centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXI edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
NOWE PERSPEKTYWY, NOWE PROBLEMY, STARE UWARUNKOWANIA
Pałac Żelechów, 16-17.10.2013 Koordynator: Iwona Nowosielska

Zapraszamy Państwa do Pałacu Żelechów SPA & Wellness to luksusowy hotel konferencyjny w województwie mazowieckim, oddalony od Warszawy o 87 km.
Swoją wyjątkowość zawdzięcza połączeniu XVIII-wiecznej architektury i zabytkowego klimatu z perfekcyjnym i nowoczesnym wyposażeniem (www.palaczelechow.pl)

PROGRAM

Pierwszy dzień - 16 października 2013 roku
10:00 Rejestracja Uczestników. Konsultacje w stoiskach firm.
12:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu, przywitanie gości.
Objęcie prowadzenia obrad przez Tomasza Kulisiewicza.
12:15 Wykład Chmura Obliczeniowa Administracji Publicznej - jedno z zadań Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.
Dariusz Bogucki
(Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
13:15 Wykład wprowadzający: Znaczenie wiedzy informatycznej dla efektywności pracy przedstawicieli administracji.
Waldemar Pawlak
13:45 Prezentacja Partnera Forum Bezpieczeństwo e-usług realizowanych przez podmioty publiczne:
Prezentacja skoncentruje się na praktycznych aspektach bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochronie informacji w systemach IT podmiotów sektora publicznego, realizujących zadania za pomocą e-usług. Zostanie przedstawiona nowa koncepcja współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi a sektorem komercyjnym w zakresie monitorowania skuteczności ochrony.
Odpowiemy na pytania:
 • jak skutecznie chronić procesy i przetwarzane w nich informacje w świetle zmian technologicznych?
 • jakie obszary procesowe i technologiczne są kluczowe dla bezpieczeństwa?
 • jak kontrolować poziom i skuteczność zabezpieczeń?
 • jak przygotować się do audytu bezpieczeństwa?
W prezentacji zostaną wykorzystane liczne doświadczenia Evercom z wdrożeń i audytów w administracji rządowej i jednostkach samorządowych.
Paweł Nogowicz
(Prezes Zarządu Evercom)
14:15 Dyskusja i odpowiedzi na pytania.
14:30 Przerwa, obiad, konsultacje w stoiskach firm.
15:30 Wykład i dyskusja: Efektywność inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną ze środków okresu 2007-2013. Co należy usprawnić w inwestowaniu w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów (zmiana podejścia w ocenie projektów teleinformatycznych z zakresu eAdministracji).
 • Efektywność będziemy mierzyć w ujęciu procesowym (relacje między zaangażowanymi środkami a założonymi efektami tj. ilość udostępnionych usług, stopień ich dojrzałości, ilość użytkowników ) i produktowym (relacje między zaangażowanymi środkami a wpływem na ułatwienie relacji na linii państwo - obywatel/państwo-przedsiębiorca oraz na poprawę funkcjonowania administracji publicznej).
 • Wydatki na infrastrukturę muszą być racjonalne i adekwatne do celu i zakresu projektu (rekomendujemy dzielenie zasobów, w szczególności centrów przetwarzania danych).
 • Założenia projektu muszą być zgodne ze zdefiniowanymi potrzebami grupy docelowej/docelowych użytkowników systemu.
 • Projekty muszą być komplementarne miedzy sobą (zarówno te realizowane regionalnie jak i centralnie) co przyczyni się do wyeliminowania budowania tych samych modułów i usług.
 • W projektach muszą być zastosowane standardy umożliwiające udostępnianie przewidzianych usług poprzez platformę ePUAP.
 • W projektach muszą być zastosowane standardy otwarte umożliwiające osiągnięcie interoperacyjności z innymi systemami (określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i Rozporządzeniem rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).
dr Rafał Poździk
(Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
16:20 Prezentacja Sponsora Forum Enterasys i Verbicom
Technologia OneFabric & Mobile IAM w administracji publicznej:
 • Wirtualizacja w ciągu ostatniej dekady zrewolucjonizowała każdą część świata IT, poza siecią...
