centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.05.2012 Koordynator: Iwona Nowosielska

Sprawozdanie

23 maja już po raz 12 odbyło się Forum ADO/ABI organizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Tematem wiodącym Forum były najnowsze zmiany w europejskim prawie ochrony danych osobowych.

W wykładzie wprowadzającym Pan Minister Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, przedstawił rezultaty pierwszego etapu prac nad nowymi ramami prawnymi ochrony danych osobowych w UE. Uczestnicy mogli dowiedzieć się również o planowanych zmianach w polskich przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym o zmianach przepisów regulujących pozycję prawną i obowiązki administratorów bezpieczeństwa informacji.

W kolejnej prezentacji Pani mec. Anna Kobylańska omówiła kluczowe różnice pomiędzy aktualnie obowiązującym stanem prawnym, a planowanymi rozwiązaniami wynikającymi z projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady mającego zastąpić dyrektywę 95/46 w sprawie ochrony danych osobowych. W prezentacji zwrócono uwagę na kluczowe różnice pomiędzy obydwoma aktami prawnymi, a także omówiono wpływ rozporządzenia na praktykę funkcjonowania administratorów danych osobowych.

Prezentacja kończąca pierwszą część Forum poświęcona została zmianom w statusie administratorów bezpieczeństwa informacji. Prelegentka, Pani Dorota Skolimowska, omówiła tak zmiany wynikające z projektu rozporządzenia, jak i z projektowanej nowelizacji polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Po przerwie uczestnicy Forum mogli uczestniczyć w dwóch ciekawych prezentacjach dotyczących ochrony danych osobowych pracowników oraz transferu danych osobowych do państw trzecich.

W pierwszej prezentacji Pani dr Ewa Kulesza przedstawiła zasady przetwarzania przez pracodawców tzw. danych biometrycznych pracowników. Prelegentka omówiła w szczególności najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące dopuszczalności gromadzenia danych biometrycznych w relacjach z pracownikami oraz wskazała na kluczowe ograniczenia swobody pracodawców w gromadzeniu takich danych.

W kolejnej prezentacji Pan dr Bogdan Fischer przedstawił najnowsze rozwiązania prawne dotyczące przekazywania danych osobowych do innych państw. W szczególności zwrócono uwagę na skutki najnowszej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w tym zakresie, która zmieniła przesłanki warunkujące możliwość przekazania danych osobowych do państw trzecich.

Trzecia część Forum poświęcona była tematom praktyczny, związanym z bieżącym wykonywaniem przepisów o ochronie danych osobowych: problem udostępniania danych osobowych.

W następujących po sobie prezentacjach Pan dr Paweł Litwiński przedstawił zasady udostępniania danych osobowych po uchyleniu art. 29 i 30 ustawy o ochronie danych osobowych. Prelegent zwrócił uwagę na - jego zdaniem - zbyt daleko idące konsekwencje uchylenia tych przepisów i ich potencjalne skutki dla obrotu prawnego.

W kolejnej prezentacji przedstawiciele portalu Nasza Klasa, Panowie Macie Kołodziej i Maciej Pajęcki omówili praktyczne aspekty udostępniania danych osobowych. Prelegenci w szczególności zwrócili uwagę na brak precyzyjnej regulacji kompetencji sądów, prokuratur i służb specjalnych w dostępie do danych osobowych przetwarzanych przez administratorów danych z sektora prywatnego. Przedstawiono również konkretne przykłady, w których dane osobowe zostały udostępnione oraz przykłady, w których odmówiono udostępnienia danych.

W ostatniej prezentacji Pan Witold Rygiel przedstawił zasady prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli administratora bezpieczeństwa informacji. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na konieczność dostosowywanie treści dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa danych do specyfiki ich przetwarzania w konkretnej jednostce organizacyjnej oraz na zasady upubliczniania dokumentacji.

Po każdej z części Forum odbywała się ożywiona dyskusja, za każdym razem przenosząca się do kuluarów Forum.

XII Forum ADO/ABI było okazją do uzyskania informacji na temat planowanych zmian w prawie ochrony danych osobowych oraz praktycznych aspektów wykonywania przepisów już obowiązujących.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

fot. 1. fot. 2. fot. 3.
fot. 4. fot. 5. fot. 6.
fot. 7. fot. 8. fot. 9.
fot. 10. fot. 11. fot. 12.
fot. 13. fot. 14.
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78