centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
Seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE
UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH
Warszawa, 11.03.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

PROGRAM

11 marca 2014 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
dr Emanuel Kulczycki
10:10 Wykład: Prawne uwarunkowania postępowań habilitacyjnych. Jak oceniany jest dorobek kandydatów.
 • Mimo zasadniczej zmiany procedury prowadzącej do uzyskania stopnia doktora habilitowanego, nie doszło do istotniejszej zmiany wymagań materialnoprawnych - a zmiany w tym zakresie dotyczą przede wszystkim terminologii.
 • Uprzednia definicja rozprawy habilitacyjnej i obecna definicja osiągnięcia naukowego i artystycznego (art. 16 ust. 2 ustawy) są praktycznie identyczne. W rezultacie, nie jest czymś nowym problem rozumienia w tym zakresie jednotematycznego cyklu publikacji.
 • Z tego punktu widzenia, jedyny istotny problem stanowi użycie w stosunku do osiągnięcia zdefiniowanego w art. 16 ust. 2 liczby mnogiej w art. 16 ust. 1 ustawy - czy może to oznaczać konieczność przedstawienia co najmniej dwóch odpowiedników rozprawy habilitacyjnej?
 • Za odpowiednik uprzedniego dorobku naukowego lub artystycznego należy uznać inne osiągnięcia (naukowo-badawcze ? art. 16 ust. 4), uzasadniające istotną aktywność naukową lub artystyczną.
 • Nie jest oczywiste, na ile do ocenianych osiągnięć należą osiągnięcia we współpracy międzynarodowej, dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz uzyskane nagrody (art. 16 ust. 4 w związku z wydanym na tej podstawie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego).
 • Powołane w pkt 5 rozporządzenie wskazuje określone w nim indywidualne dane scjentometryczne jako jedne z kryteriów oceny - na ile możliwe lub celowe jest ocenianie na podstawie tych danych oraz innych wskaźników scjentometrycznych (np. liczby punktów uzyskanych z publikacji)?
Prof. dr hab. Hubert Izdebski
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Sekretarz C.K. do spraw Stopni i Tytułów Naukowych)
11:10 Wykład: Przygotowanie wniosku i autoreferatu do wszczęcia postępowania habilitacyjnego, oraz niektóre problemy związane z postępowaniem habilitacyjnym:
 • wymagania ustawowe dotyczące wniosku i autoreferatu, jakie dane powinien zawierać wniosek,
 • kiedy powinno się składać wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wybrane doświadczenia,
 • praktyczne i problemy wynikające z realizacji postępowania habilitacyjnego.
Prof. dr hab. Łukasz Stettner
(Polska Akademia Nauk)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i dyskusja: Jak postępować w przypadku odmowy nadania stopnia naukowego w nowej procedurze habilitacyjnej:
 • Zasady postępowania awansowego a KPA.
 • Zapoznanie z dokumentacją / aktami postępowania.
 • Częste uchybienia formalne a wymogi prawa.
 • Decyzja w sprawie odwołania - możliwości prawne CK.
 • Charakter postępowania a szanse zarzutów odwoławczych.
 • Głębia zarzutów: od wad recenzji po niekonstytucyjność regulacji ustawowej.
 • Granice skargi sądowo-administracyjnej
Mec. Marcin Chałupka
13:30 Wykład: Promotor pomocniczy - funkcja i administracyjne uwarunkowania.
 • Pojęcie promotora pomocniczego. Promotor pomocniczy a promotor i kopromotor.
 • Promotor pomocniczy w świetle regulaminów prowadzenia przewodów doktorskich.
 • Aspekty proceduralne: powoływanie, odwoływanie i wynagradzanie promotorów pomocniczych
 • Rola promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim. Relacja promotor - promotor pomocniczy - doktorant.
 • Znaczenie pełnienia roli promotora pomocniczego dla awansu naukowego.
 • Czy potrzebne są zmiany w ustawie?
dr hab. Piotr Stec
(profesor Uniwersytetu Opolskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Administracyjne wyzwania postępowań w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Dobór recenzentów, wybór jednostek oraz zachowanie wyznaczonych terminów.
 • Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule z zakresu sztuki.
 • Wybór jednostek.
 • Dobór recenzentów w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.
 • Obowiązujące terminy w postępowaniach.
Prof. Tomasz Borecki
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów)
15:30 Wykład: Problemy naukometrycznej oceny dorobku habilitantów:
 • Podstawa prawna i kryteria oceny.
 • Ocena publikacji, dydaktyki, działalności organizatorskiej i popularyzatorskiej. Co jest najważniejsze?
 • Problemy z Sumarycznym Impact Factorem.
 • Jakie listy czasopism są ważne dla oceny dorobku.
 • Czy w habilitacji liczą się "ministerialne punkty"?
 • Który indeks Hirscha się liczy?
Dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
16:30 Zakończenie, wręczenie certyfikatów.
program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78