centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
XIV edycja konferencji z cyklu NOWOCZESNE MUZEA
MUZEUM W 3-D - REALNE PROBLEMY WIRTUALIZACJI
Warszawa, 13.12.2012 Koordynator: Iwona Nowosielska

W ciągu ostatnich pięciu lat możemy zauważyć, jak poprawa jakości obrazów cyfrowych, w tym upowszechnienie technologii pozwalającej na odbiór złudzenia trójwymiarowości i ruchu, owocuje nowym rodzajem refleksji i dyskusji. Punkt ciężkości przeniesiony zostaje z kwestii "jak i czy digitalizować" na problemy ontologii obiektów cyfrowych. Nie rozważamy już uprawnienia słownej zbitki zastosowanej przez Jarrona Laniera: "Virtual Reality" (VR), która w zamyśle była zestawieniem opozycji wirtualność-realność. Zastanowienie budzi raczej to, jak obiekty cyfrowe odbieramy i rozumiemy (psychologia percepcji obiektów wirtualnych), klasyfikujemy (zarządzanie obiektami cyfrowymi), konserwujemy (zapewnienie ich bytu i jakości tworzenia kolejnych kopii).
W ciągu ostatniej dekady przyzwyczailiśmy się także do pojęcia "muzeum wirtualnego", które stało się już tematem podręcznikowych zaleceń w muzeologii. Opracowawszy jednak systemy standardów digitalizacji, jako muzealnicy dostrzegamy z pewnym niepokojem, że muzeum wirtualne wymaga jednak innego klucza porządkowania, innej struktury organizacyjnej, innych metod opowiadania i czytania historii (bez względu na rodzaj zbiorów muzeum). Coraz częściej zadajemy sobie pytanie, gdzie przebiega granica między muzealną obiektywizacją a całkowitą fikcją i kreacją nowej rzeczywistości. Jaki rodzaj edukacji możemy proponować posługując się obiektami wirtualnymi? Czy muzeum wirtualne jest rekonstrukcją muzeum rzeczywiście istniejącego, czy odejściem w stronę wirtualnej rzeczywistości i przyjęciem obowiązujących w niej praw?

Prowadzenie obrad: Prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska

PROGRAM

13 grudnia 2012 r.
10:00 Wykład wprowadzający: MUZEUM POTENCJALNE. ONTOLOGIA MUZEALIÓW.
Pojęcie wirtualności pojawia się w starożytnych rozważaniach greckich filozofów. Wirtualne oznaczało niegdyś tyle co potencjalne. Na czym jednak kiedyś polegała owa "potencjalność" muzeum, na czym zaś polega współcześnie? Być może powinniśmy zapytać w jaki sposób "istnieją" muzealne obiekty? W jaki sposób tworzone są związki między przedmiotami (materialnymi i niematerialnym) w kolekcjach? Czym jest kolekcja jako byt wirtualny?
Jaki jest wpływ odbiorcy na status obiektu?
Referat przedstawia kilka wybranych problemów-pytań:
 • czy zaawansowane techniki wizualizacji zmieniają sposób widzenia i rozumienia obiektu muzealnego?
 • czym są wirtualne oryginały i wirtualne kopie?
 • w jaki sposób "przeżywamy" kontakt z wirtualnymi obiektami i w jaki sposób "znajdujemy się" w wirtualnych muzeach?
 • czy potrafimy już określić zasady psychologii i neurofizjologii wirtualności?
Prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
(Prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM/UNESCO )
10:30 Wykład i dyskusja: Przyszłość muzeów - próba prognozy.
Mówiąc o przyszłości, w pierwszym rzędzie myślimy o przemianach technologicznych - jakie nowe urządzenia uda się w następnych latach wdrożyć albo upowszechnić i jaki to będzie miało wpływ na Muzeum.
Technika jest bardzo ważnym aspektem zmian, których doświadczamy: Multimedia, pokazy trójwymiarowe, techniki interaktywne, immersyjne, rozmaite efekty scenograficzne. Te wszystkie nowinki wkraczają do muzeów i są wykorzystywane w coraz większym zakresie. I zapewne tak będzie nadal. Szczególnie w muzeach o charakterze narracyjnym oraz w instytucjach paramuzealnych, takich jak centra techniki czy parki tematyczne.
Przede wszystkim jednak myśląc o przyszłości, warto zastanowić się nad tym, jak przekształca się społeczeństwo pod wpływem zmian technologicznych. Jakie są tego konsekwencje dla roli, jaką Muzeum pełni we współczesnym świecie.
