centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
IX edycja konferencji w cyklu BADANIA NAUKOWE
NOWE PROCEDURY AWANSÓW NAUKOWYCH
STAN PRAWNY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
Warszawa, 17.09.2013 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki

PROGRAM

17 września 2013 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Dlaczego trzeba zmienić model awansu naukowego oraz organizację prac badawczych i jednocześnie zwiększyć finansowanie nauki:
 • szkolnictwo średnie, wyższe, studia doktoranckie w kontekście wyłonienia liderów naukowych,
 • obecnie funkcjonujące zwyczaje zarówno te dotyczące modelu kariery naukowej, jak i organizacji prac badawczych,
 • staże po doktoracie oraz habilitacja,
 • systemy funkcjonujące w najbardziej cywilizacyjnie rozwiniętych krajach świata, tak w zakresie kariery naukowców, jak i systemu grantowego
 • postulowane kierunki zmian w modelu kariery naukowej i w sposobie finansowania nauki
 • brak zainteresowania innowacyjnymi rozwiązaniami ze strony krajowego przemysłu,
 • zwiększenie nakładów na naukę.
Prof. dr hab. Marek Chmielewski
(Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk)
10:30 Wykład: Waga i znaczenie wprowadzonych zmian w procedurach awansu naukowego.
 • Zmiany w nowej procedurze przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich:
  1. Warunki prowadzenia przez jednostkę przewodów doktorskich.
  2. Jaką postać może przybierać praca doktorska?
 • Zmiany w nowej procedurze przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych:
  1. Warunki prowadzenia przez jednostkę postępowań habilitacyjnych.
  2. Czym jest - wg. nowej ustawy - "osiągnięcie naukowe", stanowiące podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego?
  3. Zadania komisji habilitacyjnych.
  4. Uchwała podejmowana przez komisję habilitacyjną, a uchwała podejmowana przez radę jednostki.
  5. Nowe wymagania stawiane recenzentom.
 • Zmiany w nowej procedurze przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:
  1. Warunki prowadzenia przez jednostkę postępowań o nadanie tytułu profesora.
  2. Wymagania stawiane osobom ubiegającym się o uzyskanie tytułu profesora.
  3. Nowe wymagania stawiane recenzentom.
Prof. zw dr hab. Jerzy Marian Brzeziński
(członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
11:30 Przerwa
11:50 Wykład i dyskusja: Aspekty prawne nowych procedur awansów naukowych.
 • Nowe procedury nie różnią się istotnie w zakresie przewodów doktorskich, natomiast są zasadniczo odmienne w zakresie postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora. Oznacza to wystąpienie nowych problemów dotyczących odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie nieuregulowanym w ustawie - niezależnie od problemów wynikających z techniczno-legislacyjnej wadliwości wielu nowych przepisów.
 • Utrwalone na podstawie dotychczasowych przepisów orzecznictwo sądowo-administracyjne może nie dostarczać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących habilitacji i profesur.
 • W sytuacji ustawowego upoważnienia trwającego do 30 września b.r., praktycznie nie zastosowano nowych procedur doktorskich i prawie nie zastosowano nowych procedur profesorskich, wskutek czego nie ma praktycznych doświadczeń (ani tym bardziej orzecznictwa sądowo-administracyjnego) w zakresie stosowania nowych przepisów (które mają przy tym ulec określonym zmianom w odniesieniu do postępowań o nadanie tytułu). W ich zakresie, o problemach prawnych można zatem mówić abstrakcyjnie - i tak jednak może ich być wiele, co wynika przede wszystkim z niedookreśloności wyrażeń ustawowych.
 • Doświadczenia w zakresie nowych postępowań habilitacyjnych wskazują na wystąpienie wielu nowych problemów prawnych, wymagających szczegółowego omówienia - przy braku, jak dotąd, orzecznictwa sadowo-administracyjnego.
 • Odrębnie zostaną omówione problemy dotyczące procedur ubocznych w stosunku do procedur awansowych: zmodyfikowanych w zakresie posiadania i uzyskiwania uprawnień do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego (m.in. w związku z rozdziałem nauk humanistycznych i nauk społecznych) i nowych w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 21a.
Prof. dr hab. Hubert Izdebski
(dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Sekretarz C.K. do spraw Stopni i Tytułów Naukowych WPiA Uniwersytetu Warszawskiego)
13:00 Wykład: Czego nie widzi bibliometria? Problemy z oceną dorobku w awansach naukowych:
 • Bibliometria i jej prawa.
 • Bibliometryczne wskaźniki i bazy danych
 • Pytania i techniki analityczne w bibliometrii
 • Zalety i wady analiz bibliometrycznych w poszczególnych dziedzinach nauki
 • Ograniczenia wynikające z zakresu informacji udostępnianych przez bibliometryczne bazy danych.
 • Pułapki oceny badaczy i jednostek naukowych w oparciu o wskaźniki bibliometryczne
 • Potencjalny wpływ stosowania wskaźników bibliometrycznych na podejmowanie tematów badawczych przyjmowanie strategii publikacyjnych.
 • Bibliometria a aktywność publikacyjna badaczy w Internecie
Dr hab. Zbigniew Osiński
(prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
14:00 Przerwa, poczęstunek
14:30 Wykład i dyskusja podsumowująca: Ocena nauki i naukowców - najnowsze trendy i kierunki rozwoju alternatywnych metryk.
 • Dlaczego dotychczasowe wskaźniki bibliometryczne są niewystarczające?
 • Jak uporać się z taką liczbą prac naukowych?
 • Dlaczego liczenie cytowań jest przydatne, ale nieefektywne?
 • Problemy procesów recenzyjnych. W stronę otwartych i społecznościowych recenzji
 • Cztery źródła wpływu: wykorzystanie, recenzja, cytowanie i alternatywne metryki
 • Jak media społecznościowe mogą się przydać w ocenie nauki
 • Czy alternatywne metryki zastąpią Impact Factor?
Dr Emanuel Kulczycki
(Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
15:15 Dyskusja podsumowująca: Ewolucja systemu awansowego. Jak instytucje i naukowcy będą sobie radzić z konkretnymi problemami?
Moderowanie dyskusji: dr Emanuel Kulczycki, prof. Tomasz Borecki (SGGW, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów.
program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78