centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
ZMIANY W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 R.
Warszawa, 08.05.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 10 stycznia 2014 r. istotnie zmieniła 2 ustawy proceduralne: Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W dniu 11 maja 2014 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy k.p.a., a zmiany obejmą przepisy dotyczące m.in. doręczeń, przyjmowania podań, dostępu doi akt spraw oraz czynności profesjonalnego pełnomocnika. Wpływ na czynności w postępowaniu administracyjnych jurysdykcyjnym będą miały również zmiany w samej ustawie o informatyzacji. Ich konsekwencją staje się potrzeba stosownego przygotowania się organów administracji publicznej pod kątem prawnym, organizacyjnym i technicznym.
Jeszcze dalej idące zmiany przewidziano w p.p.s.a., które mają zapewnić kompleksową informatyzację postępowania przed sądami administracyjnymi. Jednak długie vacatio legis rodzi pytania o zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej do momentu wejścia nowych przepisów w życie.
Podczas seminarium tymi wszystkimi zagadnieniami zajmują się prelegenci i uczestnicy panelu dyskusyjnego: specjaliści z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przedstawiciele nauki. Seminarium będzie okazją dla jego uczestników nie tylko do zapoznania się ze zmienionymi przepisami, ale również do wyjaśnienia i przedyskutowania nurtujących ich problemów związanych z nowelizacją.

Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad:
Adw. dr Grzegorz Sibiga, Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN

PROGRAM

8 maja 2014 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Geneza i cele nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 10 stycznia 2014 r.
 • Stan prawny przed wprowadzonymi zmianami w obszarze komunikacji elektronicznej obywateli z administracją publiczną.
 • Bariery prawne uniemożliwiające realizację usług publicznych drogą elektroniczną.
 • Zapewnienie wzrostu wykorzystania narzędzi dostępnych w obszarze e-administracji.
 • Zwiększenie możliwości komunikacji elektronicznej stron/uczestników postępowania z organami adminstracji publicznej i sądami administracyjnymi.
 • Wprowadzenie rozwiązań prawnych zmierzających do zrównania drogi elektronicznej z papierową.
 • Ułatwianie kontaktów obywateli z administracją publiczną.
Justyna Duszyńska
(Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
10:25 Wykład: Zakres zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego dotyczących komunikacji elektronicznej. Modyfikacja zasad e-doręczania i wnoszenia e-podań w postępowaniu administracyjnym ogólnym.
 • geneza i cele zmian w k.p.a.,
 • zmiany dotyczące formy czynności w postępowaniu,
 • elektroniczne doręczanie pism w postepowaniu (przesłanki stosowania e-doręczenia, domniemanie doręczenia),
 • wnoszenie elektronicznych podań,
 • uprawnienia strony - uczestnika komunikacji elektronicznej,
 • stosowanie nowych technologii przez profesjonalnego pełnomocnika.
Adw. dr Grzegorz Sibiga
(Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN)
11:50 Wykład: Wykorzystanie usług e-PUAP w postępowaniu administracyjnym.
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 • Zastosowanie ePUAP w obszarze elektronizacji usług oraz komunikacji elektronicznej.
 • Profil Zaufany ePUAP.
 • Modyfikacja Elektronicznej Skrzynki Podawcze ePUAP po wejściu w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 183).
Tomasz Krzymowski
(Radca Ministra w Departamencie Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład: Znaczenie zmian w art. 220 k.p.a. dla upowszechnienia komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym.
 • ewolucja art. 220 k.p.a.,
 • dostęp organów administracji publicznej do rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne,
 • wymiana informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi,
 • elektroniczna kopia zaświadczenia ? pojęcie i przesłanki skutecznego złożenia przez stronę lub innego uczestnika postępowania - analiza § 3, 4, 5 art. 220 obowiązujących od 11.05.2014 r.
dr Małgorzata Ganczar
(Katolicki Uniwersytet Lubelski)
13:20 Wykład: Dopuszczalny zakres stosowania nowych technologii w postępowaniu sądowoadministracyjnym w aktualnym stanie prawnym.
Sędzia Irena Kamińska
(Naczelny Sąd Administracyjny)
13:50 Przerwa
14:10 Wykład: Zmiany w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym w zakresie informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego.
Celem referatu jest zaprezentowanie nowych rozwiązań prawnych wynikających z nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a odnoszących się - ogólnie rzecz ujmując - do informatyzacji postępowania przed sądami administracyjnymi.
Tematyka referatu obejmuje następujące zagadnienia:
 • Uwagi ogólne związane z nowelizacją przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Akta sprawy, w tym sposób ich prowadzenia oraz dostęp strony do akt sprawy (art. 12a).
 • Ogólne zasady wnoszenia dokumentów elektronicznych do sądu oraz doręczania takich dokumentów przez sąd (art. 12b).
 • Pisma w postępowaniu (pisma strony), w tym elementy pism i sposób ich wnoszenia (art. 46 § 2a-2d, art. 47 § 3 i 4, art. 49a).
 • Doręczanie pism przez sąd (art. 65 § 1, art. 74a, art. 77 § 1a)
 • Obliczanie terminów (art. 83 § 5).
 • Przekazywanie skargi i akt sądowi administracyjnemu (art. 54 § 1a i 2a-2c, art. 55 § 1 i 3).
 • Pełnomocnictwa udzielane w formie dokumentu elektronicznego (art. 37a).
 • Uwierzytelnianie odpisów pełnomocnictw lub innych dokumentów wykazujących umocowanie sporządzonych w formie dokumentów elektronicznych (art. 37 § 1a).
 • Uwierzytelnianie odpisów dokumentów sporządzonych w formie dokumentów elektronicznych (art. 48 § 3a).
 • Opłata kancelaryjna za wydruki pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (art. 220 § 1 i 3a, art. 235a).
 • Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej podmiotom mającym miejsce zamieszkania za granicą (art. 299 § 5).
Dr Piotr Pietrasz
(sędzia, Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, WPiA Uniwersytet w Białymstoku)
15:40 Panel dyskusyjny i dyskusja z udziałem uczestników seminarium: Czy nowelizacji z dnia 10 stycznia 2014 r. doprowadzi do powszechnego stosowania komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym?
Uczestnicy dyskusji:
sędzia Irena Kamińska, Justyna Duszyńska, dr Małgorzata Ganczar, dr Piotr Pietrasz, dr Grzegorz Sibiga, prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Biuro Orzecznictwa NSA
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
program
Fotoreportaż
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78