centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
X edycja seminarium AWANSE NAUKOWE
„Zmiany w procedurach postępowań doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich”
Warszawa, 22.09.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Nowelizacja zasad postępowania w awansach naukowych została przeprowadzona kilka lat temu. Jednakże dopiero teraz, wraz ze wzrostem liczby “nowych postępowań”, pojawiają się praktyczne problemy oraz wątpliwości interpretacyjne. Dlatego zaproszeni przez nas eksperci wskażą podstawowe zasady, jakie są podstawą nowych postępowań, przedstawią sposoby rozwiązywania pojawiających się wątpliwości oraz zaprezentują, w jaki sposób poradzić sobie z obliczaniem i interpretowaniem wskaźników bibliometrycznych. Okazuje się bowiem, że wymagania stawiane w procedurach awansowych nie są wcale takie oczywiste, a kandydat do awansu musi uporać się z wieloma problemami (np. z jakiej bazy można skorzystać, kto jest uprawniony do obliczania cytowań).

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

PROGRAM

10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10:10 Wykład wprowadzający: Aspekty prawne i organizacyjne nowych procedur awansów naukowych. Wyzwania stojące przed Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów Naukowych
 • CK stara się w pełni wykonać ciążące na niej obowiązki, w tym załatwiać w terminie wnioski rad jednostek organizacyjnych w sprawie nadania tytułu profesora w postępowaniach wszczętych przed 1 października 2013 r. na dotychczasowych zasadach na mocy przejściowego przepisu art. 33 ust. 2 nowelizacji z 2011 r. To ostatnie okazało się trudne do wykonania, zwłaszcza w odniesieniu do kandydatów z nauk humanistycznych i społecznych.
 • Przeszkodą w działaniu CK jest również ograniczenie jej kompetencji do enumeratywnie wymienionych w ustawie, przy braku ogólnych uprawnień organu wyższego stopnia w stosunku do rad jednostek organizacyjnych w sprawach określonych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r.
 • Do największych problemów stojących przed CK w związku z omawianymi zmianami w procedurach należą:
  • dobór członków komisji, w tym recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym i recenzentów w postępowaniu dotyczącym nadania tytułu,
  • dobór rady jednostki naukowej, która ma obowiązek przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w razie braku zgody rady jednostki, którą wskazał habilitant,
  • brak wystarczającego unormowania wielu aspektów postępowania habilitacyjnego.
prof. Hubert Izdebski
(dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Sekretarz C.K. do spraw Stopni i Tytułów Naukowych)
11:00 Wykład: Bibliometryczna ocena dorobku – co jest podstawą wskaźników i jak interpretować ich wartość:
 • Bibliometria a naukometria w procedurach awansów naukowych w Polsce.
 • Czy „punkty ministerialne” są wymaganymi wskaźnikami bibliometrycznymi?
 • Podstawowe dokumenty zawierające zasady oceny dorobku.
 • Prawne aspekty bibliometrycznej oceny dorobku.
 • Jak wyliczyć podstawowe wskaźniki.
 • Jak interpretować problematyczne sytuacje.
 • Czy można samemu obliczać wskaźniki bibliometryczne?
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Procedury recenzowania oraz zasady wyznaczania recenzentów w postępowaniach na stopień i tytuł naukowych. Postawy prawne, ustalone praktyki, najczęstsze problemy:
 • Odrębność zasad powoływania recenzentów w przewodach na stopnie naukowe i tytuł naukowy.
 • Procedury recenzowania w postępowaniach na stopień i tytuł naukowy w jednostkach z uprawnieniami oraz w Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z uwzględnieniem także odwołań od uchwał.
 • Dominujące praktyki w recenzowaniu z uwzględnieniem strukturalnych i merytorycznych przyczyn „zakleszczenia”.
 • Kazusy problemów związanych z recenzowaniem w postępowaniach na stopnie i tytuł naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.
prof. Bogusław Śliwerski
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, przewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów)
13:50 Wykład: Jak postępować w przypadku odmowy nadania stopnia naukowego?
 • Odmowa przyznania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego.
 • Uprawnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, jako organu odwoławczego przy procedurze nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
 • Uprawnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów przy procedurze nadania tytułu profesora:
  • uchwała o przedstawieniu albo odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora,
  • rozpoznawanie wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy,
  • wniosek o nadanie tytułu profesora.
 • Orzecznictwo.
Mec. Monika Nieradka-Bernaciak
14:50 Przerwa
15:10 Wykład: Jak uregulować i rozwiązać organizacyjnie funkcję promotora pomocniczego.
 • Ustawowy model promotora pomocniczego.
 • Promotor pomocniczy - doświadczenia polskie i obce.
 • Regulacja funkcji promotora pomocniczego w regulaminach przewodów doktorskich i studiów doktoranckich.
 • Obowiązki promotora i promotora pomocniczego: czy możliwa jest regulacja kontraktowa?
 • One size fits all? Funkcjonowanie promotora pomocniczego a specyfika poszczególnych dyscyplin.
Prof. Piotr Stec
(profesor Uniwersytetu Opolskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji)
16:00 Zakończenie, wręczenie certyfikatów.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
fotoreportaż
prelegenci
patronat medialny
powiadom znajomego
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78