centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
VI edycja seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE
NOWY TRYB PROCEDUR I AWANSÓW NAUKOWYCH - KRYTERIA KWALIFIKACJI KADRY NAUKOWEJ
Warszawa, 26.06.2013 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Dr Emanuel Kulczycki

PROGRAM

26 czerwca 2013 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Przedstawienie znaczenia daty 1 października 2013 jako cezury w zmianie jakości systemu awansów naukowych:
 • Dlaczego data 1 października 2013 r. jest taka ważna?
 • W jaki sposób nowy system awansów naukowych ma szansę poprawić polską naukę,
 • Kiedy "tak naprawdę" będzie funkcjonował nowy system awansowy
Dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
10:20 Wykład: Diagnoza i kulisy turystyki habilitacyjnej Polaków na Słowację w l. 2004-2013.
Podejmę w swoim wystąpieniu dość trudny, bo niejednoznaczny dla badacza, obserwatora czy eksperta problem polskiego środowiska naukowego (głównie pedagogicznego), którego przedstawiciele usiłowali lub przeprowadzili przewód habilitacyjny czy na tytuł naukowy profesora z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych tak na Wydziale Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku, jak i w innych uniwersytetach publicznych na Słowacji. O zjawisku emigracyjnych awansów wiele już mówiło się, szeptało, aniżeli formułowało się związane z nim problemy, wątpliwości czy nawet oskarżenia w stosunku do niektórych jego beneficjentów. W 2008 r. miała miejsce w naszym kraju ostra kampania medialna ujawniająca patologie związane z turystyką habilitacyjną Polaków. Niestety, nie tylko, że nic się nie zmieniło na lepsze, to jeszcze uległo pogorszeniu i dramatycznemu naruszeniu norm etycznych oraz prawnych.
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
11:20 Wykład: System awansu naukowego w Polsce na tle porównawczym.
 • Ewolucja systemów tytułów i stopni naukowych w Europie.
 • Stopień doktora i kryteria jego uzyskiwania.
 • Doktoraty alternatywne - od professional doctorate do doctor of professional studies.
 • Uzyskiwanie samodzielności naukowej - czy habilitacja jest przeżytkiem?
 • Profesura - między tytułem a stanowiskiem.
 • Problem profesur klinicznych.
 • Możliwe drogi reformy.
Prof. dr hab. Piotr Stec
(Uniwersytet Opolski)
12:00 Dyskusja, odpowiedzi na pytania
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład i dyskusja: Sytuacja habilitantów w świetle nowych procedur awansowych.
 • Jak liczyć niepoliczalne, czyli wskaźniki bibliometryczne w ocenie dorobku.
 • Strategie awansu naukowego
 • Największy problem habilitantów? Brak jasnych kryteriów czy zmiana reguł w trakcie gry?
 • Czy nowy system procedur awansowych jest bardziej przejrzysty?
Dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
14:00 Wykład i konsultacje: Uwarunkowania prawne zmian w trybie awansów naukowych (m. innymi orzecznictwo sądów administracyjnych, weryfikujące decyzje C.K.).
 • Stopnie i tytuł naukowy jako benefit finansowany ze środków publicznych i prawne tego konsekwencje.
 • Konieczność i sposoby parametryzacji dorobku / osiągnięć i segmentacji nauki a nadzór sądowo administracyjny
 • Rola jednostek uczelni a rola Centralnej Komisji
 • Nowe przesłanki awansu - stare dylematy
 • "O jedno słowo za daleko..." - orzecznictwo stawia "trudne" granice.
 • Podczas seminarium rozważymy m.in.:
  1. czy można odmówić wszczęcia postępowania habilitacyjnego z przyczyn merytorycznych,
  2. jak uzasadnić decyzję organu kolegialnego - rady jednostki
  3. dlaczego pięć uchwał "na tak" może nie gwarantować przyznania stopnia doktora
  4. czy obrona nadal musi być "publiczna",
  5. czy habilitant z postępowaniem wszczętym przed 1.10.2011 może złożyć wniosek o "nowe zasady",
  6. jaka procedura po 30.9.2013 dla postępowań wszczętych "po staremu",
  7. kiedy streszczenia i recenzje muszą wisieć na www jednostki / uczelni "do końca świata",
  8. jakie mogą być konsekwencje niedotrzymania terminów postępowania habilitacyjnego
  9. czy można zmusić habilitanta / doktoranta do pokrycia kosztów postępowania /przewodu
  10. czy przyjęcie funkcji członka komisji habilitacyjnej jest obowiązkiem, a komisja nie musi czytać recenzji
  11. czy jest "przedawnienie" dla wznawiania postępowań z powodu nadania awansu na podstawie dorobku powstałego z "naruszeniem prawa lub dobrych obyczajów w nauce".
Mec. Marcin Chałupka
15:30 Przerwa
15:45 Dyskusja panelowa: Problemy i wątpliwości prawne, etyczne oraz interpretacyjne - odnoszące się do nowych zasad awansów naukowych:
 • Czy nierzetelni recenzenci będą dyscyplinowani ? Rola jawności recenzji w nowych procedurach awansowych?
 • Czy można uzyskać habilitację w innej dziedzinie niż posiadany doktorat?
 • Autentyczność procedur konkursowych na stanowiska naukowe
 • Problem wymogu uzyskania w ciągu 8 lat przez adiunktów i asystentów kolejnego stopnia naukowego (doktoratu lub habilitacji) i praktyka zaliczania do tego okresu lat już przepracowanych (precedensy - na przykład U.W.).
 • Rola C.K. w awansach habilitacyjnych (tryb i uwarunkowania ustalania składu komisji habilitacyjnych).
 • Autoplagiaty a doktoraty i habilitacje.
 • Skuteczność systemowych barier w przeciwdziałaniu nepotyzmowi w jednostkach naukowych.
Moderowanie dyskusji: dr Emanuel Kulczycki, Mec. Marcin Chałupka
16:30 Zakończenie programu seminarium.
program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78