centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XX seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
KOMERCYJNOŚĆ OBOK MISJI.
PRODOCHODOWE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW MUZEÓW
Warszawa, 09.10.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska

PROGRAM

9 października 2014 r.
10:00 Wprowadzenie w temat seminarium: Ekonomia muzeów w kontekście art. 1 i 2 ustawy o muzeach z 1996 r. Cywilizacyjne aspekty komercjalizacji muzeów.
Po ostatniej nowelizacji Ustawy o muzeach z dnia 2 listopada 1996 roku dokonanej w 2012 roku (Dz.U.2012.0.987) ustawowe pojęcie muzeum (art.1) brzmi: „Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów”. W art. 2 następuje wyliczenie zadań muzeum.
Nie opisano dotychczas historii metod dzięki którym utrzymywano muzea i zapewniano wykonywanie tych zadań, a ponieważ muzea to instytucje mające ponad dwu i pół tysiącletnią historię, ich dzieje dostarczają wielu ciekawych refleksji na temat „ekonomii non profit”.
Instytucja muzealna jest specyficzną i właściwie nie mającą precedensu formą organizacji zarządzania majątkiem dostępnym publicznie. Ekonomia muzeum ma zatem inną funkcjonalność niż tzw. ekonomia kultury. Zrozumieniu pojęcia pomaga przypomnienie greckiego pojęcia ukształtowanego w tym samym czasie co pojęcie musaeum - w greckim oikonomiā (zarządzanie domem) istniał odcień znaczeniowy tak ważny w wypadku muzeum – zarządzania rozumianego szeroko, nie tylko jako wymiana towarów i dóbr, ale równowaga między wartościami materialnymi i niematerialnymi. Zarządzanie domem odnosiło się do ludzi i stanu ich posiadania, religii i poglądów. Oikonomiā pozwalała zachować równowagę, a efektem ekonomicznego postępowania był rozkwit domu – także w wymiarze miejsca i jego kształtu.
Przedmiotem wprowadzenia do seminarium są przemiany, o charakterze cywilizacyjnym, które doprowadziły na początku XXI wieku do konieczności nowego wyznaczenia linii między tym co jest istotą realizacji misji muzeum a tym, co jest skutkiem rynkowych i medialnych gier i metod, przy pomocy których misja muzeum jest realizowana w określonym środowisku społecznym, politycznym i gospodarczym. Pojęcia: etyki, ekonomii uczciwości, strategii informacyjnej, wartości artystycznych, kulturowych materialnych i niematerialnych, psychologii emocji i pamięci są współcześnie analizowane przez takie dziedziny jak neuronauki (np.neuromarketing) psychologia społeczna, socjologia internetu, informatyka społeczna. Bez zrozumienia ich mechanizmów trudno dzisiaj określić pojęcie komercjalizacji w muzeach.
Prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
(Prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM/UNESCO)
10:30 Wykład: Praktyczne konsekwencje dla muzeów z tytułu wdrożenia w Polsce dyrektywy reformującej zasady dostępu i ponownego wykorzystania informacji publicznej.
W połowie 2014 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące „Założeń do ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego”. Konsultacje były elementem procedury zmierzającej do uchwalenia już do połowy przyszłego roku ustawy wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r., która zmieniła poprzednią dyrektywę w sprawie tzw. re-use przez rozszerzenie jej zakresu podmiotowego również na biblioteki, muzea i archiwa, których zasoby wcześniej nie podlegały ponownemu wykorzystywaniu na jej mocy. Założenia do ustawy to dość wczesny etap procedury legislacyjnej, ale biorąc pod uwagę ich treść, należy zauważyć, że muzea stoją w obliczu nowych wyzwań jakim m.in. będą:
 • konieczność praktycznego rozwiązania problemu potencjalnie bardzo szerokiego zakresu przyszłych wniosków (w tym z sektora komercyjnego) dotyczących udostępniania do ponownego wykorzystania „informacji sektora publicznego”, której definicja jest niebywale szeroka („jakakolwiek treść lub jej część niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego” [czyli i muzeów]),
 • konieczność wdrożenia w muzeach procedury udostępniania informacji rozumianych zg. z ww. definicją, w tym procedury administracyjnej z wydawaniem decyzji i trybem odwoławczym włącznie (chociaż Założenia kładą nacisk na udostępnianie bezwnioskowe - głównie przez zamieszczanie treści dostępnych on-line na stronach BIP lub w specjalnych repozytoriach),
 • konieczność wypracowania metod obliczana opłat za udostępnianie, które w muzeach będą mogły na zasadzie wyjątku przekraczać „koszty wytwarzania, przechowywania, przygotowania, przekazywania, ochrony i ustalania praw wraz z rozsądnym zwrotem z inwestycji”, ale z obowiązkiem wskazania sposobu obliczenia opłat (w tym zwłaszcza „rozsądnego zwrotu z inwestycji”).
