centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXII edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Sobienie Jeziory, 09-10.04.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Kolejna, 22 edycja Forum Informatyki w Administracji będzie kontynuacją tematyczną naszego jesiennego spotkania, wzbogaconą o omówienie aktualnych zjawisk i problemów e-administracji (jak chociażby dyskusja panelowa na temat zaburzeń w realizacji procedur przetargów na rozwiązania IT). Większość wykładów została włączona do programu Forum na Państwa życzenie, wyrażone w ankietach ewaluacyjnych z poprzedniej edycji Forum. To stało się naszym dobrym zwyczajem, że agendę spotkania opracowujemy niejako na miarę, uwzględniając Państwa propozycje programowe.
Program uwzględnia także zmiany ostatniej nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, co niewątpliwie określi przyszłość elektronicznego postępowania administracyjnego.
Mamy nadzieję, że połączenie wartości programowych Forum z naszą starannością o oprawę organizacyjno-pobytową - skłoni Państwa do podjęcia decyzji o udziale w Forum.

Zapraszamy więc Państwa do malowniczo położonego czterogwiazdkowego kompleksu Pałacowego otoczonego przez starannie utrzymany 9 hektarowy park krajobrazowy. Zaledwie 30 km od Warszawy. Centralny punkt całego założenia dworskiego stanowi pałac wybudowany na przełomie wieków, około roku 1880, należący niegdyś do rodziny Jezierskich.
http://www.sobieniekrolewskie.pl/

PROGRAM

Pierwszy dzień, 9 kwietnia 2014
Prowadzenie obrad I dnia Forum: Wiesław Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
11:30 Wykład inauguracyjny: Uwarunkowania prawne sprawnego państwa.
prof. dr hab. Hubert Izdebski
(profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
12:30 Wykład inauguracyjny: Bezczynność władzy (w tym administracji publicznej) w świetle konstytucji i pozostałych regulacji prawnych.
dr hab. Czesław Martysz
(profesor Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego)
13:15 Wykład i dyskusja: Stereotypy administracji publicznej w mediach i świadomości społecznej:
 • Stereotyp - jednostronny, upraszczający, wyidealizowany obraz własnej zbiorowości i jednostronna, upraszczająca i negatywna wizja zbiorowości postrzeganych jako obcych. Postrzeganie administracji w kategoriach my - oni.
 • Media jako źródło społecznych stereotypów. Dominacja uproszczonego, zazwyczaj negatywnego obrazu administracji publicznej w polskich mediach.
 • Opinia publiczna - znikoma wiedza o administracji publicznej, jej roli, zadaniach i efektach pracy.
 • Polska - kraj o jednym z najniższych wskaźników społecznego zaufania do własnej administracji. Dominujące przekonanie o reprezentowaniu przez administrację indywidualnych lub grupowych interesów kosztem interesu publicznego. Powszechne przekonanie o nepotyzmie i korupcji wśród kadry zarządzającej. Niski prestiż społeczny.
 • Konfrontacja społecznych stereotypów z bezpośrednimi doświadczeniami - znacząca część społeczeństwa formułuje pozytywne oceny bezpośrednich kontaktów z administracją.
 • Postawy wobec administracji publicznej jako element postaw wobec państwa.
 • Wizerunek własny urzędników -konsekwencje istniejących stereotypów
dr Robert Sobiech
(socjolog w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego)
14:00 Przerwa, obiad
15:00 Wykład: ePUAP i nowe przepisy ustawy o informatyzacji.
 • zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego,
 • zmiany w ordynacji podatkowej,
 • zmiany dotyczące postępowania sądowo-administracyjnego,
 • nowy format Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
 • podstawy prawne do bezpłatnego przekazywania programów komputerowych pomiędzy podmiotami publicznymi,
 • Projekt ePUAP2 - ostatni etap prac,
 • wyodrębnienie Profilu Zaufania,
 • usługi centralne,
 • dostosowanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP do zmian prawnych.
Roman Dmowski
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji)
15:45 Prezentacja Sponsora Forum:Czy jesteśmy gotowi na chmurę?
Marek Sokołowski
(Oracle)
16:15 Case study: Centrum Przetwarzania Danych jako fundament technologiczny e-Administracji.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - charakterystyka organizacji.