 • To, co należy do najbardziej charakterystycznych cech naszego życia to indywidualizacja stylów i postaw życiowych oraz wypieranie słowa pisanego przez obraz, jako podstawowa forma komunikacji oraz mnogość informacji, chaos w jakim żyjemy.
  Muzeum jest odpowiedzią na potrzeby naszej mentalności. Do Muzeum przychodzimy wtedy, kiedy chcemy, zwiedzamy według własnego uznania, wychodzimy kiedy chcemy. W Muzeum mówią obiekty, a tekst jest uzupełnieniem. Wady komentarza nie muszą zmieniać ani zmniejszać wartości samych obiektów. To zwiedzający w ostateczności interpretuje i nadaje sens tym obiektom.
 • Muzeum to miejsce, które nie ulega zdewaluowaniu - punkt odniesienia w przestrzeni chaotycznej. Staje się gwarantem jakości i punktem odniesienia w świecie, w którym jesteśmy zalewani przez chaos informacji i gdzie mamy problemy z wiarygodnością informacji, z których korzystamy.
 • Muzeum jako miejsce, które jest wyrwane z logiki komercyjnej. Muzeum jako miejsce poza logiką rywalizacji, Muzeum jako miejsce wspólne w czasach, kiedy życie społeczne jest podzielone, kiedy każdy jest oddzielony od innego: każdy ma własne kanały telewizyjne, programy komputerowe, grono znajomych itp.
  Myśląc o muzeum przyszłości, musimy myśleć również o powiązaniu Muzeum z naszym życiem codziennym poprzez promowanie i udostępnianie treści edukacyjnych poprzez rozmaite mobilne urządzenia elektroniczne, którymi na co dzień się posługujemy. Wszechobecność urządzeń takich jak smartfony, tablety itp. oraz rozmaitych nowych form komunikacji, jak choćby internetowe programy społecznościowe sprawia, że można je wykorzystywać jako uzupełnienie i przedłużenie kontaktu z Muzeum. Odpowiednie aplikacje mogą np. służyć zwiedzającym zamiast tradycyjnego audioguide 'a. Za ich pośrednictwem można informować zwiedzających o działalności Muzeum oraz tworzyć aplikacje o charakterze edukacyjnym. Elektronika umożliwia rozmaite formy kontaktu z Muzeum, obiektem muzealnym oraz naukową i edukacyjną ofertą Muzeum. Wreszcie nie sposób pominąć kwestię organizacji Muzeum i jego relacje z innymi potrzebami. Przede wszystkim mowa tu o rozszerzeniu funkcji muzealnych. W polu zainteresowania Muzeum są nie tylko gromadzenie i badanie zabytków, nie tylko funkcje wystawiennicze i edukacyjne. Muzeum staje się centrum działalności kulturalnej, które prowadzi rozmaitego rodzaju działania, które nie zawsze bezpośrednio są związane z jego podstawową misją.
Robert Kostro
(Dyrektor Muzeum Historii Polski)
11:40 Prezentacja: Muzeum wielu rzeczywistości
Krzysztof Dykas (Dyrektor kreatywny, NoLabel)
Anna Rezner (PR & Marketing Manager, NoLabel)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Cyberprzestrzeń - rzeczywista wirtualność - nowe(?) środowisko sztuki
dr hab. Piotr Zawojski
(Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
13:00 Wykład: Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania cyfrowych odwzorowań obiektów muzealnych - raport z prac zespołu ekspertów przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ):
 • Podstawowe założenia cyfrowego odwzorowania obiektów muzealnych o charakterze dokumentacyjnym, czyli jak robić dokumentację żeby spełniała wymagania.
 • Wymagania techniczne. Problemy i praktyka:
  1. Pracownie
  2. Sprzęt
  3. Kalibracja
  4. Oprogramowanie
  5. Zarządzanie kolorem
  6. Zarządzanie odwzorowaniem geometrycznym
  7. Cechy optymalne parametrów sprzętu do zastosowań dla dokumentacji muzealnej
 • Przebieg procesu digitalizacji (dobre praktyki skanowania i fotografowania):
  1. Digitalizacja obiektów płaskich
  2. Digitalizacja obiektów przestrzennych
  3. Digitalizacja transparentna (materiały fotograficzne, znaki wodne)
 • Udostępnianie (od pozyskania danych do przetworzenia plików wzorcowych na formaty użytkowe)
Anna Kuśmidorowicz-Król, (Pełnomocnik dyrektora ds. digitalizacji w muzeach, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
Monika Jędralska, (Dział Digitalizacji Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
13:30 Case study: Multimedialna wystawa "Początki Państwa polskiego" - zastosowanie filmów w technice 3D:
 • Multimedialność ekspozycji jako kontynuacja swego rodzaju tradycji gnieźnieńskiego muzeum (pierwsza ekspozycja zbudowana w oparciu o nośniki światła i dźwięku została zrealizowana w MPPP w 1983 roku).
