaty zmian w praktyce przygotowywania tekstów umów tak, by poprawić ich zrozumiałość dla przeciętnego odbiorcy.
dr Barbara Sobczak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
16:00 Zakończenie programu.
program
fotoreportaż
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78