centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXIX seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA TREŚCI W INTERNECIE
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
Warszawa, 04.11.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Andrzej Jabłoński, Prezes Centrum Promocji Informatyki

PROGRAM

4 listopada 2014
10:00 Wprowadzenie w tematykę seminarium:
 • Treści szkodliwe a treści bezprawne ( pornografia, propagowanie systemów totalitarnych, znieważenie narodu, prezydenta, symboli, zniewaga, zniesławienie osób);
 • Cyberprzemoc ( stalking i przestępstwa podobne);
 • Naruszenie prywatności;
 • Naruszenie prawa do wizerunku.
Piotr Waglowski
(Vagla.pl
10:30 Wykład: Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie:
 • Obowiązek filtrowania treści.
 • Caching i istota i wyłączenia odpowiedzialności.
 • Hosting – odpowiedzialność dostawcy usługi.
 • Odpowiedzialność dostawców narzędzi wyszukujących.
 • Procedury blokowania dostępu do bezprawnych treści.
dr Przemysław Polański
11:10 Wykład: Ochrona dóbr osobistych w Internecie - prawo cywilne czy karne?
 • Naruszenie dóbr osobistych - odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie, ochrona w przypadku zagrożenia dóbr osobistych.
 • Domniemanie bezprawności naruszenia, niezamknięty katalog dóbr osobistych.
 • Poszukiwanie naruszyciela w Sieci (identyfikacja korzystających z wolności słowa, która jednak ma granice).
 • Przestępstwo znieważenia i przestępstwo pomówienia w środkach społecznego przekazu.
 • Wokół sporu o art. 212 kodeksu karnego.
 • Ochrona prawno-karna i cywilnoprawna się nie wyłączają. Jeśli wybierać sposób ochrony, to na gruncie jakich przesłanek?
Piotr Waglowski
(Vagla.pl
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:20 Wykład: Specyfika naruszeń dóbr osobistych osób prawnych. Aspekty praktyczne i taktyka postępowania w przypadku naruszeń. Czy i kiedy spółka powinna się angażować w ochronę dóbr osobistych osób nią kierujących?
 • kiedy dochodzi do naruszeń dóbr osobistych osób prawnych?
 • które naruszenia dóbr osobistych osób prawnych wymagają reakcji?
 • paleta możliwych roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem roszczenia o odszkodowanie,
 • skutki naruszeń dóbr osobistych, inne niż wskazane w kodeksie cywilnym,
 • różne podmiotowe konstelacje sporów o naruszenie dóbr osobistych (np. spory z mediami, spory pomiędzy akcjonariuszami, spory z reklamodawcami).
dr Damian Flisak
(radca prawny, zastępca dyrektora Biura Prawnego i Pionu Zarządzającego Poczty Polskiej S.A.)
13:00 Wykład: Przełom w ochronie dóbr osobistych – wyrok NSA z 21.08.2013 o możliwości pozyskania przez pokrzywdzonego danych osób naruszających jego dobra za pośrednictwem Internetu:
 • przybliżenie podstawy prawnej i faktycznej wydanego orzeczenia,
 • podstawy udostępnienia danych osobowych naruszyciela wskazane przez NSA,
 • uchylenie art. 29 Ustawy o ochronie danych osobowych i jego konsekwencje,
 • gdzie obecnie szukać podstaw prawnych do udostępnienia danych naruszyciela – najnowsza linia orzecznicza,
 • udostępnienie danych – prawo czy obowiązek (czy GIODO posiada kompetencję do nakazania udostępnienia danych).
Radca prawny Katarzyna Orzeł
13:30 Wykład: Zabezpieczanie powództwa w sprawach o ochronę dóbr osobistych:
 • Konstytucyjna, międzynarodowoprawna i procesowa ochrona wolności słowa i zabezpieczania dóbr osobistych w sprawach dotyczących mediów.
 • Regulacja prawna zabezpieczenia powództwa przez zakaz publikacji w sprawach przeciwko środkom masowego przekazu – przed i po nowelizacji art. 755 § 2 k.p.c. ustawą z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381).
 • Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. (sygn. akt K 13/07)
 • Praktyka stosowania przepisu art. 755 § 2 k.p.c. w orzecznictwie sądowym.
 • Wybrane sprawy dotyczące art. 755 § 2 k.p.c. z omówieniem taktyki procesowej stron.
Radca prawny Mirosław Wróblewski
(członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej)
14:10 Przerwa
14:30 Case study: Praktyka sądowa w zakresie zabezpieczania powództwa w sprawach o ochronę dóbr osobistych – na tle okoliczności konkretnego przypadku sprawy sadowej.
Sędzia Jacek Tyszka
(Sąd Okręgowy w Warszawie)
15:00 Wykład: Rola ISP w zwalczaniu bezprawnych treści Internetu.
 • Podstawy prawne i odpowiedzialność ISP.
 • Podmioty zainteresowane.
 • Aspekty praktyczne, czyli „od zgłoszenia do reakcji”.
 • Rola ISP w sporze.
 • Inicjatywy własne i przedsięwzięcia ISP.
Maciej Szczepański
(Dział Prawny, Grupa Allegro)
15:40 Wykład i dyskusja panelowa: Naruszanie dóbr osobistych w Internecie. Odpowiedzialność prawna osób, które obrażają innych w sieci. Analiza wyroku SN z 18/01/2013.
 • Specyfika forum internetowego - czy na forum można wszystko? - przykłady sądowych orzeczeń i postrzegania forum internetowego przez sądy.
 • Osoby publiczne - lekarze, adwokaci, dziennikarze i opinie o nich na forum internetowym. Analiza orzeczenia SN z dnia 18 stycznia 2013 r.
 • Opinia a fakty na forum internetowym - czy za wyrażenie opinii można pozywać?
 • Odpowiedzialność anonimowego internauty a odpowiedzialność podmiotu hostującego. Czy podmiot hostujący odpowiada za naruszenie dóbr czy jedynie za pomoc w naruszeniu dóbr osobistych? Analiza art. 23 i 24 k.c. w związku z art. 422 k.c.
 • Możemy pozywać w Polsce! Właściwość sądów w przypadku podmiot hostujący ma siedzibę za granicą.
Mec. Paweł Derlikowski
17:00 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów.
program
sprawozdanie
prelegenci
partnerzy
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78