centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XII edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
ASPEKTY PRAKTYCZNE OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W BADANIACH NAUKOWYCH I DYDAKTYCE
Warszawa, 25.06.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

PROGRAM

25 czerwca 2014 r.
10:00 Wprowadzenie do tematu programu: Czego badacz (naukowiec) oczekuje od prawa autorskiego i wszystkich innych praw chroniących dobra intelektualne.
dr Emanuel Kulczycki
10:15 Wykład i dyskusja: Prawo autorskie w badaniach i działalności publikacyjnej.
 • Prawoautorska ochrona utworów w tym naukowych:
  1. czym różni się utwór od utworów naukowych
  2. zasady ochrony,
  3. dzieła zależne,
  4. prawo cytatu.
 • Prawa twórców i twórców-pracowników do utworu:
  1. prawa osobiste,
  2. prawa majątkowe.
 • Znaczenie umów (w tym z wydawnictwem) dla zakresu praw:
  1. umowa o przeniesienie praw do utworu?
  2. umowa licencyjna, którą wybrać?
 • Środki ochrony praw majątkowych i osobistych twórcy.
Prof. dr hab. Ewa Nowińska
(Instytut Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński)
11:45 Przerwa na kawę
12:15 Wykład i konsultacje: Aspekty prawne i praktyczne umów wydawniczych na publikacje naukowe (papierowe i elektroniczne).
 • Pojęcie i istota umowy wydawniczej. Umowa nazwana czy nienazwana.
 • Treść i obowiązki stron umowy wydawniczej.
 • Charakter umowy wydawniczej (przenosząca autorskie prawa majątkowe czy licencyjna, o skutku zobowiązującym czy zobowiązująco-rozporządzającym.
 • Pola eksploatacji i prawa zależne.
 • Postanowienia umowne dotyczące autorskich praw majątkowych.
 • Sytuacja prawna twórcy i wydawcy w świetle praktyki wydawniczej.
Zofia Zawadzka
(Uniwersytet w Białymstoku)
13:00 Case study: Dylematy badacza - jakich problemów dzisiejsze prawo autorskie nie rozwiązuje. Wybrane aspekty prawne infobrokeringu.
Prawo autorskie pełni co najmniej dwie role w pracy badacza. Z jednej strony ustanawia bariery w procesie prowadzenia badań i korzystania z cudzego dorobku, z drugiej, umożliwia ochronę na etapie dzielenia się wynikiem własnej pracy. Prawo autorskie rzeczywiście nie rozwiązuje pewnych problemów, bywa jednak, że oczekuje się od tego typu ochrony zbyt wiele. Nie można zapominać, że prawo autorskie stanowi narzędzie do osiągania określonych, ale nie wszystkich celów. Ich prawidłowe zdefiniowanie oraz znajomość przepisów, eliminuje niepewność i wzmaga efektywność pracy. Infobrokering, zjawisko cieszące się w Polsce w ostatnich latach popularnością, pozostaje w ścisłym związku z działalnością badawczą. W zasadzie każdy badacz powinien posiadać umiejętności infobrokerskie. Powoduje to, że często oba podmioty stają przed podobnymi dylematami, związanymi ze stosowaniem prawa autorskiego.
Zagadnienia:
 • prawo autorskie jako użyteczne narzędzie a nie remedium na wszelkie problemy,
 • co prawo autorskie utrudnia a co ułatwia badaczowi?
 • rzeczywiste granice prawa autorskiego a ochrona efektów pracy badacza,
 • wybrane aspekty prawne infobrokeringu w kontekście prowadzenia badań.
Iga Bałos
(starszy prawnik w LOGOPROTECT Kancelaria Rzeczników Patentowych, Katarzyna Komala-Wójcik&Aleksandra Nowak-Gruca s.c.)
13:45 Przerwa, poczęstunek
14:00 Case study: Przewodnik dot. zarządzania własnością intelektualną i ochrony prawnej dóbr niematerialnych, powstałych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:
 • Zasady i najlepsze praktyki w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach publicznej szkoły wyższej:
  1. Obowiązek stworzenia regulacji wewnętrznej.
  2. Obowiązek powołania spółki celowej.
 • Postępowanie w sprawie ochrony dóbr niematerialnych:
  1. Polityka uczelni w sferze praw autorskich - czy jest sens korzystania z prawa pierwszeństwa publikacji.
  2. Polityka w sferze ochrony praw własności przemysłowej - czy uczelnia powinna mieć tajemnice przedsiębiorstwa.
  3. Prawa do dóbr niematerialnych w przypadku badań sponsorowanych lub prowadzonych z udziałem partnera biznesowego lub innej instytucji naukowej.
 • Postępowanie w sprawie komercjalizacji dóbr niematerialnych:
  1. Polityka licencyjna.
  2. Sprzedaż praw.
  3. Objęcie udziałów w spółce spin-off.
  4. Udział twórców w zyskach z komercjalizacji.
Dr Marek Salamonowicz
(Katedra Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
14:45 Wykład i konsultacje: Problemy prawne tłumaczenia dzieł naukowych ? jak bezpiecznie zawierać umowy, jakie prawa ma tłumacz, a jakie podmiot korzystający, odpowiedzialność za naruszenie praw do tłumaczenia:
 • Tłumaczenie dzieł naukowych jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 • Tłumaczenie dzieła naukowego jako przedmiot prawa podmiotowego - treść uprawnień o charakterze prawnoautorskim.
 • Umowy prawa autorskiego mające za przedmiot tłumaczenie dzieła naukowego - praktyka obrotu, konsekwencje możliwych rozwiązań.
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw do tłumaczenia - naruszenie autorskich praw osobistych, naruszenie autorskich praw majątkowych, odpowiedzialność karna, ochrona dóbr osobistych.
Adw. Joanna Hetman-Krajewska
(adwokat i radca prawny)
15:30 Dyskusja panelowa: Prawo autorskie w procesach dydaktycznych:
 • Jakie materiały można udostępniać w kursach elearningowych?
 • Czy polskie prawo jest gotowe na MOOC-i?
 • Czy wykładowca może kserować studentom książki?
 • Oznaczanie autorstwa prac studentów? Czy promotor jest współautorem?
 • Prawna odpowiedzialność promotorów.
 • Czy można zabraniać studentom wpisywania, kto był promotorem pracy?
 • Udostępnianie materiałów z wykładów: prezentacje, skrypty.
 • Fotografowanie i nagrywanie wykładów akademickim.
 • Jak zabezpieczyć studentów przed nieświadomym popełnieniem plagiatu?
Moderacja: dr Emanuel Kulczycki, Adw. Joanna Hetman-Krajewska
17:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów.
program
Fotoreportaż
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78