centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH
Warszawa, 18.12.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prawo nowych technologii, jak żadna inna dziedzina prawa, zmienia się w sposób dynamiczny – bo niezwykle szybko zmienia się cyfrowa rzeczywistość, którą reguluje. Te zmiany bardzo często to zmiany wynikające z orzecznictwa sądowego, które stara się nie tracić dystansu do zmian zachodzących po stronie technologicznej.
Kontynuując sprawdzoną już formułę, zapraszamy na seminarium poświęcone najnowszemu orzecznictwu sądowemu w prawie nowych technologii. W programie seminarium m.in. szczegółowa i praktyczna analiza skutków wyroku w spr. Google Spain (prawo do bycia zapomnianym), przedstawienie najnowszego orzecznictwa z zakresu dostępu do informacji publicznej, czy pogłębiona analiza problemu udostępniania danych organom ścigania – wraz z omówieniem najnowszych uchwały Sądu Najwyższego, przewidującej w niektórych przypadkach obowiązek zapłaty na rzecz podmiotu udostępniającego dane za dostęp organów ścigania do tych danych.

Przygotowanie programu, koordynacja oraz prowadzenie obrad adw. dr Paweł Litwiński

PROGRAM

18 grudnia 2014 r.
10:00 Wykład: Prawo do bycia zapomnianym – jak zmienił się Internet po wyroku Trybunału?
 • wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU w sprawie Google Spain – najważniejsze tezy
 • czy mamy prawo do bycia zapomnianym w Internecie?
 • jak Google próbuje radzić sobie z wyrokiem w spr. Google Spain?
adw. dr Paweł Litwiński
10:45 Wykład: Dozwolony użytek i opłaty od czystych nośników - najnowsze orzecznictwo i projektowane zmiany przepisów:
 • opłaty za odtwarzanie muzyki w salonie fryzjerskim i gabinecie dentystycznym: wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, wyrok TS UE w sprawie C-135/10 Societa Consortile Fonografici (SCF) v. Marco Del Corso,
 • dozwolony użytek kopii pochodzącej z nielegalnego źródła: sprawa C-435/12 ACI Adam BV przeciwko Stichting de Thuiskopie i Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding,
 • opłaty od smartfonów i tabletów - opinia rzecznika generalnego w sprawie C 463/12 Copydan Båndkopi przeciwko Nokia Danmark A/S i projekty zmiany rozporządzenia MKiDN w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów.
Dr Zbigniew Okoń
11:30 Wykład: Droga elektroniczna w udostępnianiu informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych:
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej. Przedsiębiorca jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji („przedsiębiorcy wykonujący zadania publiczne”),
 • komunikacja elektroniczna w postępowaniu w sprawie dostępu do informacji publicznej (składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, doręczanie pism przez podmiot zobowiązany),
 • kontrola sądowa prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępniania poprzez stronę informacji publicznych.
Adw. Dr Grzegorz Sibiga
12:15 Wykład: Wdrażanie płatności kryptowalutą BitCoin na odległość w 2015 r. – najnowsze interpretacje, orzecznictwo oraz nadchodzące zmiany w przepisach konsumenckich i podatkowych:
 • co to są kryptowaluty i czy mają przyszłość w UE?
 • prawno – podatkowa próba kwalifikacji BitCoin, z uwzględnieniem aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz wybranego, najnowszego orzecznictwa sądów państw członkowskich UE,
 • prawne modele implementacji płatności kryptowalutami,
 • najważniejsze skutki/ryzyka związane z przyjmowaniem płatności w BitCoin.
mec. Grzegorz Leśniewski, mec. Grzegorz Wanio
13:00 Przerwa, poczęstunek
13:30 Wykład: Udostępnianie danych organom ścigania w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (Digital Rights Ireland) i wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego
 • analiza skutków orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Digital Rights Ireland w kontekście obowiązkowej retencji danych telekomunikacyjnych: w jaki sposób orzeczenie wpływa na sytuację prawną w państwach członkowskich UE? Jakie dyrektywy dla ustawodawcy sformułował ETS?
 • analiza wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego: co będzie musiało się zmienić w polskim prawie? Jakie dyrektywy dla ustawodawcy sformułował Trybunał? Czego w wyroku zabrakło?
 • nakreślenie aktualnej sytuacji politycznej na poziomie UE oraz w Polsce: jakich zmian prawnych i dlaczego należy się spodziewać?
 • przegląd dobrych i złych praktyk: przykłady rozwiązań prawnych w zakresie udostępniania danych z innych państw UE.
Katarzyna Szymielewicz, Wojciech Klicki
14:15 Wykład: Uchwała Sądu Najwyższego I KZP 18/14 - odpłatność za udzielanie organom publicznym informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną:
 • udostępnianie organom publicznym informacji dotyczących świadczonych usług telekomunikacyjnych i usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • możliwość żądania pokrycia kosztów udzielenia takiej informacji przez organ publiczny,
 • uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 roku (I KZP 18/14).
mec. Daniel Szczepański
15:00 Wykład: Najnowsze tendencje orzecznicze w zakresie wyłączeń odpowiedzialności providerów za obce treści w Internecie:
 • kogo dotyczą wyłączenia odpowiedzialności?
 • jakie znaczenie ma pasywność providera dla wyłączenia jego odpowiedzialności?
 • problematyka blokowania dostępu do obcych treści przez providerów,
 • ciężar dowodu i aspekty dowodowe w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności providerów.
mec. Witold Chomiczewski, dr Dominik Lubasz
15:45 Podsumowanie seminarium.
16:00 Zakończenie obrad

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78