centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XX edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Warszawa, 17-18.04.2013 Koordynator: Iwona Nowosielska

20. edycja Forum stanowiła dla nas wyzwanie nie tylko organizacyjne, ale przede wszystkim programowe. I to się chyba udało - w samym tylko bloku inauguracyjnym dwa bardzo ciekawe wykłady Profesorów Janusza Czapińskiego i Roberta Gwiazdowskiego są tego przykładem. Pozostała część programu też składa się z wystąpień, dla których na pewno warto odwiedzić Forum. Program zakończymy mocnym akcentem w postaci dyskusji poprowadzonej przez Redaktor Janinę Paradowską.
Ze względu na jubileuszowy charakter imprezy, ze szczególną troską wybieraliśmy lokalizację konferencji - Hotel Narvil to nie tylko przykład świetnej, ekologicznej architektury, ale także modne miejsce znanych wydarzeń towarzyskich. Chcemy także zapewnić godną oprawę artystyczną wieczornego spotkania po I dniu obrad w postaci Recitalu Mariana Opani.

PROGRAM

I dzień, 17 kwietnia 2013
Prowadzenie obrad I dnia Forum: Wiesław Paluszyński, Polskie Towarzystwo Informatyczne
Blok inauguracyjny
12:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu.
12:10 Wykład: Diagnoza społeczna: internet w społeczeństwie, społeczeństwo w internecie:
 • Czy Polacy są już społeczeństwem 2.0?
 • Kto co robi w internecie?
 • Czy Polacy potrzebują e-administracji?
 • Internet jako wehikuł zmiany społecznej.
Prof. dr hab. Janusz Czapiński
(Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)
13:00 Prezentacja Partnera Forum: Jaki wymiar korzyści przyniosłaby prywatna "rządowa/samorządowa" chmura obliczeniowa .... próba oszacowania Business Case.
Robert Bigos
(IBM Polska)
13:30 Prezentacja Partnera Forum firmy Enterasys: Miasto Ełk - proces dostosowywania infrastruktury miejskiej do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa informacyjnego/cyfrowego.
Marcin Radziłowicz
(Sekretarz Miasta Ełku Urząd Miasta Ełku)
14:00 Prezentacja Partnera Forum firmy Orange: Koniec z teorią, czas na praktykę. Poznaj "UCaaS", pierwszą kompletną platformę ujednoliconej komunikacji z chmury.
Marcin Sokołowski, Dyrektor marketingu, Integreted Solution
Krzysztof Kosiorek, Kierownik Produkty UcaaS, Orange
Dominik Themerson, Dyrektor ds. Unified Communications, CISCO
14:30 Przerwa, obiad
15:30 Wykład: Czy w działaniach administracji może obowiązywać rachunek ekonomiczny i zasady zdrowego rozsądku?
Prof. dr hab. Robert Gwiazdowski
16:30 Prezentacja Sponsora Forum: Zintegrowany System Informatyczny - jak to dzisiaj rozumieć. Integracja i Procesy.
Marek Sokołowski
(Oracle)
17:00 Prezentacja Sponsora Forum: Bezpieczne składowanie i udostępnianie danych - od pendrive'a do macierzy klasy enterprise
Artur Kilian Imation
Paweł Nogowicz Evercom
17:30 Przerwa
17:50 Dyskusja panelowa moderowana przez Wiesława Paluszyńskiego: Efekty dotychczasowych projektów i nowe perspektywy przedsięwzięć ICT, finansowanych z udziałem funduszy unijnych:
 • Wykorzystanie środków UE na wsparcie projektów ICT i wstępna ocena efektywności oraz skuteczności ich wydatkowania w kontekście nowej perspektywy finansowej.
  Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 • Programu informatyzacji podejmowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji finansowany z funduszy strukturalnych na lata 2014-2020.
  Andrzej Ręgowski, Wiceminister w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
 • Infrastruktura techniczna sieci.