 • Aby w pełni wykorzystać korzyści z wirtualizacji i zmaksymalizować zwrot z inwestycji w tej nowej epoce IT, sieć jak i sposób zarządzania siecią muszą się również przekształcić.
 • Wizja OneFabric dotyczy nie tylko transformacji sieci w centrum danych, ale odnosi się do każdej warstwy w sieci.
 • OneFabric pozwoli Dyrektorom i Kierownikom IT skupić się na optymalizacji pracy użytkowników a nie tylko rozwoju infrastruktury IT.
Dawid Królica
(Enterasys Networks)
16:50 Prezentacja Sponsora Forum firm Imation i Alstor: Długoterminowe przechowywanie dokumentów elektronicznych czyli bezpieczne, dyskowe archiwum cyfrowe:
 • Cyfrowe archiwum - jak, co i dlaczego?
 • Regulacje prawne związane z archiwizacją danych cyfrowych.
 • Klasyfikacja retencji danych.
 • Archiwizacja w administracji publicznej.
 • system długoletniej dyskowej archiwizacji danych na przykładzie platformy Assureon.
Artur Kilian
(Regional Sales Manager CEE, Nexsan Storage Solutions, Imation)
17:20 Przerwa, konsultacje w stoiskach firm
17:40 Wykład: Cloud Computing z perspektywy administracji publicznej.
 • Modele Cloud Computingu w administracji publicznej.
 • Powierzenie wykonywania zadań przez administrację publiczną w Cloud Computingu.
 • Ochrona informacji, w tym danych osobowych przy Cloud Computingu.
Dr Jan Byrski
(Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki)
18:10 Wykład: Zarządzanie komunikacją internetową jednostek administracji publicznej w obszarze mediów społecznościowych:
 • Fundamentalna zmiana w komunikacji międzyludzkiej.
  1. Specyfika komunikacji w mediach społecznościowych.
 • Czego tu się bać?
  1. Wyzwania stojące przed jednostkami administracji publicznej w związku z obecnością w mediach społecznościowych.
 • Społecznościowa wizja służby społeczeństwu.
  1. Szanse stojące przed jednostkami administracji publicznej w związku z obecnością w mediach społecznościowych
Michał Pałasz
(Uniwersytet Jagielloński)
18:50 Wykład i dyskusja: Społeczeństwo informacyjne czy inwigilowane. Czy musimy sie obawiać polskiego odpowiednika systemu Prism.
 • możliwości inwigilacji w oceanie danych,
 • ile prywatności chcemy oddać za bezpieczeństwo,
 • ile prywatności chcemy sprzedać za "darmowe" usługi,
 • rozszerzona rzeczywistość a prywatność i ochrona danych.
Tomasz Kulisiewicz
(Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem)
19:40 Koniec programu I dnia
20:00 Kolacja. Kursy warzenia piwa w pałacowym browarze.
Drugi dzień - 17 października 2013
09:00 Objęcie prowadzenia obrad przez Małgorzatę Kalinowską-Iszkowską
09:10 Wykład: Identyfikacje biometryczne - czy ten temat już dotyczy administracji. Prawne aspekty wykorzystania technologii biometrycznych:
 • Czy obecnie możliwe jest wykorzystanie technologii biometrycznej w administracji?
 • Weryfikacja czy identyfikacja - jakie rozwiązanie przyjąć w administracji?
 • Korzyści płynące z zastosowania biometrii w administracji.
 • Czy istnieją zagrożenia związane z wykorzystaniem identyfikatorów biometrycznych w administracji?
 • Potencjalne zastosowania biometrii w administracji.
Magdalena Tomaszewska
(Uniwersytet Warszawski, WPiA)
09:40 Case study: Zarządzanie usługami elektronicznymi w urzędzie administracji publicznej
 • przygotowanie usług elektronicznych - wymagania prawne
 • standard opisu usługi - czy jest potrzebny?
