centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Józefów, 18-19.10.2012 Koordynator: Iwona Nowosielska

19. edycja Forum Informatyki w Administracji, zgodnie z tradycja tej imprezy, ma dwa podstawowe nurty tematyczne. Pierwszy wątek to przegląd aktualnych problemów informatycznych administracji publicznej i propozycji ich rozwiązań ( w tym także oferta, wiodących w tym zakresie firm teleinformatycznych). Drugi nurt to wykłady dyskusje wykraczające poza bezpośredni profesjonalizm i wprowadzenie treści uniwersalnych. Wykład Redaktora Jacka Żakowskiego na temat społecznych uwarunkowań wykluczenia cyfrowego oraz Profesora Andrzeja Markowskiego o poprawności języka urzędowego - to najlepsze przykłady humanistycznych akcentów w programie Forum. A poza tym - możliwości ciekawych rozmów i dyskusji kuluarowych, jak również konsultacji w stoiskach firmowych. Miłej i komfortowej atmosferze przebiegu Forum będzie sprzyjać lokalizacja imprezy w hotelu Holiday Inn Warszawa-Józefów.

PROGRAM

18 października 2012 r.
Prowadzenie obrad: Wiesław Paluszyński, Polskie Towarzystwo Informatyczne
11:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu, objecie prowadzenia obrad przez Wiesława Paluszyńskiego
11:10 Wykład i dyskusja: Społeczne uwarunkowania wykluczenia cyfrowego
Jacek Żakowski
(redaktor Tygodnika Polityka, Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas)
12:10 Wykład: Projekt ustawy o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną w kontekście cech nowoczesnej administracji publicznej
Omówienie cech nowoczesnej administracji publicznej jako głównej przesłanki obecnego projektu ustawy o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną. Przedstawienie wybranych aspektów tej ustawy, w tym m. in.:
 • podstawy prawnej dla rozwiązań umożliwiających zniesienie obowiązku składania przez obywateli odpisów aktów, kopii dokumentów i zaświadczeń stanowiących poświadczenie danych niezbędnych do dokonywania czynności przed organami administracji publicznej, w tym zwłaszcza w sytuacji, gdy wymagane dane zostały wcześniej zgromadzone w umocowanych prawnie rejestrach publicznych,
 • rozwiązań prawnych umożliwiających rozszerzenie zakresu autentykacji dokumentów z krajów UE oraz wprowadzenie rozwiązań dotyczących identyfikacji i uwierzytelnienia "użytkowników" różnych systemów teleinformatycznych,
 • zasad przechowywania kopii decyzji administracyjnych wystawionych na papierze w systemach teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania.
prof. dr hab. Bolesław Szafrański
(profesor nadzwyczajny w Wydziale Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna)
12:50 Merytoryczna prezentacja Partnera Forum: Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach Administracji Publicznej w kontekście KRI.
Mariusz Karbowski
(Area Sales Manager Poland, Enterasys Secure Networks)
13:20 Merytoryczna prezentacja Partnera Forum: Automatyzacja środowisk aplikacyjnych:
Nowa rodzina produktów IBM Pure Systems wprowadza innowacyjne podejście do środowisk uruchomieniowych dla obecnych systemów. Stopień skomplikowania rozwiązań nieprzerwanie się zwiększa, jednocześnie klient oczekuje coraz krótszych czasów realizacji wdrożeń. Czy da się to pogodzić? Produkty PureSystems zostały zbudowane, żeby uprościć, zautomatyzować, zoptymalizować i działać bez przerw.
Emilia Smółko
(Software IT Architect IBM Sales & Distribution, Software Sales, IBM Polska)
13:50 Przerwa, obiad
15:00 Wykład i dyskusja: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12/04/2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - dostosowanie systemów informatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne do wymagań określonych w/w Rozporządzeniem w maksymalnym terminie 3 lat od wejścia w życie Rozporządzenia
Wiesław Paluszyński
(Polskie Towarzystwo Informatyczne)
16:00 Wykład i dyskusja: Doświadczenie z użytkowania ePUAP i sugestie zmian w tym systemie.
Kajetan Wojsyk
(Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
16:40 Merytoryczna prezentacja Sponsora Forum: Bezpieczeństwo i dostępność danych w systemach IT (Rozwiązania NetApp).
Paweł Nogowicz
(Evercom)
17:10 Przerwa
17:40 Wykład: Platforma ewidencji działaności gospodarczej.
Sebastian Christow
(Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki)
18:30 Dyskusja panelowa: Co trzeba zmienić aby przeciwdziałać niepowodzeniom przy realizacji centralnych projektów teleinformatycznych
Moderowanie dyskusji: Wiesław Paluszyński, Kajetan Wojsyk (Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia), Sebastian Christow (Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki)
19:30 Zakończenie programu I dnia, uroczysta kolacja
19 października 2012 r.
Prowadzenie obrad: Tomasz Kulisiewicz, ekspert i analityk rynku teleinformatycznego
09:00 Wykład: Prywatne czy publiczne - prawo autorskie a administracja
 • Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej (art. 4 pr. aut.).
 • Wyłączenie spod ochrony prawnoautorskiej dokumentów urzędowych
 • Wyłączenie spod ochrony prawnoautorskiej materiałów urzędowych (pojęcie, orzecznictwo, interpretacja).
 • Wykorzystanie utworu chronionego prawem autorskim w materiale urzędowym
 • Informacja publiczna i Projekt ustawy o otwartych zasobach, a utwory powstałe w ramach PO KL.