  Marzena Śliz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury UKE
 • Kierunki rozwoju usług e-administracji i ich akceptacja społeczna.
  Tomasz Kulisiewicz, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
 • Zwiększanie kompetencji cyfrowych urzędników.
  Prof. dr hab. inż. Marian Noga, Prezes PTI, Jacek Pulwarski, expert PTI
20:00 Zakończenie programu I dnia
20:15 Kolacja
22:30 Recital Mariana Opanii
II dzień, 18 kwietnia 2013
Prowadzenie obrad II dnia Forum: Wojciech Pelc, Urząd Miasta Poznań
09:00 Case study: Miasto = Broker Informacji:
 • podstawy prawne i wyzwanie cywilizacyjne
 • od czego zacząć budowę systemu? Gdzie są informacje referencyjne?
 • wielokanałowa platforma dostępu do treści i danych
 • poszukiwanie efektu synergii
 • próba odpowiedzi; otwarte API
Wojciech Pelc
(Urząd Miasta Poznań)
Wykład, postulowany w ankietach przez uczestników poprzedniej edycji Forum:
09:40 Wykład: Dostęp do publicznych baz danych i włączanie ich do zasobów Administracji. Prawo autorskie a informacja publiczna.
  Wprowadzenie:
  • dostęp do informacji publicznej jako instytucja współczesnego państwa demokratycznego
  • "outsourcing" w administracji publicznej - opinie, ekspertyzy i inne materiały przygotowane przez podmioty zewnętrzne względem organów władzy publicznej,
  • prawo autorskie - ograniczenie w dostępie do informacji publicznej?
  Informacja publiczna a utwór w rozumieniu prawa autorskiego:
  • materiały przygotowywane przez podmioty zewnętrzne względem organów władzy publicznej jako informacja publiczna,
  • materiały przygotowywane przez podmioty zewnętrzne względem organów władzy publicznej jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego a. przesłanki z art. 1 pr. aut. (indywidualność i twórczy charakter) b. wyłączenia spod ochrony z art. 4 pr. aut.,
  • utwór w rozumieniu prawa autorskiego - informacja publiczna?
  • analiza praktyki organów władzy publicznej oraz orzecznictwa sądów administracyjnych
  Konflikt praw podmiotowych:
  • prawo autorskie i prawo do informacji publicznej jako prawa podmiotowe,
  • konflikt praw podmiotowych a zasada legalizmu oraz praworządności
  • rozwiązania przyjęte w prawie obcym
  • reguły preferencji - czy prawo polskie rozstrzyga relację pomiędzy prawem autorskim a prawem do informacji publicznej?
   - licencja ustawowa
   - licencja umowna
  • konkluzja
  Podsumowanie:
  • brak rozwiązań prawnych i jego konsekwencje
  • postulaty de lege ferenda,
  • doraźne środki zaradcze.
Mecenas Tomasz Koellner
(Uniwersytet Jagielloński)
10:40 Przerwa
11:00 Wykład: Obecny poziom elektronizacji usług administracji publicznej. Czy można bezpłatnie zelektronizować obsługę przedsiębiorców?
 • poziom elektronizacji urzędów w Polsce,
 • prezentacja problemów w rozwoju e-administracji w Polsce wraz z propozycjami ich rozwiązania
 • analiza elektronizacji rejestrów publicznych
 • dostępne usługi możliwe do elektronizacji przez urzędy
Dr Marcin Kraska
( Instytut Logistyki i Magazynowania, Centrum Elektronicznej Gospodarki)
11:30 Wykład i dyskusja: Czy inwestycje wspierane funduszami unijnymi podniosły atrakcyjność Polski w oczach zagranicznych inwestorów?
Sławomir Majman
(Prezes Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych)
12:10 Przerwa
12:30 Wykład: Relacja Zamawiający-Sprzedawca w sektorze publicznym.