 • system EZD czy systemy dziedzinowe dla realizacji spraw elektronicznych?
Artur Prasal
(Urząd Miasta Łódź)
10:10 Case study: Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi
 • Miasto Lublin i urząd w liczbach
 • Po co integracje EZD z systemami dziedzinowymi?
 • Przykłady wdrożonych i planowanych integracji z EZD.
Iwona Woźniak
(Urząd Miasta Lublina)
10:40 Prezentacja: Praktyczne zastosowanie integracji z EZD na przykładzie systemu KSAT 2000i.
Roman Nowak, Tadeusz Gembalczyk
(COIG SA.)
11:00 Prezentacja: Integracja systemu dziedzinowego z systemami EZD na przykładzie aplikacji dla urzędów stanu cywilnego:
 • Funkcjonalność typowego systemu EZD wobec przepisów szczególnych.
 • Automatyzacja ewidencjonowania napływających i tworzonych pism oraz załatwianych spraw w systemie dziedzinowym.
 • Zalety współistnienia systemu dziedzinowego i systemu EZD.
 • Optymalny poziom integracji - jak podzielić funkcjonalność pomiędzy systemami.
 • Świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem zintegrowanych systemów (dziedzinowego i EZD).
Jan Krzysztof Wojtala
(analityk Technika IT SA)
11:20 Przerwa, konsultacje w stoiskach firm
11:40 Prezentacja: Cyfrowy urząd pracy - urząd dla obywateli.
Podczas prezentacji zostaną przedstawione wyzwania, z którymi musi zmierzyć się instytucja publiczna świadcząca usługi dla obywateli. Najważniejsze zagadnienia:
 • Zmieniająca się rzeczywistość i potrzeby beneficjentów - ICT akceleratorem zmian - jak szukać rozwiązań?
 • Internet najpopularniejszym medium dla poszukujących pracy i pracodawców.
 • Rozporoszona organizacja - jeden standard usług.
Łukasz Woźniak, Magdalena Skwarczyńska, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
12:00 Dyskusja panelowa: Geostatystyka a administracja publiczna:
 • Zarządzać danymi przestrzennymi czy zarządzać danymi w przestrzeni:
  1. Przykładowe obszary zastosowań informacji statystycznej odniesionej przestrzennie:
   1. Planowanie rozwoju przestrzennegom.
   2. Planowanie, projektowanie i utrzymanie sieci transportowej (dróg, kolei).
   3. Planowanie zaopatrzenia w mediAnaliza siły rynku pracy - dojazdy do pracy.
   4. Wyznaczanie obszarów wyborczych.
   5. Zarządzanie kryzysowe, w tym powodzie.
   6. Analiza zagrożeń epidemiologicznych.
   7. Produkcja żywności na potrzeby lokalne.
   8. Optymalizacja rozmieszczenia placówek służby zdrowia .
   9. Monitoring środowiska naturalnego.
   10. Zagrożenie przestępczością.
   11. Edukacja - rozmieszczenie szkół.
  2. Wykorzystanie nowych źródeł danych w statystyce, w tym BIG DATA dla obniżenia kosztów i podniesienia jakości systemu informacyjnego państwa oraz zmniejszenia obciążeń przedsiębiorców.
 • Miejskie BIG data - czyli zarzadzanie informacja w miastach.
  1. Stan i zawartość istniejących miejskich zasobów informacyjnych oraz ich przydatność w zarządzaniu miastem. Możliwości wykorzystania rosnącej "chmury informacyjnej" tworzonej przez różnych uczestników życia w mieście.
  2. Charakter potrzeb informacyjnych władz, jednostek miejskich i mieszkańców oraz możliwości ich zaspokojenia - stan obecny i perspektywy na przyszłość. Identyfikacja informacji kluczowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania miasta i jego rozwoju oraz odpowiedniej jakości usług miejskich.