 • Rozwój społeczeństwa Informacyjnego i e-Administracji w regionie.
 • Czynniki dalszego rozwoju e-Administracji.
 • Uwarunkowania formalno-prawne.
 • MIT - Projekt Budowy Centrum Przetwarzania danych - aspekty organizacyjno-technologiczne.
 • Usługi świadczone w technologii chmury obliczeniowej.
Sławomir Lasota
(Dyrektor Wydziału Informatyki i Systemów Informatycznych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
17:00 Przerwa na kawę
17:30 Case study: Plan informatyzacji powiatu, gminy (miasta).
 • Inteligentne zarządzanie gminą (miastem lub powiatem) poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów cyfrowych.
 • Odejście od informatyzacji "wyspowej" urzędów.
 • Wzrost konkurencyjności poprzez korzystanie z systemów e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-zakupów, telepracy.
 • Lokalizacja przestrzenna jako podstawowy element komunikacji i informacji społecznej.
 • Mapa numeryczna jako doskonałe medium do integracji zasobów informacyjnych urzędów.
 • Zharmonizowane oraz zintegrowane bazy danych na poziomie lokalnym - gminnym i powiatowym wspomagające sprawne zarządzanie infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie regionalnym i krajowym.
Waldemar Wapiński
(doradca wójta Gminy Zakrzówek)
18:15 Dyskusja panelowa: Problemy z przetargami na rozwiązania IT dla jednostek administracji publicznej (kryterium najniższej ceny, zmowy cenowe, zagrożenia korupcją).
Moderowanie dyskusji:
Dariusz Ziembiński, Grupa Doradcza KZP Sp. z o.o.
Wiesław Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
19:30 Zakończenie obrad, uroczysta kolacja.
Drugi dzień, 10 kwietnia 2014 r.
Prowadzenie obrad II dnia Forum: Tomasz Kulisiewicz, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
09:00 Wykład: Ochrona informacji niejawnych w praktyce urzędów administracyjnych:
 • Wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych w stosunku do urzędów administracji publicznej:
  1. czynności wymagające przetwarzania informacji niejawnych,
  2. maksymalne klauzule na poszczególnych szczeblach administracji,
  3. problemy wynikające z interpretacji przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych:
  1. postępowania sprawdzające,
  2. wydanie upoważnienia do dostępu do informacji "Zastrzeżonych",
  3. szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych,
  4. przepisy wprowadzone nową ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Bezpieczeństwo fizyczne w ochronie informacji niejawnych:
  1. poziom zagrożeń,
  2. dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
  3. dokumentacja związana z bezpieczeństwem fizycznym,
  4. obowiązek aktualizacji dokumentacji.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne w ochronie informacji niejawnych:
  1. analiza ryzyka w bezpieczeństwie teleinformatycznym,
  2. wytyczne ABW ws. zawartości dokumentacji,
  3. obowiązek reakredytacji systemów teleinformatycznych.
 • Dyskusja.
Borys Iwaszko
(specjalista ds. ochrony informacji prawnie chronionych)
09:40 Wykład: Wykorzystanie numeru PESEL w identyfikacji urzędnika w obrocie elektronicznym. Wątpliwości prawne:
 • Metody elektronicznej identyfikacji i uwierzytelnienia.
 • Podpisy elektroniczne i profil zaufany platformy ePUAP.
 • Wpływ rozwoju e-administracji na zakres udostępnianych danych osobowych pracowników podmiotów publicznych.
 • Jaki zestaw danych identyfikuje osobę zatrudnioną w administracji publicznej w obrocie tradycyjnym i elektronicznym?
 • Zaufanie a rozwój e- usług.
dr inż. Agnieszka Gryszczyńska
(doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie)
10:20 Wykład: Postępowania administracyjne i podejmowanie decyzji z uwzględnieniem roli technologii informatycznych w tych procesach.
 • Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności:
  1. kształtowanie instrumentalnego ciągu czynności jako pożądanego i skutecznego narzędzia osiągnięcia celu procesu w kontekście wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
  2. otoczenie instytucjonalno - prawne jako jeden z filarów rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego.
