centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
DYREKTOR (MENEDŻER) SĄDU.
EFEKTYWNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ ZARZĄDZANIA.
Warszawa, 06.11.2013 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Dawid Sześciło, adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM

6 listopada 2013 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Technologie informatyczne metodą usprawnienia pracy sądów.
Radosław Ziajkiewicz
(Dyrektor Sądu Okręgowego w Legnicy)
11:00 Wykład i dyskusja: Rola kultury organizacyjnej w pracy sądu.
 • Decyzje i normy a kultura organizacji.
 • Wybrane składniki kultury organizacyjnej sądu.
 • Etyczne aspekty kultury organizacyjnej. Etyczna jakość pracy sądu.
 • Kluczowe znaczenie etycznego komponentu kultury organizacyjnej w pracy sądu.
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej: metody, mechanizmy i zagrożenia.
 • Typowe trudności w kształtowaniu etycznej kultury organizacyjnej sądu.
prof. UW dr hab. Paweł Łuków
(Instytut Filozogii, Zakład Etyki Uniwersytetu Warszawskiego)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Elektroniczne Biuro Podawcze w codziennej praktyce sądów:
 • problem doręczania pism w postaci elektronicznej do polskich sądów,
 • wykorzystanie do czynności administracyjnych i kontaktów pomiędzy sądami elektronicznej skrzynki podawczej,
 • koncepcja i projekt elektronicznego biura podawczego,
 • projekt zmian k.p.c. w zakresie doręczania dokumentów w postaci elektronicznej,
 • problem archiwizacji dokumentów w postaci elektronicznej.
prof. UO dr hab. Dariusz Szostek
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Członek zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości)
13:15 Wykład i dyskusja: Dwuwładza w sądzie? Status, zadania i kompetencje dyrektorów sądów po reformie.
 • Menedżeryzacja sądownictwa - nowe zarządzanie publiczne w wymiarze sprawiedliwości.
 • Dyrektor sądu w polskim systemie sądowniczym - ewolucji pozycji i zadań. Od 2001 r. do reformy 2013.
 • Główne korzyści i szanse wynikające z nowego statusu dyrektora
 • Najważniejsze zagrożenia i wyzwania. Dwuwładza? Konflikty? Nadmierny wpływ Ministerstwa Sprawiedliwości?
 • Wnioski po pierwszych miesiącach obowiązywania nowego modelu zarządzania sądami
dr Dawid Sześciło
(adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
14:00 Case study: Współpraca i współdziałanie prezesa i dyrektora sądu - koordynacja działań mających na celu wsparcie orzecznictwa.
 • zespołowa aktywność w ramach współpracy kierownictwa sądu (propozycja powołania Zespołu ds. modernizacji zarządzania),
 • koordynacja działań mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych i majątkowych funkcjonowania sądu oraz wykonywania zadań z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej,
 • współdziałanie w ramach podejmowania i realizacji inicjatyw z zakresu: modernizacji organizacji pracy, modernizacji zarządzania kadrami oraz wykorzystywania technologii informatycznych w realizacji czynności sądowych,
 • koncentracja na wspieraniu orzecznictwa (realizacja w systemach informatycznych czynności administracyjnych mających bezpośredni wpływ na sprawność i jakość czynności orzeczniczych),
 • wspólna troska o efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych (współpraca administracji sądowej z orzekającymi, realizacja zadań przez referendarzy sądowych i asystentów sędziów),
 • zaangażowanie w ramach profesjonalizacji zarządzania sprawami sądowymi (case management),
 • współdziałanie we wdrażaniu tzw. "dobrych praktyk", których stopniowa i konsekwentna implementacja w jednostkach sądownictwa powszechnego gwarantuje zarówno ograniczanie czasu i kosztów postępowań sądowych w ramach poprawy funkcjonowania sądownictwa, jak również oczekiwana poprawę zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości.
Tomasz Kałużny
(Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku)
14:45 Przerwa
15:00 Case study: Doświadczenia w pełnieniu funkcji dyrektora sądu - aktualne problemy, dobre praktyki, wyzwania.
 • ewolucja zadań i kompetencji dyrektora sądu (od projektowania i wykonywania budżetu oraz realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych do zarządzania personelem),
 • zmiany w strukturze organizacyjnej - wpływ na zarządzanie oraz współpracę jednostek sądowych,
 • współpraca i współdziałanie dyrektora sądu z prezesem sądu w zakresie realizacji zadań organów sądu,
 • modernizacja procesów zarządzania (zarządzanie zasobami i procesami w organizacji, kontrola zarządcza),
 • doświadczenia w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych.
Ireneusz Białas
(Dyrektor Sądu Okręgowego w Katowicach)
15:45 Wykład: Wymiar Sprawiedliwości - niedokończona transformacja zarządzania kapitałem ludzkim w sądownictwie i jej implikacje:
 • Od organizacji biurokratycznej do organizacji opartej na wiedzy na tle cyklu rozwoju organizacji.
 • W organizacji wymiaru sprawiedliwości nie nastąpiła zmiana podejścia do zasobów ludzkich, a rozwój kompetencji nie ma należytej rangi.
 • Dwie kultury organizacyjne "sędziowska" i "urzędnicza" w kontekście zmian modelu zarządzania sądem i ich wpływ na integralność sądownictwa.
 • Zachowania w organizacji ( Podstawy zachowania jednostki - wartości, postawy, percepcja, uczenie się)
 • Motywacje: od koncepcji do zastosowań.
sędzia Anna Czapracka
(Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury)
16:30 Zakończenie konferencji.
program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78