centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
Warszawa, 14.05.2013 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Dr Olaf Gajl Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Danych

PROGRAM

14 maja 2013 r.
10:00 Dyskusja panelowa: Postulaty środowisk naukowych w zakresie koniecznych korekt i zmian w obowiązujących przepisach dotyczących zamówień publicznych w sferze nauki i szkolnictwa wyższego.
Dr Olaf Gajl
(Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Danych)
10:45 Wpływ Prawa Zamówień Publicznych (PZP) na efektywność badań naukowych w Polsce:
 • Natura konfliktu nauki i PZP.
 • Skutki konfliktu - obniżenie efektywności wydatkowania środków publicznych na badania naukowe przez:
  1. marnowanie czasu naukowców
  2. opóźnianie dostaw przez procedury PZP
  3. nacisk na upowszechnianie badań banalnych (=możliwych do zaplanowania)
  4. upublicznianie założeń badań patentowych
  5. koszta obsługi PZP niewspółmierne do potencjalnych zysków
 • Źródła konfliktu:
  1. definicja zamówienia w dyrektywie europejskiej,
  2. restrykcyjne i sformalizowane polskie procedury zakupowe i praktyki kontrolne
 • Działania na rzecz rozwiązania konfliktu:
  1. akcja w PE na rzecz zmiany dyrektywy
  2. akcja w Polsce na rzecz wyłączenia dostaw do celów naukowych spod PZP do poziomu progów unijnych.
Prof. dr hab. Jan Środoń
(Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk)
11:30 Przerwa
11:45 Wykład i dyskusja: Zasady wydawania środków UE przez szkolnictwo wyższe:
 • System wdrażania
 • Zasady kwalifikowania wydatków
 • Zasady kontroli wydatków
 • System korekt finansowych
 • Odwołania od decyzji o nałożeniu korekt
dr Włodzimierz Dzierżanowski
(Grupa doradcza Sienna)
12:30 Wykład i dyskusja: Błędy, nieprawidłowości i oszustwa w projektach finansowanych ze źródeł EU:
 • Ochrona interesów finansowych Unii i Wspólnot Europejskich a zagrożenia związane z wystąpieniem nieprawidłowości i oszustw w projektach finansowanych z funduszy UE
 • Szczegółowa analiza praw i obowiązków wynikających z aktów prawa Unii Europejskiej
 • Dostosowanie prawa polskiego i krajowych procedur do wymogów wynikających z ochrony interesów finansowych Wspólnot i Unii Europejskiej.
 • Instrumenty i środki odwoławczo/skargowe w zakresie przestrzegania prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.
 • Punkty krytyczne systemu pozyskiwania środków finansowych UE
 • Identyfikacja nieprawidłowości, błędów i oszustw (nadużyć) w zakresie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Kodeks karny i kodeks karno-skarbowy a przestępczość związana z funduszami i programami Unii Europejskiej. Oszustwa dotacyjne i subwencyjne
Prof. dr hab. Zbigniew Czachór
(Pracownia Badań nad Integracją Europejską, Wydział Nauk Politycznych UAM)
13:15 Przerwa, poczęstunek
13:45 Wykład: Kontrola udzielania zamówień publicznych i procedury odwoławcze - z uwzględnieniem specyfiki jednostek szkolnictwa wyższego.
 • Kontrola UZP:
  1. zakres kontroli,
  2. narzędzia kontrolne,
  3. odmienne interpretacje na tle kontroli pomiędzy UZP a innymi organami.
 • Odwołania:
  1. terminy wnoszenia,
  2. przedmiot odwołań,
  3. uwzględnienie odwołania - skutki dla zamawiającego.
Grzegorz Pyliński
(prawnik, ekspert ds. zamówień publicznych)
14:30 Wykład: Wytyczne Prezesa UZP w zakresie regulowania praw autorskich do zamawianych przez uczelnie systemów informatycznych:
 • prawa autorskie do systemów informatycznych,
 • stosowanie prawa zamówień publicznych przy zamawianiu produktów informatycznych
 • rekomendacje w sprawie udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne
 • prawa autorskie jako podstawa korzystania z trybu zamówień z wolnej ręki
 • wymogi Prezesa UZP a standardy w zakresie udostępniania oprogramowania przez firmy z branży IT
Dr Justyna Ożegalska-Trybalska
(Uniwersytet Jagielloński)
15:15 Wykład: Zamówienia publiczne z dziedziny informatyki - opisu przedmiotu zamówienia:
 • Opis przedmiotu - wymagania prawne:
  1. specyfika zamówienia w obszarze IT,
  2. język pojęć wersus język jakości.
 • Opis zamówienia produktów:
  1. cechy i funkcjonalność,
  2. szczegółowe zasady,
  3. zasada konkurencyjności,
  4. zasada ograniczonego zaufania.
 • Opis zamówienia usług:
  1. umowa prawna a umowa SLA - różnice,
  2. audytowalność przedmiotu zamówienia.
Piotr Welenc
(NETSOFT CONSULTING)
16:00 Zakończenie seminarium.
program
prelegenci
powiadom znajomego
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78