centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XIII FORUM ADO/ABI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA ROZDROŻU - AKTUALNE PROBLEMY I PLANOWANE ZMIANY NA GRUNCIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Warszawa, 28.11.2012 Koordynator: Iwona Nowosielska

Rok 2012 to czas oczekiwania na efekty prac nad zaprojektowanymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ale jednocześnie czas rozwiązywania bieżących problemów na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa. Tym dwóm tematom będą poświęcone obrady XIII Forum ADO/ABI. W pierwszej części przedstawiony zostanie aktualny stan prac na projektami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz nowelizacji polskiej ustawy o ochronie danych osobowych w ramach w przedstawionego przez Ministra Gospodarki pakietu deregulacyjnego dla przedsiębiorców. W szczególności omówione zostaną istotne zmiany w ustawie zawarte w pakiecie deregulacyjnym. W drugiej części Forum zajmiemy się problemami na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, tj. wykonywaniem zadań kontrolnych przez ABI, zasadami ochrony danych osobowych w chmurze obliczeniowej w nowej opinii Grupy Roboczej Art. 29 dyrektywy 95/46/WE, szczególnymi podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianiem danych na żądanie podmiotów upoważnionych z mocy prawa.
Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad: dr Grzegorz Sibiga, adwokat, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

PROGRAM

28 listopada 2012 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Aktualny stan prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych
 • Kształt ram prawnych i przyszłość systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz regulacji krajowych.
 • Przebieg prac w Radzie Unii Europejskiej, priorytety Prezydencji Cypryjskiej oraz nadchodzącej Prezydencji Irlandzkiej.
 • Przebieg prac w Parlamencie Europejskim, w tym udział parlamentów narodowych.
 • Udział polskich organów w pracach unijnych, uzgadnianie stanowiska Rządu RP, prowadzone konsultacje.
 • Podstawowe problemy będące przedmiotem aktualnej debaty na poziomie europejskim.
Urszula Góral
(Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych )
10:40 Wykład: Projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie statusu administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w założeniach projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (pakiet deregulacyjny Ministra Gospodarki dla przedsiębiorców).
 • Założenia dotyczące zmiany statusu ABI w ramach pakietu deregulacyjnego.
 • Zakres proponowanych zmian:
  1. Powołanie i rejestracja ABI.
  2. Zadania ABI.
  3. Kwalifikacje ABI.
  4. Niezależność stanowiska ABI.
  5. Udział ABI w kontrolach GIODO.
 • Korzyści dla ADO z wyznaczenia ABI na niezależnym stanowisku.
Maciej Byczkowski
(Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
11:30 Dyskusja panelowa: Deregulacja obowiązków ochrony danych osobowych (transfer danych do państwa trzeciego, rejestracja zbiorów danych, nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy) - projekt zmian ustawy a obecne potrzeby ochrony danych.
Uczestnicy panelu: Maciej Byczkowski (Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
adw. dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)
prof. Paweł Fajgielski (Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
adw. Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Modele kontroli wewnętrznej wykonywania obowiązków ochronny danych osobowych. Funkcjonowanie administratora bezpieczeństwa informacji a aktualne wyzwania dla ochrony danych osobowych:
 • Typowe (modelowe) konstrukcje dotyczące kontroli wewnętrznej
 • Przykłady rozwiązań przyjętych w kilku wybranych krajach
 • Kontrola wewnętrzna w świetle projektu nowych unijnych regulacji
 • Wybrane problemy dotyczące wyznaczania i działalności ABI
prof. Paweł Fajgielski
(Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
13:15 Wykład: Ochrona danych osobowych w chmurze obliczeniowej w Opinii 5/2012 Grupy Roboczej art. 29 w sprawie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (przyjętej 1 lipca 2012).
 • Prawo właściwe w przypadku przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej,
 • Zadania i obowiązki dostawców usługi w chmurze,
 • Problematyka transferu danych do państwa trzeciego a chmura obliczeniowa.
adw. Xawery Konarski
(Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Wykład: Przetwarzanie i ochrona danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa w stosunku do ustawy o ochronie danych osobowych:
 • Rodzaje odesłań do przepisów szczególnych zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych
 • Problemy z prawidłowym wyborem podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
 • Szczególny przepis prawa a przesłanka "zgody na przetwarzanie danych osobowych"
 • Ustawa o ochronie danych osobowych a ustawowo chronione tajemnice - problemy wzajemnych relacji.
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
15:10 Wykład: Udostępnianie danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej upoważnionych na podstawie ustawy:
 • Ogólne zasady udostępniania danych osobowych
 • Kategorie organów uprawnionych żądania udostępnienia danych.
 • Szczegółowe regulacje dotyczące możliwości żądania udostępnienia danych osobowych w przepisach: administracyjnych, karnych, cywilnych.
 • Sytuacja prawna administratora danych w przypadku otrzymania żądania od organu uprawnionego oraz jej konsekwencje.
r.pr. Michał Kaczorowski
(radca prawny, administrator bezpieczeństwa informacji w Acxiom Polska)
15:50 Zakończenie Forum, rozdanie certyfikatów
program
sprawozdanie
prelegenci
patronat medialny
powiadom znajomego
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78