Przebieg konsultacji wskazał, że oczekiwania niektórych środowisk idą w stronę wykorzystania nowej ustawy do zapewnienia nieograniczonego dostępu do muzealnych zasobów informacyjnych wraz z nieograniczonym prawem do ich ponownego wykorzystania, także dla celów komercyjnych. Muzea dostrzegają jednak w tym procesie perspektywę zmiany o charakterze wręcz aksjologicznym, dotyczącym powodów, dla których istnieją i działają. W ramach wystąpienia zostaną omówione:
 • obecny stan prawny w zakresie udostępniania zasobów muzeów,
 • zmiany wprowadzone na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
 • główne elementy „Założeń do ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego” z 14 maja 2014 r.
 • przebieg konsultacji społecznych Założeń wraz z odniesieniem się do punktów szczególnie dotyczących muzeów,
 • kilka prognoz co wdrażania i wykonania przepisów spodziewanej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
Dr Piotr Szpanowski
(Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
11:10 Wykład: Muzea jako istotna część przemysłu kulturowego. Miedzy misją a wolnym rynkiem.
Jan Szomburg, podkreślając rosnącą rolę kultury w gospodarce, występujące w niej trendy zmian określił mianem "kulturyzacji" ekonomii. Z drugiej strony zwrócił uwagę również na tzw. "ekonomizację" kultury, akcentując tym samym zachodzące zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury oraz konieczność konkurowania przez nie o "klienta", nie tylko między sobą, ale coraz częściej również z innymi (zarówno prywatnymi, jak i pozarządowymi) organizacjami z szeroko rozumianego sektora kultury i rozrywki. Rozważania w proponowanym wystąpieniu rozpocznę od analizy roli, jaką kultura ogrywa obecnie w rozwoju lokalnym. W dalszej kolejności, wyjaśniając pojęcie przemysłów kultury, przedstawię ich wpływ na sytuację społeczną i gospodarczą w Polsce oraz na świecie. Pokazując, że muzea odgrywają coraz ważniejszą rolę w stymulowaniu rozwoju odwołam się przede wszystkim do przykładów tzw. muzealnych "superstars". Jednocześnie podkreślę, że przyjęcie biznesowych modeli zarządzania, nie jest zjawiskiem negatywnym, a wręcz przeciwnie: może przyczyniać się do efektywniejszej realizacji misji przez muzea.
Dr Anna Góral
(Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)
11:50 Case study: Więcej biznesu w kulturze:
 • Koniec podziału na „sacrum” i „profanum” czyli o nowym miejscu instytucji kultury w infosferze (kultura jako segment gospodarki czy oferta na spędzanie wolnego czasu).
 • Instytucje kultury jako „marka” , której sukces opiera się na czterech filarach uwzgledniających jej percepcję przez prosumentów (zgodnie z ” Brand Asset Valuator”).
 • Instytucje kultury jako gracz rynkowy ze strategią promocyjną.
 • Instytucje kultury i ich obowiązki wobec prosumentów, zmiana pozycji odbiorcy.
 • Współpraca instytucji kultury z partnerami biznesowymi (sponsoring).
Dr Ewa Łabno-Falęcka
(Dyrektor External & Governmental Affaires w Daimler Group w Polsce, Dyrektor Komunikacji w Mercedes-Benz Polska)
12:30 Przerwa, poczęstunek
12:50 Case study: Z Sukiennic do Bronowic czyli Od siedziby Muzeum Narodowego w Krakowie w supermarkecie Sukiennice do Forum Sztuki w Galerii Bronowice. Działalność MNK w przestrzeni publicznej:
 • Sukiennice – najstarszy supermarket Krakowa. Tam 135 lat temu powstało pierwsze na ziemiach polskich muzeum narodowe Polaków. Pierwsza siedziba MNK, największej instytucji muzealnej w Polsce.