Dr inż. Wacław Iszkowski
(Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji)
13:10 Wykład: Raport o stanie samorządności terytorialnej - w jaki sposób informatyzacja administracji może się przyczynić do zmniejszenia dysfunkcyjności samorządności.
 • Samorząd terytorialny stanowi silny filar Rzeczpospolitej. Istnieją jednak zjawiska i procesy, które niekorzystnie rzutują na jego działanie.
 • Coraz bardziej narastają w nim dysfunkcje:
  1. etatystyczna (postępujące upaństwowienie samorządu terytorialnego),
  2. autokratyczna (stopniowe osłabianie demokracji samorządowej),
  3. biurokratyczna (niesprawność administracyjna powiązana z urzędniczą dominacją),
  4. finansowa (stopniowe ograniczanie samodzielności finansowej JST),
  5. absorpcji środków unijnych (silne uzależnienie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych JST od pozyskania środków unijnych),
  6. ułomnej wspólnotowości (rozwijanie się relacji patrymonialno-klientelistycznych),
  7. przestrzenna (nieuporządkowanie i niekontrolowane gospodarowanie przestrzenią),
  8. braku podmiotowości rozwojowej (nikła zdolność większości JST do programowania i pobudzania rozwoju swego terytorium, co implikuje jego rozwój niezrównoważony).
 • Nie twierdzimy, że w funkcjonowaniu samorządności terytorialnej dominują zjawiska negatywne. Przeciwnie, dowodzimy, że samorządność terytorialna jest konieczną składową naszej państwowości, przyczyniającą się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa.
 • Problemem nie jest to, czy samorządność terytorialna jest nam potrzebna, ale jaka ma być? Uznajemy, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w której ponowne, całościowe przemyślenie i podjęcie kluczowych kwestii związanych z jej funkcjonowaniem jest konieczne.
 • Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest złożona. I prostych, oczywistych i łatwo akceptowalnych przez wszystkich rozwiązań tu nie ma. Przeciwnie, stajemy wobec wielu bardzo poważnych wyzwań i dylematów.
 • Dylematy:
  1. samorząd terytorialny jako element systemu zarządzania państwem czy forma organizacji wspólnoty mieszkańców-obywateli?
  2. samorząd terytorialny jako dostawca usług publicznych czy podmiot odpowiedzialny za rozwój danego terytorium?
  3. samodzielność i ochrona prawna samorządu terytorialnego czy silny nadzór państwowy nad jego funkcjonowaniem?
  4. resortowość czy terytorializacja w podejściu do samorządu terytorialnego?
  5. głównie zadania zlecone czy własne?
  6. samodzielność finansowa samorządu terytorialnego czy międzysamorządowa wyrównawcza redystrybucja dochodów?
  7. jednolitość czy kategoryzacja JST?
  8. menedżerski czy obywatelski model samorządności terytorialnej?
  9. samorząd terytorialny jako administrator i wykonawca usług publicznych czy gospodarz terytorium, właściciel i podmiot prowadzący działalność gospodarczą?
  10. potrzebujemy zasadniczej zmiany legislacyjnej czy tylko nowelizacyjnej korekty uzupełniającej działania pozalegislacyjne?
 • Pilnie potrzebna jest poważna dyskusja nad polskim modelem samorządności terytorialnej. Także zasadnicza refleksja nad jego zmianą. W przeciwnym razie rozpoznane i przedstawione w Raporcie dysfunkcje będą się pogłębiać, prowadząc do trwałej degeneracji i nieodwracalnej wadliwości systemu samorządowego. Tego później nie da się już naprawić. A jeśli nawet, to ponosząc niezwykle wysokie koszty.
Dr Igor Zachariasz
(Dyrektor Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego)
13:50 Wykład i dyskusja: Samorządność a demokracja.
Redaktor Janina Paradowska
(Redakcja Polityka)
15:00 Zakończenie obrad, rozdanie certyfikatów, obiad

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
sprawozdanie
materiały
prelegenci
sponsor
partner
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78