centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXI seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
MUZEALNE PRACOWNIE DIGITALIZACJI
STANDARDY, DOBRE PRAKTYKI, DOŚWIADCZENIA
Warszawa, 17.12.2013 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

17 grudnia 2014 r.
10:00 Wykład: Zalecenia NIMOZ w zakresie tworzenia i działania muzealnych pracowni digitalizacji.
 • Rola pracowni digitalizacji w procesie cyfryzacji zbiorów muzealnych;
 • Własna pracownia a usługi zewnętrzne
 • Profil muzeum a charakter pracowni;
 • Zasady tworzenia i wyposażania pracowni digitalizacji w muzeach.
Monika Jędralska
(Główny specjalista ds. digitalizacji, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów )
10:40 Wykład: Digitalizacja zasobów kultury. Katalog dobrych praktyk digitalizacji obiektów muzealnych.
 • Podsumowanie obecnego stanu rozwoju technik digitalizacyjnych 2D i 3D.
 • Charakterystyka typowych celów projektów digitalizacyjnych w sektorze muzealnym (stworzenie cyfrowego katalogu obiektów, zakres udostępniania danych, zwiększenie możliwości dokumentacyjnych, badawczych i edukacyjnych).
 • Przegląd dotychczasowych katalogów dobrych praktyk w oparciu o cztery lata realizacji WPR Kultura+, zalecenia stworzone przez NIMOZ oraz ustalenia w ramach projektu europejskiego COST TD1201 „Colour and Space in Cultural Heritage”.
 • Spodziewane kierunki rozwoju: automatyzacja pomiarów i procesu przetwarzania danych, tworzenie semantycznych baz danych, multispektralny pomiar barwy, estymacja BRDF.
Eryk Jerzy Bunsch
(Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
11:20 Wykład: Standardy techniczne w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa narodowego.
Proces digitalizacji polega na tworzeniu cyfrowej kopii fizycznego „analogowego” obiektu oraz sporządzanie odpowiedniego opisu. Cyfrowa kopia ma dostatecznie wierne przedstawiać obiekt, zaś opis ma zawierać zarówno informacje o oryginale, jak i o procesie powstania jego cyfrowej kopii, o parametrach technicznych tej kopii, o stanie prawnym i in. Wśród szczegółowych celów digitalizacji wyróżnia się dwa główne, tj.
 • utworzenie wiernych kopii cyfrowych obiektów dziedzictwa i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń,
 • utworzenie kopii cyfrowych do udostępniania i ich udostępnianie, oraz drugorzędne, takie jak tworzenie kopii cyfrowych do inwentaryzacji obiektów, do badań naukowych i do celów komercyjnych.
Przydatność tworzonych kopii cyfrowych dla przyszłych, a nawet dla obecnych użytkowników zależy od zachowywania pewnych standardów i zaleceń przy procesie digitalizacji, przy wyborze formatu zapisu informacji cyfrowej oraz przy tworzeniu opisu (metadane). Wynika to m.in. z faktu, że sama koncepcja długotrwałego przechowywania informacji cyfrowej zakłada jej wielokrotne kopiowanie w celu odświeżenia zapisu, dopuszcza zmianę formatu zapisu plików, zaś przy długotrwałym przechowywaniu liczy się z nie dającymi się dziś przewidzieć zmianami technologii.
W wykładzie zostaną przedstawione kwestie, które powinny ułatwiać „poruszanie się” wśród mnogości standardów oraz dokonywanie wyborów na własny użytek. Omówione zostanie znaczenie standardów i zaleceń, ze zwróceniem uwagi na standardy międzynarodowe ISO. Przedstawione zostaną aspekty mające związek z długotrwałym przechowywaniem zbiorów cyfrowych.
Dr Grzegorz Płoszajski
(Politechnika Warszawska)
12:00 Prezentacja: Problematyka digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego przy pomocy bezdotykowych skanerów 3D. Archiwizacja 3D kontra wizualizacja 3D obiektów muzealnych.
Anna Gębarska
(SMARTTECHM)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Case study: Prezentacja doświadczeń pierwszej Regionalnej Pracowni Digitalizacji w Polsce:
 • Projekt "Wirtualne Muzea Małopolski" - o historii pewnego marzenia.
 • Uwarunkowania techniczno-prawne - o weryfikacji pewnego marzenia.
 • Specyfika rozwiązań zastosowanych w Regionalnej Pracowni Digitalizacji - o realizacji pewnego marzenia.