mec. Paweł Gruszecki
(Traple, Konarski, Podrecki)
09:40 Wykład: Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych, realizowanych przez jednostki administracji publicznej
W wystąpieniu zostanie przedstawiona problematyka ochrony dokumentu SIWZ jako utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i ewentualnych kwestii możliwości wykorzystania opublikowanych rozwiązań. Omówiona zostanie granica między utworem a opracowaniem nie mającym cech utworu, ze wskazaniem ewentualnych możliwości korzystania z takich opracowań.
W drugiej części wystąpienia omówiona zostanie kwestia nadmiarowych żądań zamawiających w zakresie przeniesienia przez wykonawców autorskich praw majątkowych do oferowanych przez nich utworów i skutków jakie żądania te wywoływać mogą w kwestii konkurencyjności przetargów, (pozornego) bezpieczeństwa zamawiających i samych wykonawców.
mec. Wojciech Kaliński
(Kancelaria Maruta i Wspólnicy)
10:20 Wykład i dyskusja: Język urzędowy - normy poprawności i komunikatywność przekazu
Problemy związane z posługiwaniem się językiem urzędowym w aspekcie ochrony języka polskiego, przestrzeganie art. 3. p.1.1. i p. 2. ustawy o języku polskim.
Analiza tekstów urzędowych musi uwzględniać to, że:
 • teksty te odznaczają się swoistymi cechami, takimi jak: dyrektywność, bezosobowość, posługiwanie się terminologią (głównie z zakresu nauk prawnych), skłonność do ujmowania treści w punktach, szablonowość składniowo-leksykalna. Z obecności tych cech w konkretnych tekstach nie można robić zarzutu, gdyż to by się równało kwestionowaniu cech gatunkowych określonych form wypowiedzi oficjalnych,
 • jednocześnie trzeba pamiętać, ze teksty o charakterze urzędowym, bazujące w dużym stopniu na tekstach prawnych i prawniczych, które są skierowane "na zewnątrz", mają odbiorcę powszechnego, niewdrożonego do rozumienia języka innego niż ogólny (standardowy i potoczny). Nakłada to na autorów tekstów urzędowych obowiązek takiego ich formułowania, by były powszechnie zrozumiałe, to znaczy, by rozumiał je każdy kto chce (lub musi) się z nimi zapoznać. Analiza takich tekstów, dokonywana przez fachowców językoznawców powinna więc być dokonywana pod kątem ich komunikatywności, na którą składa się 1. zrozumiałość (w tym jasność) i 2. jednoznaczność przekazu.
Środki językowe występujące w analizowanych tekstach urzędowych mogą wykazywać te cechy i sprzyjać właściwemu odbiorowi tekstu albo tych cech nie mieć, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia rozumienie przekazu urzędowego.
Należy więc szczególnie przyglądać się:
 • wewnętrznej spójności tekstów, polegającej m.in. na właściwej kompozycji, stosowaniu odpowiednich wskaźników nawiązania i zespalania tekstu, wyraźnych sygnałach początku i końca (stosowaniu właściwych form adresatywnych i formuł kończących), jednolitości stylowej całego przekazu (np. unikaniu włączania elementów potocznych w tok wypowiedzi oficjalnej),
 • temu, czy tekst jest logicznie skonstruowany,
 • temu, czy tekst jest pełny.
Teksty urzędowy powinny więc odznaczać się następującymi cechami językowymi:
 • poprawnością składniową, zwłaszcza kompozycją zdań wielokrotnie złożonych, a w obrębie zdań składowych przestrzeganiem związków zgody i związków rządu, unikaniem skrótów składniowych, wieloznacznego szyku,
 • unikaniem określonych konstrukcji zdaniowych, np. tzw. ciągów dopełniaczowych, nienadużywaniu rzeczowników odsłownych na -anie, -enie, -cie, właściwe używanie konstrukcji z imiesłowami,
 • jednolitością stylistyczną (używaniem wyrazów i konstrukcji z tego samego rejestru stylowego),
 • określonym zakresem (nie)używania wyrazów abstrakcyjnych i słów zapożyczonych,
 • umiarkowanym nasyceniem tekstu terminologią prawną i określeniami zbliżonymi do terminów,
 • właściwą odmianą wyrazów, zwłaszcza nazw własnych,
 • poprawnością ortograficzną (zwłaszcza w zakresie pisowni łącznej i rozdzielnej oraz stosowania wielkich liter) i interpunkcyjną.
prof. dr hab. Andrzej Markowski
(dyrektor Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki, Uniwersytet Warszawski)
11:20 Przerwa
11:40 Wykład i dyskusja: Czy telefon komórkowy (smartfon) może służyć jako narzędzie elektronicznej administracji
 • mobilne płatności opłat administracyjnych,
 • mobilne cyfrowe urzędy - casus: mobiWrocław.
Jakub Rzucidło
(Politechnika Wrocławska)
12:20 Wykład: Rozwój kompetencji cyfrowych w administracji publicznej Włodzimierz Marciński
(Pełnomocnik Ministra ds. Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Administracji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
13:20 Dyskusja panelowa: Perspektywy infrastruktury szerokopasmowej w kontekście zadań administracji publicznej. Inwentaryzacja infrastruktury, prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie
Moderowanie dyskusji: Marzena Śliz (dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury UKE), Tomasz Kulisiewicz (ekspert i analityk rynku teleinformatycznego)
14:20 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów, losowanie upominków
14:30 Obiad

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum proszę o kontakt - Iwona Nowosielska.

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78