 • Perspektywy rozwoju e-administracji w kontekście nowelizacji Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:
  1. zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy,
  2. inicjowanie postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  3. podejmowanie dalszych czynności w postępowaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  4. doręczenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  5. załatwienie sprawy przez organ w formie dokumentu elektronicznego
  6. wykorzystanie systemów automatycznego rozstrzygania w postępowaniu administracyjnym.
 • Informatyzacja i elektroniczne środki komunikacji środkiem do zapewnienia jakości, szybkości, opłacalności, integralności i bezpieczeństwa w instytucjach publicznych:
  1. jakość - zapis czynności, prezentacja dowodów, komunikacja, jednolitość decyzji i orzeczeń,
  2. szybkość - elektroniczna prezentacja dowodów, elektroniczny dostęp do materiału dowodowego, wideokonferencja, system elektronicznej wymiany dokumentów,
  3. opłacalność - redukcja kosztów, usprawnienie zarządzania kadrami, punkty obsługi interesantów, zmiany organizacyjne w zarządzaniu mieniem i finansami,
  4. integracja - administracja świadcząca permanentnie usługi dla obywateli/biznesu/innych organów państwa,
  5. bezpieczeństwo.
dr Michał Prus
(adwokat)
11:00 Przerwa na kawę
11:20 Wykład: Zakres zadań i funkcji osoby pełniącej funkcję publiczną w rozumieniu art. 5 ust. 2 udip - ze szczególnym uwzględnieniem granic jawności wynagrodzenia tych osób - wyniki badań.
Istniejące orzecznictwo sądowe, oraz stan obowiązujących przepisów nie pozwalają tak naprawdę na jasną odpowiedź, jak wygląda sytuacja z jawnością wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne. Czy art. 5 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej pozwala na uznanie, że jawność wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne pozwala de facto na ujawnienie listy płac np. w danym ministerstwie?. Moim zdaniem tak nie jest, i tego właśnie zagadnienia będzie dotyczyć moje wystąpienie, oparte na wynikach badań empirycznych w tym zakresie.
dr Piotr Sitniewski
(Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku)
12:00 Wykład: Korzyści i zagrożenia z elektronicznej wymiany informacji w administracji publicznej:
 • Co jest a co nie jest elektroniczną wymianą informacji (zagadnienia definicyjne).
 • Płaszczyzny i narzędzia elektronicznej wymiany informacji w administracji (urząd-urząd, pracownik-pracownik).
 • Podstawy normatywne elektronicznej wymiany informacji w administracji (ustawa o informatyzacji, przepisy szczególne).
 • Korzyści z elektronicznej wymiany informacji w administracji (szybkość, koszty, jakość działania administracji).
 • Zagrożenia wynikające z elektronicznej wymiany informacji w administracji (prywatność, powtarzalność błędów).
 • Przyszłość elektronicznej wymiany informacji w administracji (plany i projekty zmian).
dr Tomasz Burczyński
(doktor nauk prawnych, radca prawny)
12:40 Wykład: Cyfrowy organ administracji publicznej - zmiany w postępowaniu administracyjnym w ostatniej nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Dotychczasowe zasady stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym (ogólnym i uproszczonych). Ocena informatyzacji postępowania.
 • Cele wprowadzonych zmian - dalszy rozwój cyfryzacji postępowania.
 • Zakres zmian w postępowaniu administracyjnym (zasady doręczania dokumentów elektronicznych, pełnomocnik w obrocie elektronicznym, wnoszenie e-podań).
 • Przyszłość elektronicznego postępowania administracyjnego.
dr Grzegorz Sibiga
(adwokat, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN)
13:30 Wykład: Otwarty Rząd a informatyzacja administracji publicznej:
 • modele działania administracji,
 • systemy informacyjne i ich informatyczne implementacje,
 • korzystanie z systemów e-administracji - motywacje i czynniki,
 • otwarte dane - kilka przykładów i perspektywy Otwartego Rządu.
Tomasz Kulisiewicz
(Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem)
14:15 Zakończenie, losowanie upominków
14:30 Obiad, po obiedzie odjazd autokaru do Warszawy

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
prelegenci
sponsor
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78