 • Jaki jest związek pomiędzy słowem, obrazem i przedmiotem w prezentowanej narracji? W jaki sposób funkcjonują w przestrzeni muzeum przedmioty pokazywane w filmach i na ekspozycji, same w sobie będące często kopiami prawdziwych zabytków (np. Włócznia Św. Maurycego)? Czy stają się bardziej prawomocne jako muzealia
 • Historia prawdziwa, wirtualna czy nierealna? Jak współczesny odbiorca może odczytywać ekspozycję historyczną, posługującą się narracją filmową w technice 3D? Czy poprzez wykorzystanie wielkoformatowych ekranów i trójwymiarowej wizji, narzucających pewną atrakcyjność przekazu, przedstawione w filmie fakty historyczne stają się dla widza bardziej wiarygodne?
 • Czy wystawa wykorzystująca filmy w technice 3D w jakikolwiek sposób oddziałuje na zagrożenie tożsamości współczesnego muzeum, czy też pozwala rozszerzyć wymiar tej tożsamości? Jak "osadzić" język narracji, zapożyczony skądinąd w ramy muzealnej przestrzeni?
Gerard Radecki
(Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie)
14:00 Prezentacja: Archiwizacja 3D kontra wizualizacja 3D obiektów muzealnych - istotne różnice w doborze skanerów 3D do digitalizacji:
 • Pojęcie procesu digitalizacji w pryzmacie dalszego wykorzystania danych. Czym różni się archiwizacja 3D od wizualizacji 3D.
 • Sposoby realizacji wizualizacji i archiwizacji 3D - optymalizacja
 • Wymagania dotyczące skanerów 3D stosowanych do archiwizacji obiektów muzealnych
 • Kluczowe pojęcie dokładności i rozdzielczości skanera 3D na przykładzie skanerów firmy SMARTTECH.
Anna Gębarska, Dariusz Jasiński
(SMARTTECH Sp. z o.o.)
14:30 Przerwa
14:50 Case study: Wirtualne muzea kościelne. Nowe szanse i wyzwania związane z digitalizacją dziedzictwa kulturowego na przykładzie autorskiej koncepcji Wirtualnego muzeum Kościoła Św. Janów w Gdańsku.
W 1945 roku w wyniku działań wojennych poważnym zniszczeniom uległa znaczna część kościołów Gdańska. Większość świątyń została odbudowana, do wielu powróciło oryginalne wyposażenie. Kościół Św. Janów w Gdańsku jest przykładem świątyni odbudowanej, do której wyposażenie nie powróciło, choć znaczna jego część przetrwała wojnę. Rozproszenie zabytków pochodzących z kościoła i ich potencjalne przywrócenie do wnętrza wiąże się ze skomplikowanymi uwarunkowaniami prawnymi i własnościowymi. Prowadzone obecnie prace nad digitalizacją dziedzictwa kulturowego w Polsce są dla takich zabytkowych zespołów jak wyposażenie wnętrza Św. Janów w Gdańsku niezwykłą szansą.
Bazując na koncepcji Wirtualnego Muzeum gdańskiego kościoła referat skupia się na wybranych zagadnieniach i problemach:
 • kwestie prawno-własnościowe związane z rozproszeniem zespołów zabytkowych
 • zalety wirtualizacji zabytkowych zespołów wyposażenia
 • zastosowanie wirtualnych muzeów - naukowe, turystyczne, edukacyjne
 • problemy standaryzacji opisu obiektów w kontekście ich inwentaryzacji i upowszechniania za pomocą elektronicznych baz danych
Marcin Mondzelewski
(p.o. Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku)
15:10 Case study: Realne wyzwania wirtualizacji: sposoby prezentacji, kontekst przedmiotów i miejsc, nowe technologie:
 • czy spacery 3D mają sens?
 • czy należy prezentować przedmioty w ich realnym środowisku czy budować na nich nowy kontekst?
 • jak Rozszerzona Rzeczywistość (AR) pomaga uzupełniać treści tradycyjnych przewodników?
 • jak nowe technologie w muzeach pozwalają nam oszczędzać czas i pieniądze?
Piotr Palma
(MobileMS)
15:30 Dyskusja Panelowa: Wirtualne muzea - realne problemy: tożsamościowe, technologiczne, prawne.
Moderowanie dyskusji: Prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, dr hab. Piotr Zawojski
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78