centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
NIEWYKONANIE UMÓW IT
PRAWO I INFORMATYKA
Warszawa, 01.10.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Projekty informatyczne zalicza się do najbardziej ryzykownych, jeśli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu różnych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do końca odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady, czy świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zagadnień związanych z tego rodzaju projektem, a jak wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te kwestie w kontrakcie.

Szereg ryzyk związanych z realizacją projektów IT da się ograniczyć lub wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, które zostaną przedstawione w ramach warsztatu. W pewnych jednak przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do sporu odnośnie do należytego wykonania zobowiązań. Szczególnego znaczenia nabiera wówczas rola ekspertów z zakresu informatyki, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, czy świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego zostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym poznać rolę, jaką powinny pełnić osoby posiadające „wiadomości specjalne” z zakresu IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, czy świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i jak – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo określony przedmiot i zakres opinii biegłego w sprawach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne znaczenie mają również dowody elektroniczne, a także wiedza o zabezpieczeniu śladów dowodowych.

Wykładowcy:
Mec. Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Dr Maciej Szmit, Izba Rzeczoznawców Polskiego towarzystwa Informatycznego

PROGRAM

1 października 2015 r.
10:00 Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:
 • cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym,
 • oświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów IT,
 • ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowe,
 • struktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktyk,
 • zarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca, a kiedy Zamawiający
 • kontroler jakości jako zaufana osoba trzecia w przypadku wątpliwości odnośnie należytego wykonania świadczenia przez Wykonawcę,
 • kryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – czy tylko treść umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania IT,
 • sukcesywne odbiory a odbiór końcowy wdrożenia IT,
 • wada w rozumieniu informatycznym i prawnym,
 • rękojmia za wady fizyczne i prawne,
 • gwarancja i serwis – przykłady wzajemnie uzupełniających się klauzul
 • serwis a „mały” i „duży” rozwój systemu IT – kiedy i na jakich zasadach ryczałt, a kiedy płatne modyfikacje.
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Opiniodawcza rola informatyki:
 • jak i kiedy korzystać z pomocy zewnętrznego specjalisty,
 • role zewnętrznego specjalisty IT: doradca, rzeczoznawca, audytor, biegły,
 • pojęcie „wiadomości specjalnych” w odniesieniu do zagadnień związanych z IT,
 • przedmiot i zakres opinii biegłego informatyka w sprawach cywilnych,
 • znaczenie stosowanie standardów i dobrych praktyk dla konkluzji opinii biegłego informatyka w sprawach o niewykonanie umów.
12:45 Przerwa, poczęstunek
13:15 Pojęcie dowodu elektronicznego i podstawowe zasady jego zabezpieczania:
 • pojęcia podstawowe (ślad dowodowy, kopia bitowa, metadane, wiarygodność, uwierzytelnienie, kontaminacja, funkcja skrótu, ulotność itd.),
 • normy i zalecenia w zakresie zabezpieczania dowodów elektronicznych: norma ISO/IEC 27037:2012, zalecenia ENISA,
 • dowody „klasyczne” potwierdzające stan systemu informatycznego (zrzuty ekrany, wydruki potwierdzone notarialnie),
 • wykorzystanie informatycznych metod uwierzytelniania do zapewniania wiarygodności dowodów cyfrowych: kwalifikowany podpis elektroniczny, kwalifikowany znacznik czasu.
14:15 Przerwa na kawę
14:30 Spór sądowy dotyczący wdrożenia i serwisu IT:
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy IT,
 • środki prawne nakierowane na realne wykonanie umowy IT oraz środki prawne o charakterze kompensacyjnym,
 • środki prawne w przypadku niewykonania zobowiązań przez Wykonawcę,
 • odstąpienie i częściowe odstąpienie od umowy IT – skutki prawne dla Wykonawcy i Zamawiającego,
 • roszczenia z umów IT – sposób liczenia i terminy przedawnień roszczeń,
 • instytucja depozytu sądowego – znaczenie prawne złożenia do depozytu kopii spornego systemu IT,
 • prawo i jurysdykcja właściwa w transgranicznych umowach IT,
 • problematyka prawna dowodów elektronicznych w sporach cywilnych dotyczących IT,
 • orzecznictwo sądów powszechnych i arbitrażowych dotyczące sporów IT.
16:00 Zakończenie szkolenia
program
prelegenci
patronat medialny
powiadom znajomego
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78