  3. Świadomość znaczenia informacji zarządczej wśród miejskich decydentów. Umiejętność wykorzystania analiz i raportów w procesach zarządzania miastem i podejmowania decyzji strategicznych - stan faktyczny, potrzeby, możliwości wykorzystania.
  4. Odpowiedzialność za jakość i wiarygodność informacji w miejskich systemach informacyjnych. Określenie obowiązków właściciela danych. Relacje między IT a komórkami merytorycznymi. Zasady gromadzenia, przetwarzania i integracji danych oraz reguły korzystania z miejskich zasobów informacyjnych. Czy potrzebny jest specjalny menedżer do zarządzania informacją?
  5. Strategiczne obszary wykorzystania informacji do wspomagania decyzji w zakresie zarządzania miastem i planowania jego rozwoju. Warunki osiągnięcia rzeczywistych korzyści z dostępu do odpowiednio przetworzonych informacji na temat różnych aspektów funkcjonowania miasta.
  6. Kierunki rozwoju miejskiej infrastruktury teleinformatycznej dla zapewnienia jak najlepszej obsługi potrzeb informacyjnych miasta. Wyzwania związane z przetwarzaniem danych w zakresie tzw. systemów inteligentnych.
Moderowanie dyskusji: Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu, Główny Urząd Statystyczny, Andrzej Gontarz, Instytut mikroMAKRO
13:00 Wykład i dyskusja: Perspektywy nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych - przewidywalne skutki dla administracji publicznej.
dr Wojciech Wiewiórowski
(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
14:00 Wykład i dyskusja: Etos pracy urzędnika - problem nie tylko filozoficzny.
W wykładzie przestawię główne elementy etosu urzędniczego i trudności, jakie napotyka jego realizacja. Zastanowię się również nad ewentualnością odejścia od tradycyjnego postrzegania roli urzędnika i relacji służbowych.
Urzędnik jest funkcjonariuszem publicznym, zobowiązanym do szczególnej lojalności wobec państwa i swego urzędu. Lojalność ta wyraża się w subordynacji i powściągliwości oraz zobowiązaniu do prowadzenia życia uregulowanego i nie budzącego kontrowersji. Swą postawą urzędnik nie może przynosić ujmy swemu urzędowi i państwu.
Te proste zasady stwarzają jednakowoż trudności interpretacyjne. Urzędnik jest obywatelem, cieszącym się pełnią praw. Jest też pracownikiem, któremu przysługują prawa pracownicze, łącznie z prawem do strajku. Ponadto jego status jest różny, zależnie od rangi oraz miejsca zatrudnienia. Inna jest sytuacja mianowanego członka korpusu służby cywilnej, a tym bardziej dyplomaty, inna zaś urzędnika samorządowego sprawującego samodzielną funkcję publiczną lub zatrudnionego na niższym stanowisku administracyjnym. Inna wreszcie jest sytuacja polityka sprawującego urząd wybieralny czy też będącego sekretarzem stanu w ministerstwie. W wykładzie omówię kwestię lojalności urzędniczej w zderzeniu z prawem do prywatności, prawami pracowniczymi i swobodami konstytucyjnymi w odniesieniu do różnych odmian stanu urzędniczego. Dyscyplina urzędowania i podporządkowanie pracy urzędnika dobru państwa i społeczeństwa bywają interpretowane w sposób, który usprawiedliwia skrajnie patriarchalne stosunki w hierarchii służbowej. Pojawia się w związku z tym pytanie o możliwość przekształcenia modelu patriarchalnego urzędowania w model bardziej partnerski i demokratyczny.
prof. dr hab. Jan Hartman
(Uniwersytet Jagielloński)
14:40 Zakończenie programu Forum, przekazanie ankiet i wręczenie certyfikatów.
Upominek (jednolitrowa niespodzianka) dla każdego.
14:45 Obiad
15:15 Odjazd autokarów do Warszawy (ca 90 min.).

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
prelegenci
partner
sponsor
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78