centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXXI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
OCHRONA PRAWNA RENOMY I DOBREGO IMIENIA OSÓB PRAWNYCH (FIRM I ORGANIZACJI)
Warszawa, 26.03.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

26 marca 2015 r.
10:00 Wykład: Katalog dóbr osobistych osób prawnych:
 • Odpowiednie stosowanie przepisów o dobrach osobistych osób fizycznych do osób prawnych.
 • Katalog dóbr osobistych z art. 23 k.c. a dobra osobiste osób prawnych.
 • Katalog dóbr osobistych osób prawnych w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa.
Adw. Dr Zofia Zawadzka
10:40 Wykład: Bezprawne wykorzystywanie cudzej renomy. Prawo ochronne na znak towarowy a bezprawne użycie znaku towarowego. Reklama porównawcza a możliwość naruszenia dobrego imienia osób prawnych.
 • Roszczenia w przypadku naruszenia prawa do firmy – Kodeks cywilny i ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Używanie znaku towarowego zgodne z uczciwymi praktykami.
 • Bezprawne użycie cudzego znaku towarowego.
 • Prawo ochronne na znak towarowy – czas trwania i roszczenia związane z naruszeniem
 • Pojęcie i przesłanki reklamy porównawczej.
 • Reklama porównawcza a czyny nieuczciwej konkurencji.
 • Reklama porównawcza a ochrona dobrego imienia – analiza przypadków.
Adw. Dr Zofia Zawadzka
11:20 Wykład: Sposoby reagowania i aktywnego chronienia renomy podmiotów gospodarczych i wartości marek ich produktów lub usług.
Naruszenia renomy firm i wartości ich marek mają różne źródła. Czasem zawinią media publikując nieprawdziwe informacje, które rujnują cierpliwie budowaną renomę. Czasami bezpośrednia konkurencja, wreszcie szeroki zasięg mediów społecznościowych tez może stać się miejscem dolegliwości. Wszystkie te przypadki wymagają innych działań prawnych i każdy z nich ma swoją specyfikę. Występując do mediów za podstawę prawną służyć będzie prawo prasowe, w stosunku do konkurentów za podstawę działań mieć będziemy ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wreszcie wobec mediów społecznościowych trzeba zastosować ustawodawstwo normujące działania w Internecie, tak polskie jak i europejskie. Krótki wykład ma za zadanie uporządkować tę materię.
Mec. Milena Bogdanowicz
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Aspekty prawne lokowania (product placement) produktów. Product Placement jako nieuczciwa praktyka rynkowa.
Polski ustawodawca w 2011 r., dostosowując ustawę o rtv do zapisów prawa unijnego, zdecydował się wprowadzić do ustawy o rtv definicję product placement tłumaczoną jako lokowanie produktu-odpłatne i dozwolone w określonych prawem okolicznościach oraz lokowania tematu - jako formy niedozwolonych działań promujących.
Product placement istnieje jednak także poza sferą regulacji ustawy o rtv, np. w książkach lub czasopismach. Powszechnie kwalifikuje się ten rodzaj działalności marketingowej, jako formę reklamy ukrytej lub kryptoreklamy. Instytucje reklamy ukrytej i kryptoreklamy posiadają wspólne ratio legis, którym jest ochrona odbiorcy przekazu, w sytuacji braku świadomości prowadzenia działań reklamowych przez inny podmiot.
Kwalifikowanie pp jako formy reklamy ukrytej, nakazuje uznawanie jej za czyn nieuczciwej konkurencji, na podstawie art. 16 ust 1 pkt 4 u. z.n.k. Za reklamę ukrytą ustawa uważa wypowiedź, która zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji. Dla zakwalifikowania danej działalności, jako reklamy ukrytej konieczne jest wykazanie zamiaru sprawcy. Jego działanie musi mieć charakter celowy. Przepisy u.z.n.k. nie ustanawiają wprawdzie wymogu, aby działalność ta miała charakter odpłatny, jednak z pewnością ustalenie takiego charakteru wypowiedzi może stanowić istotne ułatwienie w dowodzeniu, iż reklama jest ukrytą formą przekazu. Pojęcie kryptoreklamy, jest natomiast pojęciem języka prawa prasowego, definiowanym przez ustawę Prawo prasowe. Za kryptoreklamę uznaje się prowadzenie przez dziennikarza ukrytej działalności reklamowej, która wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowej lub osobistej od podmiotu zainteresowanego reklamą. Także i tutaj działanie dziennikarza musi mieć charakter celowy. Także ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, posługuje się w art. 7 pkt 11 posługuje się sformułowaniem kryptoreklama, na określenie działalności polegającej na wykorzystywaniu treści publicystycznych w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez konsumenta. Czyn ten kwalifikowany jest na podstawie w/w ustawy jako nieuczciwa praktyka rynkowa i jako taki jest zakazany. Kryptoreklama przybiera postać praktyki wprowadzającej w błąd. Działanie przedsiębiorcy stosującego nieuczciwe praktyki rynkowe wprowadzające w błąd podlega odpowiedzialności cywilnej. Ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej. Podobne uregulowania w zakresie przerzucenia ciężaru dowodu stosuje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dr Zbigniew Okoń
13:10 Wykład: Pomówienia w Internecie – ochrona dobrego imienia firmy:
 • Zniesławienie (pomówienie) w Internecie.
 • Przestępstwo zniewagi.
 • Ochrona dóbr osobistych przedsiębiorcy.
 • Jak ustalić dane personalne pomawiającego lub naruszające inne dobra osobiste w sieci
 • Usuwanie z sieci informacji naruszających dane osobiste.
Dr Zbigniew Okoń
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Odpowiedzialność Providera w przypadku naruszenia dóbr osobistych.
 • przykłady naruszeń dóbr osobistych osób prawnych – orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE,
 • dobra osobiste vs swoboda wypowiedzi – różnice w systemach kontynentalnym i anglosaskim,
 • sprawcy naruszeń i pośrednicy internetowi jako adresaci roszczeń – różnice,
 • ustawowe i sądowe obowiązki ISP w sprawach o naruszeniach dóbr osobistych.
Mec. Xawery Konarski
15:10 Wykład i dyskusja: Pomiędzy informacją a naruszeniem dóbr związanych z renomą i dobrym imieniem. Roszczenia przysługujące przedsiębiorcy w przypadkach popełnienia na jego szkodę czynu nieuczciwej konkurencji. Jak ustalać adekwatną rekompensatę?
 • Katalog roszczeń i ich efektywny wybór w przypadku naruszenia renomy i dobrego imienia.
 • Roszczenia negatoryjne (zakazowe i o usunięcie skutków naruszenia).
 • Roszczenia kompensacyjne (odszkodowawcze i o zwrot bezpodstawnych korzyści).
 • Roszczenia publikacyjne i środki represyjne (nawiązka, odpowiedzialność karna).
 • Kumulacja roszczeń w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji i innych ustaw (kodeksu cywilnego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej).
 • Środki przerywające stan naruszenia – (zabezpieczenie tymczasowe roszczeń i dowodów).
Dr hab. Paweł Podrecki
16:30 Zakończenie programu.
program
prelegenci
powiadom znajomego
partner
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78