Kinga Kołodziejska, Paweł Szelest
(Regionalna Pracownia Digitalizacji, Małopolski Instytut Kultury)
13:30 Case study: Narzędzia informatyczne dostępu do kultury w świecie wirtualnym.
 • dostępność i użyteczność zasobów kultury (koncentracja na odbiorcy),
 • równowaga między misją instytucji kultury a upowszechnianiem kultury w świecie wirtualnym zgodnie z aktualnymi trendami.
Kilka sposobów na rozwiązanie tych problemów – zbudowanie zależności między obiektem (1), odbiorcą (2) dzięki sposobowi prezentacji obiektów (3) i wyborowi narzędzi (4):
 • ad 1. Bliższe poznanie odbiorców wirtualnego świata kultury.
 • ad 2. „Pięć kroków” - od e-katalogu do uporządkowanej wystawy wirtualnej: „wirtualizacja obiektu”.
 • ad 3. Wikipedyzacja doświadczenia odbioru kultury, digital storytelling, selekcja informacji (rola kuratora, wirtualne oprowadzanie) itd.
 • ad 4. Komputer – aplikacja mobilna (smartfon/tablet) – interakcja.
Dr Anna Gabryś
14:00 Wykład, konsultacje: Prawne aspekty udostępniania obiektów muzealnych przez Internet.
Digitalizacja obiektów muzealnych częstokroć zakłada ich późniejsze udostępnienie w przestrzeni internetowej. Prezentując cyfrowe odwzorowania muzealiów w Internecie, należy zawsze brać pod uwagę regulacje prawne, w tym przede wszystkim z zakresu prawa autorskiego (pamiętając o wymogu poszanowania praw własności intelektualnej). Wystąpienie zbiera i analizuje przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w kontekście udostępniania obiektów muzealnych za pośrednictwem Internetu.
 • Zakres przedmiotowy prawa autorskiego - Co podlega ochronie? Zdefiniowanie kategorii utworu.
 • Czy digitalizacja prowadzi do powstania prawa autorskiego? Czy dokumentacja wizualna jest utworem?
 • Podmiot prawa autorskiego – Kto jest twórcą? Kwestia utworów pracowniczych.
 • Status prawnoautorski obiektów muzealnych – prawa osobiste a prawa majątkowe, pojęcie pól eksploatacji.
 • Czas trwania autorskich praw majątkowych – kategoria domeny publicznej, domena publiczna a dzieła osierocone
 • Instytucja dozwolonego użytku – kiedy i na jakich warunkach można korzystać z utworu bez zgody uprawnionego?
 • Przejście autorskich praw majątkowych – umowy o przeniesienie praw, umowy licencyjne, utwór a fizyczny nośnik.
 • Dobra osobiste - ochrona wizerunku osób.
Dominika Urban
(członek zespołu zadaniowego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ds. projektu E-muzea-udostepnienie zbiorów muzeów
14:30 Przerwa
14:50 Case study: Wykorzystanie technologii mobilnych w zarządzaniu, w instytucji kultury. Tablet w instytucji kultury:
 • tablet w rękach muzealnika:
  1. od najprostszych zastosowań: biurowych, komunikacyjnych,
  2. do najbardziej zaawansowanych: elektroniczny obieg dokumentów, inwentaryzacja, logistyka, kody QR, beacony.
 • tablet w ręku zwiedzającego: przewodniki, publikacje, aplikacje, rozszerzona rzeczywistość, beacony.
Napoleon Bryl
(Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
15:20 Case study: Ewidencja muzealna w kontekście digitalizacji.
 • Ewidencja zbiorów:
  1. rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach,
  2. dokumentacja ewidencyjna (inwentarz muzealiów, karty ewidencyjne, księgi depozytów, dokumentacja badań archeologicznych i innych badań terenowych),
  3. nabywanie zbiorów,
  4. kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym,
  5. ruch muzealiów,
  6. skreślenia
 • Od papierowego inwentarza do bazy danych - zmiana metody pracy:
  1. standaryzacja
  2. schematy metadanych.
 • Elektroniczna ewidencja zbiorów – wymogi prawne:
  1. elektroniczny inwentarz zbiorów muzealnych,
  2. karty ewidencyjne,
  3. dokumentacja wizualna.
 • Programy do ewidencji i zarządzania zbiorami – zasady pracy i funkcjonalności:
  1. administracja programu,
  2. opracowanie i gromadzenie dokumentacji,
  3. zarządzanie zbiorami.
Katarzyna Zielonka
(Główny Specjalista ds. Digitalizacji, Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji w Muzeach Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
16:00 Zakończenie seminarium.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78