 • MNK w przestrzeni publicznej. Od reklamy i promocji do dialogu z otoczeniem, kształtowaniu miejsca:
  1. Galeria na Plantach
  2. Galeria na Błoniach
  3. Galeria na płocie przed Sukiennicami
  4. Projekt Joanny Rajkowskiej na Błoniach: „Wyjście. Czekając na 624 pracowników Muzeum”.
  5. ULICA JAREMY. AKCJA EDUKCYJNO - ARTYSTYCZNA W PRESTRZENI MIEJSKIEJ. Mural z fragmentem pracy artystki powstał na bloku przy ul. Jaremy w Krakowie.
  6. Akcja edukacyjna „Muzeum jakiego nie było” na festiwalu „Przystanek Woodstock” 2009. Podczas trzech dni Przystanku Woodstock Sekcja Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie prowadziła cykl warsztatów poświęconych idei muzeum. MNK zaprezentowało wielkoformatowe reprodukcje prac z swojej kolekcji.
  7. „Przystanek Szpital”. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu MNK zorganizowało pokaz reprodukcji prac z MNK.
  8. Powstał Mural „M-City 658” autorstwa światowego artysty M-City na ścianie Domu Józefa Mehoffera – Oddziale MNK. Mural został włączony w nowopowstały szlak 9 najważniejszych krakowskich murali.
  9. Muzeum Forum. Projekt, którego celem jest wyraziste zaznaczenie obecności Muzeum Narodowego w Krakowie w przestrzeni publicznej, stworzenie specjalnego „forum”, czyli miejsca spotkań artystów i widzów, mieszkańców miasta i gości. Tym Forum jest plac przed Gmachem Głównym Muzeum przy al. 3 Maja 1. W ramach projektu miały miejsce koncerty, akcje, happeningi, warsztaty, instalacje. Pod koniec 2013 roku Forum Sztuki zawiesiło działalność w tym miejscu z powodu budowy parkingu podziemnego.
  10. Program Muzeum Forum przejęło Forum Sztuki – lokal o powierzchni 150 metrów kwadratowych w Galerii Bronowice (poziom I Galerii, ul. Stawowa 61).
 • W ramach Forum Sztuki odbyły się od lutego 2014 roku warsztaty, pokazy sztuki, pokazy filmów, spotkania. Mieściła się tam księgarnia i punkt informacyjno-promocyjny MNK.
Kataryna Bik
(koordynator Forum Sztuki)
13:30 Wykład: Aspekty podatkowe biznesowej działalności muzeów.
 • Status muzeum w świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 1/13 (odliczalność VAT).
 • Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług kulturalnych świadczonych przez muzea.
 • Szczególna procedura VAT w zakresie zakupu (dostawy) dzieł sztuki (zmiany w ustawie VAT).
 • Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych działalności kulturalnej prowadzonej przez muzea.
Grzegorz Goleń
(doradca podatkowy, Partner Polish Tax Institute)
14:10 Przerwa, poczęstunek
14:30 Wykład: Modele ekonomiczne wirtualnych muzeów.
 • Pojęcie modelu ekonomicznego.
 • Zmiany modeli ekonomicznych spowodowane rozwojem technologii informacyjnych
 • Technologie informacyjne a muzea:
  1. Technologie prezentacji treści.
  2. Technologie rekonstrukcji treści.
 • Modele ekonomiczne we współczesnych muzeach:
  1. Muzea i ekspozycje.
  2. Muzea wirtualne.
Dr inż. Wojciech Wiza
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
15:10 Dyskusja panelowa: Prawne aspekty komercyjnego udostępniania zbiorów – muzeum uwikłane w rynek sztuki. Pobieranie opłat za wykorzystanie zbiorów w celach komercyjnych. Produkcja kopii dzieł sztuki i prawa autorskie w tym kontekście. Aspekty prawne pozamuzealnej działalności kulturalnej oraz rozrywkowej.
Moderowanie dyskusji: Dr Katarzyna Zalasińska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
16:00 Zakończenie obrad

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
fotoreportaż
prelegenci
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78